Utbildningsplan - Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv

Programkod: AGM04
Giltig från: HT15 HT14
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ett huvudområde. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: MDH 2.1.2-398/13
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2013-02-21
Reviderad: 2014-10-09

Mål

Det övergripande målet med magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng, är att de studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om teorier inom ledarskaps- och arbetslivsområdet, kunna omsätta dessa i praktisk tillämpning samt bidra till fortsatta studier inom detta fält.

Programmet syftar till att de studerande ska tillägna sig färdigheter i att arbeta med de redskap som ledningen i en modern organisation förfogar över. Efter studierna ska de studerande ha utvecklat tillräcklig teoretisk förståelse och färdighet för att kunna anta ledarskapets och det moderna arbetslivets utmaningar, och målsättningen är att utbilda för kvalificerad yrkesutövning inom privat eller offentlig sektor på arbetsledande- och specialistpositioner.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet arbetslivsvetenskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet
 • visa fördjupad metodkunskap.- visa kunskap om och förstå vikten av att bidra till hållbar utveckling i samhället ur såväl ett ledarskaps- som ett arbetslivsvetenskapligt perspektiv

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med utgångspunkt i begränsad information
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och i skrift klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbete i andra kvalificerade sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Den kurslitteratur som används är dock till stor del engelskspråkig även om omfattningen varierar mellan olika kurser.

Innehåll

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng, är en ett- eller tvåårig utbildning (beroende på studietakt) inom huvudområdet arbetslivsvetenskap. Alla kurser i programmet ges på halvfart vilket innebär att programmet kan läsas på 1 eller 2 år. Under programmet varvas kurser med inriktning mot ledarskap med kurser i arbetslivsvetenskap. Kurser med fokus på ledarskap behandlar olika teoretiska perspektiv på ledarskap samt ledarskap, styrning och verksamhetsutveckling. Inom arbetslivsvetenskap kommer du att få en introduktion till ämnet och fördjupa dig i arbetsplatsfrågor ur ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv. Ledarskap och hälsa är ett centralt tema i programmet. Under utbildningens sista termin skriver du en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Magisteruppsatsen föregås av två metodkurser om vardera 7,5 högskolepoäng i kvantitativ respektive kvalitativ metod.

Vid studier på helfart:

Termin 1:
Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Relation och kommunikation ur ledarskapsperspektiv, 7,5 hp
Arbetsliv och organisation, 7,5 hp
Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Termin 2:
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Självständigt arbete i arbetslivsvetenskap, 15 hp

Vid studier på halvfart:

Termin 1:
Organisation och ledarskap, 7,5 hp                             
Arbetsliv och organisation, 7,5 hp

Termin 2:
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 3:
Relation och kommunikation ur ledarskapsperspektiv, 7,5 hp
Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Termin 4:
Självständigt arbete i arbetslivsvetenskap, 15 hp

Val inom programmet

Inga val görs inom programmet

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen: 

Filosofie magisterexamen med huvudområdet arbetslivsvetenskap (Degree of Master of Social Science (One Year) with a Major in Work Life Studies).

För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.