Utbildningsplan - Masterprogram i teknisk matematik

Programkod: AMM04
Giltig från: HT20 HT16 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng där det ingår minst 60 högskolepoäng inom matematik eller tekniska ämnen, varav minst 30 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska A eller Engelska 5.

Diarienummer: MDH 2.1.2-405/13
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-01-31
Reviderad: 2014-06-05

Mål

Masterprogrammet i teknisk matematik ska tillgodose det växande behovet av matematikutbildade medarbetare inom industri, samhälle och olika teknikområden. Masterprogrammet i teknisk matematik syftar till att ge studenterna en god grund för arbete i bred mångfald av företag och andra privata och statliga organisationer som bedriver verksamhet och utveckling av teknik där utökade kunskaper om matematiska metoder och matematisk modellering stark efterfrågas, till exempel inom informationsteknik, internet och datorteknik, ekonomi och finans, medicin och bioteknik, energi och miljö.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • visa omfattande kunskap om och förståelse av fundamentala matematiska modeller, begrepp och principer och hur de tillämpas vid problemlösning samt kunna förklara antaganden och begränsningar hos dessa modeller, begrepp och metoder,
 • visa omfattande kunskap om och förståelse för hur matematiska teorier, begrepp och metoder kan tillämpas för att bilda optimala algoritmer och lösningar inom teknik,
 • visa grundläggande kunskap om för teknik viktiga programmeringsspråk och matematiska mjukvaror.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • ge teknikproblem uttryckta i icke-matematiskt språk en matematisk formulering och använda denna för problemlösning,
 • göra matematiska modeller av tekniska problem och tillämpa matematisk expertis i icke-matematiska sammanhang,
 • använda beräkningsprogram som hjälpmedel för avancerade matematiska processer och för informationsinhämtning samt ha grundläggande kunskap om för teknik viktiga programmeringsspråk och mjukvaror,
 • formulera komplexa problem som kräver optimering och beslutsfattande och tolka lösningarna i problemens ursprungliga sammanhang,
 • hålla både språkligt och innehållsligt klara och korrekta, mottagaranpassade muntliga och skriftliga presentationer på  engelska,
 • kommunicera effektivt enligt de i utbildningen ingående ämnesområdenas vedertagna akademiska normer och skriva både detaljerade och väldisponerade rapporter med avancerat innehåll, samt
 • visa initiativ och personligt ansvar i sitt kommande yrkesutövande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • värdera egna styrkor och svagheter, och med övertygelse ifrågasätta synpunkter,
 • med personlig säkerhet utveckla och tillämpa egna slutsatser och värderingar och använda sig av återkoppling, samt
 • bedöma komplexa situationer inom affärs- och industriverksamhet och väga in vetenskapliga, social och etiska aspekter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Masterprogrammet i teknisk matematik är ett tvåårigt naturvetenskapligt/tekniskt program i matematik/tillämpad matematik, med ingenjörer och andra teknikutbildade studenter som viktiga målgrupper. Det fördjupar studentens kunskaper i matematik och dess tekniska tillämpningar. Programmet består av en obligatorisk del om 82,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Häri ingår ett examensarbete. Övriga 37,5 högskolepoäng är valbara inom matematik/tillämpad matematik. Inom programmet erbjuds ytterligare valfria kurser i matematik/tillämpad matematik, datavetenskap och energiteknik.

De obligatoriska kurserna svarar för den matematiska kärnan i programmet. Den avslutande obligatoriska kursen utgörs antingen av ett examensarbete omfattande 30 hp i matematik med tillämpningar (för 120 hp master examen) eller av ett examensarbete omfattande 15 hp i matematik med tillämpningar (för 60 hp magisterexamen). Programmets fokus ligger på reella problem i arbetslivet och litteraturen har valts för att stödja denna inriktning.

Undervisningen på programmet består av föreläsningar, problemlösningslektioner och seminarier. Under föreläsningarna ger läraren en kort introduktion till följande del av kursen. Under problemlösningslektionen löser studenterna under lärarens ledning adekvata problemställningar. Under dessa lektioner kan också små grupper av studenter presentera sina lösningar. Seminarierna förbereds genom att studenterna gruppvis väljer ett relevant ämne och i grupp skriver en rapport över ämnet som presenteras på seminariet. Studenten förväntas reservera icke schemalagd tid för grupparbeten och individuella studier.

Kurserna examineras både genom skriftliga eller muntliga sluttentamina och fortlöpande under kursernas gång genom t.ex. seminarierapporter, redovisningsuppgifter och skriftliga kunskapskontroller. Fyra olika examinationsmetoder tillämpas: portföljexamination, seminarieexamination samt skriftlig och muntlig tentamen. För att bli godkänd vid portföljexaminationen lämnar studenten in svaren på givna redovisningsuppgifter till läraren. För att bli godkänd på seminarieuppgiften ska studenten skriva en rapport och muntligt presentera denna på seminariet. Skriftliga kunskapskontroller under kursens gång kan förekomma.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik:
Tillämpad matematik, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp
Matematiken bakom internet, 7,5 hp
Wavelets, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Grafteori, nätverk och tillämpningar, 7,5 hp
Stokastiska processer, 7,5 hp
Abstrakt algebra, 7,5 hp
Biomatematik och bioinformatik, 7,5 hp
Diskret matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp
Tidsserieanalys, 7,5 hp
Projektarbete i matematik, 7,5 hp
Examensarbete i matematik (magister), 15 hp

Valfritt:
Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hp
Sannolikhetslära, 7,5 hp
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Differentialekvationer och transformmetoder, 7,5 hp
Statistisk inferensteori, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp
Lärande system, 7,5 hp
Datorgrafik, 7,5 hp

Energiteknik:
Introduktion till hållbara energisystem, 7,5 hp
Processmodellering, 7,5 hp
Processoptimering, 7,5 hp


Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik:
Tillämpade algebraiska strukturer, 7,5 hp
Kvantberäkningar och information, 7,5 hp
Projektarbete i matematik II, 7,5 hp
Examensarbete i matematik, 30 hp

Valbart 7,5 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Optimering, 7,5 hp
Komplex analys, 7,5 hp

Valfritt:
Matematik/tillämpad matematik:
Analysens grunder, 7,5 hp
Simulering, 7,5 hp
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar, 7,5 hp

Datavetenskap:
Formella språk, automater och beräkningsteori, 7,5 hp

Val inom programmet

Som student garanteras du plats på ovan angivna kurser, obligatoriska samt valbara, om 30 högskolepoäng vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier. Under båda studieåren kan ytterligare kurser i matematik/tillämpad matematik och teknik ingå i programmet, se rubriken valfritt ovan. Valet av kurser förutsätter att studenten har behörighet till önskad kurs.

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda valfria kurserna, se ovan, kan dessa komma att ställas in.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik (Master of Science (60 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik (Master of Science (120 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.