Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Programkod: YHT02
Giltig från: HT18 HT16 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Diarienummer: MDH 2.1.2-372/13
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2010-06-30
Reviderad: 2014-10-09

Mål

Målen för byggnadsingenjörsprogrammet har sin grund i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om byggnadsteknikens vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa brett kunnande inom byggnadsteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap,
 • visa relevant kunskap i byggrelaterad fysik, mekanik och konstruktion, geoteknik, processkunskap, samordnad systemkunskap och produktutformning,
 • visa förmåga och ha fördjupade kunskaper inom de valda profilområdena, samt
 • visa på relevant kunskap inom området hållbar utveckling som är en viktig del inom samhällsbyggandet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att utifrån en helhetssyn utforma, bygga, förvalta och driva samhällets tekniska system så att de blir långsiktigt hållbara samt att man beaktar de människorna som berörs av systemen,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, samt
 • visa förståelse för interaktionen i samhället mellan människa och teknik.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska. Litteratur är i huvudsak på svenska men engelsk litteratur kan förekomma.

Innehåll

Byggnadsingenjörsprogrammet är en treårig teknisk utbildning inom teknikområdet byggnadsteknik.

Första året innehåller grundläggande kurser främst inom byggnadsteknik och matematik. Det innehåller även grunderna för vetenskap och kommunikation som är viktiga verktyg för en byggnadsingenjör. Den första kursen innehåller även en introduktion i begreppet hållbar utveckling samt en introduktion till samhällsbyggandet.

Andra året innehåller kurser inom ämnesområdet byggnadsteknik och en kurs i matematik. Det finns kurser som ger en introduktion till hela byggprocessen. Dessa ska ge en inblick i de olika skedena byggnadsprojektering, byggnadsproduktion och fastighetsförvaltning. Det finns även kurser inom området byggnadskonstruktion som ger en grund för att göra enklare beräkningar inom byggnadskonstruktion. En kurs i installationsteknik ger grunderna i installationsteknik. I slutet av år två ges ett första val för profilering år 3 inom områdena brandteknik, konstruktionsteknik och arkitektur.

Tredje året innehåller fördjupningar inom brandteknik, konstruktionsteknik, byggnadsproduktion och arkitektur/byggnadsplanering. Det innehåller även kurser inom projektledning och fördjupningar i CAD. Året avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Årskurs 1
Byggnadsteknik:
Vetenskapligt arbete och kommunikation – Samhällsbyggnad, 5 hp
Byggnadsteknik, 5 hp
Mekanik, 5 hp
Geoteknik och geologi, 7,5 hp
Strukturmekanik, 7,5 hp
Byggnadsmateriallära och byggnadsteknik, 7,5 hp
Byggnadsfysik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp


Årskurs 2
Byggnadsteknik:
Installationsteknik, 7,5 hp
Block Byggprocessen, 22,5 hp, innehåller: Byggnadsprojektering, Byggnadsproduktion och Fastighetsförvaltning
Byggnadskonstruktion 1, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Byggnadsteknik:
Brandteknik gk, 7,5 hp
Byggnadskonstruktion 2, 7,5 hp
Arkitektur gk, 7,5 hp


Årskurs 3
Byggnadsteknik:
Anläggning, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Övriga ämnen:
Projektledning och entreprenörskap, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Byggnadsteknik:
Byggnadstekniskt brandskydd I, 15 hp
Konstruktionsteknik fk, 15 hp
Byggnadsplanering med visualisering, 15 hp
Byggnadsproduktion fk, 15 hp

Val inom programmet

Val inom programmet görs under årskurs 2 och 3, se under Innehåll. Valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Byggnadsteknik (Bachelor of Science in Engineering - Building Engineering)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.