Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Programkod: YCT02
Giltig från: HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Diarienummer: MDH 2.1.2-374/13
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-01-31
Reviderad: 2014-08-20

Mål

Syftet med programmet är att studenten ska utveckla färdigheter i praktiskt arbete inom industriell ekonomi och tillägna sig en förmåga att kunna se nya, kreativa lösningar på ekonomisk-tekniska problem.

Målen för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi har utgångspunkten i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa ett brett kunnande inom industriell ekonomi och organisation och ha fördjupade kunskaper inom vald inriktning samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • vsa kunskaper och förståelse inom områden såsom grundläggande matematik som energiteknik och energisystem,
 • visa kunskaper och förståelse för kopplingen mellan ekonomi och teknik, samt
 • visa kunskap och förståelse för hur ekonomi och teknik påverkar hållbar utveckling.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att utifrån kunskap om ekonomi och teknik identifiera risker och behov av åtgärder för att nå ett hållbart samhälle,
 • visa förmåga att samla, tolka och analysera ekonomisk och teknisk data,
 • visa förmåga att använda programvaror för presentation, ordbehandling, statistik, databehandling och utnyttjandet av databaser,
 • visa förmåga att arbeta i projektarbetsgrupper, kunna klargöra uppgifter och på ett positivt sätt använda gruppens kapacitet, och ha en förståelse för sociala relationer, samt
 • visa förmåga att på ett korrekt, tydligt och pedagogiskt sätt muntligt och skriftligt redogöra för ekonomiskt-tekniska frågeställningar till olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom sitt huvudområde industriell ekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbarhetsmässiga aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, samt
 • visa på hur han/hon i en framtida yrkesroll skulle kunna vara en drivkraft i arbetet för ett hållbart samhälle.

Undervisningsspråk

De huvudsakliga undervisningsspråken är svenska och engelska. De tre första åren är det huvudsakliga undervisningsspråket svenska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är svenska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på engelska och vissa kurser kan i sin helhet ges på engelska. De två avslutande åren är det huvudsakliga undervisningsspråket engelska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är engelska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på svenska och vissa kurser kan i sin helhet ges på svenska.

Innehåll

Det industriella ekonomiprogrammet är en femårig civilingenjörsutbildning inom huvudområdet industriell ekonomi och organisation med tekniska applikationer inom energiteknik och energisystem.

Utbildningen innehåller kurser i ekonomi, matematik och naturvetenskap, och kurser med inriktning mot energiteknik och energisystem. I utbildningen ingår tydliga inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. Inom utbildningen finns möjlighet att fördjupa sig inom olika områden. I utbildningen integreras många områden som idag uppmärksammas i arbetslivet, till exempel informationsteknologi, kvalitet, arbetsmiljö, miljö, arbete i projektform, kommunikationsförmåga, förmåga att presentera sina resultat muntligt och skriftligt etc.

Utbildningen inleds under år 1 med en introduktion till utbildningsprogrammet, samt grundläggande kurser i matematik, ekonomi och teknik. Utbildningen fortsätter under år 2 med kurser i naturvetenskap, ekonomi och teknik, samt under år 3 med kurser i ekonomi och teknik. Under termin 6 väljs antingen kurser som är förberedande för utlandsstudier eller för nyföretagande.

Under år 4 ingår kurser i matematik, ekonomi och teknik, och år 5 ägnas åt en specialisering i industriell ekonomi mot energimarknader samt examensarbete. Specialiseringen mot energimarknader och förnyelse omfattar en fördjupning i energimarknader, omvärldsanalys, mikroekonometri, finansiering och investering. Specialiseringen integrerar ekonomi och teknik.

Inom utbildningen ges en variation av olika undervisningsformer så som laborationer, föreläsningar, seminarier, projekt- och praktikarbeten. Examination sker i form av skriftliga inlämningar, salstentamen, hemtentamen och även muntlig examination. Examination kan ske individuellt och i grupp.

Årskurs 1
Industriell ekonomi:
Introduktion till industriell ekonomi*, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Envariabelkalkyl, 7,5 hp
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Marknader och företag, 7,5 hp

Energiteknik:
Elkunskap, 7,5 hp
Tillämpad termodynamik, 7,5 hp
Strömningsteknik, 7,5 hp


Årskurs 2
Energiteknik:
Värmeöverföring, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Ekonomiska kalkyler och intern styrning, 7,5 hp
Organisation A, 7,5 hp
Produktions- och kvalitetsstyrning*, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Miljövetenskap:
Perspektiv på energimarknader*, 15 hp

Nationalekonomi:
Mikroekonomi, 7,5 hp


Årskurs 3
Energiteknik:
Förbränningsteknik och rökgasrening, 7,5 hp
Styrning av energisystem, 7,5 hp
Värme- och kraftteknik, 15 hp

Företagsekonomi:
Industriell marknadsföring, 7,5 hp
Extern redovisning, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Alternativ 1
Engelska:
Teknisk engelska, 7,5 hp
Interkulturell kommunikation:
Interkulturell kommunikation i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Alternativ 2
Företagsekonomi:
Eget företagande, 7,5 hp
Entreprenadjuridik, 7,5 hp


Årskurs 4
Företagsekonomi:
Affärer på globala marknader*, 7,5 hp

Matematik/Tillämpad matematik:
Numeriska metoder, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp

Energiteknik:
Internationella energisystem, 7,5 hp
Processmodellering, 7,5 hp
Processoptimering, 7,5 hp
Processimulering, 7,5 hp


Årskurs 5
Företagsekonomi:
Fysiska och finansiella energimarknader*, 10 hp
Industriell ekonomi - projektkurs*, 10 hp

Energiteknik:
Styrmedel, strategi och teknisk förändring*, 10 hp

Valbart:
Företagsekonomi:
Examensarbete i industriell ekonomi*, 30 hp

Energiteknik:
Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik*, 30 hp


* Ingår i området Industriell ekonomi.

Val inom programmet

Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns under årskurs 3 och årskurs 5. Studenten har i årskurs 3 möjlighet att välja kurser som förbereder för utlandsstudier eller kurser som är inriktade mot nyföretagande.

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Civilingenjörsexamen – Industriell ekonomi (Master of Science in Engineering – Industrial Engineering and Management)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.