Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Programkod: GHV01
Giltig från: HT17 HT15
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Diarienummer: MDH 2.1.2-381/13
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2014-10-01

Mål

Målen för energiingenjörsprogrammet har utgångspunkten i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom området,
 • visa kunskap om energiteknikens vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa brett kunnande inom energiteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap, samt
 • visa ett brett kunnande och en helhetssyn inom energiteknik och relevant kunskap i termodynamik, strömningsteknik, värmeöverföring och styrning av energisystem i kombination med miljöaspekter.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att utifrån en helhetssyn formulera aktuella frågeställningar i samhällstekniska system och analysera och utvärdera helhetslösningar som passar både människor och miljö,
 • visa förmåga att utifrån en helhetssyn utforma, bygga, förvalta och driva samhällets energitekniska system så att de blir långsiktigt hållbara och så att människorna som berörs av systemen kan acceptera och trivas med dem,
 • visa förmåga att arbeta som ledare eller deltagare i projektarbetsgrupper, studenten ska kunna klargöra uppgifter och på ett positivt sätt använda gruppens kapacitet, studenten ska även ha en förståelse för sociala relationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är svenska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på annat språk och vissa kurser kan i sin helhet ges på engelska.

Innehåll

Energiingenjörsprogrammet är en treårig teknisk utbildning inom teknikområdet energiteknik. I energiteknik fokuseras dels på grundläggande teori inom termodynamik, strömningsteknik, värmeöverföring och styrning av energisystem och dels på fördjupning inom ämnet motsvarande 30 hp varav 15 hp motsvaras av ett examensarbete. I programmet ingår även matematik/tillämpad matematik där bland annat algebra och kalkyl ingår. I utbildningen ingår tydliga inslag av energi och hållbar utveckling, vetenskaplig metodik och gruppdynamik.

Första året ger grunder och kärnämneskurser i energiteknik samt matematik. Alla studenter får en introduktion i energifrågans betydelse för hållbar utveckling. Andra året innehåller fler kurser inom ämnesområdet energiteknik med två olika inriktningar – värmeteknik och elektroteknik. Studenterna fördjupar sig sedan inom tillämpad energiteknik inom respektive inriktning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Inom utbildningen används undervisningsformer som föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Examination sker i form av t.ex. skriftliga inlämningar, tentamen och muntliga redovisningar. Examination kan ske individuellt och i grupp.

Årskurs 1

Energiteknik:
Elkunskap, 7,5 hp
Tillämpad termodynamik, 7,5 hp
Strömningsteknik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp
Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp
Kalkyl, fortsättningskurs, 7,5 hp

Övriga ämnen:
Vetenskapligt arbete och kommunikation, 7,5 hp
Grundläggande beräknings- och ritverktyg, 7,5 hp


Årskurs 2

Energiteknik:
Värmeöverföring, 7,5 hp
Styrning av energisystem, 7,5 hp
Vind- och vattenkraft, 7,5 hp

Inriktning värmeteknik
Energiteknik:
Uppvärmningsteknik, 7,5 hp
Kyl- och värmepumpsteknik, 7,5 hp
Ventilationsteknik, 7,5 hp
Fjärrvärmeteknik, 7,5 hp
Solceller och solfångare, 7,5 hp

Inriktning elektroteknik
Fysik:
Elektromagnetiska kretsar, 7,5 hp
Elektromagnetiska fält, 7,5 hp
Elektronik:
Elektronik - grundkurs, 7,5 hp
Energiteknik:
Elkraftteknik, 7,5 hp
Valbart
Energiteknik:
Solceller och solfångare, 7,5 hp
Matematik/tillämpad matematik:
Numeriska metoder, 7,5 hp


Årskurs 3

Energiteknik:
Förbrännings- och rökgasreningsteknik, 7,5 hp
Värme- och kraftteknik, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Inriktning värmeteknik
Energiteknik:
Systematisk energieffektivisering, 7,5 hp
Byggnaders energisystem, 15 hp

Inriktning elektroteknik
Energiteknik:
Elektriska maskiner, 7,5 hp
Elektriska transmissionssystem, 7,5 hp
Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Val inom programmet

Inriktning mot värmeteknik eller inriktning mot elektroteknik väljs då studenten söker till programmet. Inom inriktningen elektroteknik finns i årskurs 2 möjlighet till val av ytterligare en kurs inom matematik för att underlätta möjligheten för fortsatta studier på masterutbildning inom elektroteknik vid annat lärosäte. Studenten kan under vissa perioder av utbildningen också välja helt fritt bland högskolans kurser, men gör i så fall det i konkurrens med andra studenter och väljer studenten annan kurs än den som anges i den rekommenderade studiegången ges inte alltid platsgaranti. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Mer information om vilka kurser som innehåller obligatoriska moment för examen och vilka valbara kurser som erbjuds, ges i samband med valinformationen varje termin. Studenten uppmanas här att noggrant följa den information han/hon får av sin värdakademi.

Som student på ett utbildningsprogram garanteras du plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier, men dina valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Energiteknik (Bachelor of Science in Engineering – Energy Engineering)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.