Utbildningsplan - Sjukgymnastprogrammet

Programkod: VOV21
Giltig från: HT13 HT12
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Diarienummer: MDH 2.1.2-43/10
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2011-10-19
Reviderad: 2014-03-19

Mål

Efter fullgjorda studier på sjukgymnastprogrammet ska studenten visa sådan kunskap, färdighet och värderingsförmåga som krävs för behörighet som sjukgymnast och för filosofie kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik. Studenten ska tillägna sig ett beteendemedicinskt synsätt som innebär fokus på samspelet mellan människors vardagsbeteende och medicinska/biologiska faktorer i alla faser av sjukdomsutvecklingen.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa,
 • visa kunskap om relevanta författningar, och
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra vägledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, deras närstående och andra grupper,
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska men del av kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll

Sjukgymnastprogrammet består av både teoretiska och kliniska studier. Programmets huvudområde är sjukgymnastik som handlar om att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. Programmet har en beteendemedicinsk profil, vilket innebär fokus på samspelet mellan människors vardagsbeteenden och medicinska/biologiska faktorer i alla faser av sjukdomsutveckling. Inom detta synsätt beaktas såväl biologiska som psykologiska och sociala aspekter på hälsa och sjukdom.

Huvudområdet sjukgymnastik läser man under alla årskurser, totalt omfattande 123 hp. År ett inleds med studier om lärande, sjukgymnastik som ämne och profession samt vetenskaplig metodik och fortsätter med studier om människans rörelse och aktivitet genom hela livscykeln ur fysiska, psykiska och sociala perspektiv.  År två fokuserar på sjukgymnastiska/beteendemedicinska metoder för undersökning samt fördjupning inom vetenskaplig metod och år tre på sjukgymnastiska/beteendemedicinska metoder för åtgärder och utvärdering. Under det tredje året genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) i sjukgymnastik omfattande 15hp. I år tre ingår också en valbar kurs i sjukgymnastik. Kliniska studier ingår som en betydande del i utbildningen. De omfattar 40,5 hp där största delen är verksamhetsförlagd utbildning som bedrivs i samverkan med kommuner, landsting och privat regi.

I år ett och två ingår även medicinsk vetenskap där man studerar den friska människans uppbyggnad och funktion, sjukliga tillstånd, diagnostik och behandling med fokus på rörelsefunktion. Under år ett och två ingår psykologi där man studerar varseblivning, tänkande, vilja och känsloliv, medvetande och individens livscykel med fokus på rörelsefunktion. Sociologi ingår i år tre och innebär studier av relationen mellan människan och det samhälle hon lever i med fokus på dess inverkan på rörelsefunktion. I slutet av utbildningen studeras vårdpedagogik med fokus på ledning, teamarbete och entreprenörskap.

Studierna är omväxlande med föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, fältstudier samt studiehandledningsstyrda kliniska studier och syftar till att stimulera ett aktivt lärande och förmåga till eget ansvar för personlig och professionell utveckling.

Mälardalens högskola är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Studenterna får en introduktion till begreppet hållbar utveckling för att kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologiskt hållbar utveckling.

Årskurs 1
Sjukgymnastik 10,5 hp+22,5 hp
Profession och vetenskaplig metodik
Rörelse, aktivitet och beteendeinlärning genom hela livscykeln

Medicinsk vetenskap, 15 hp+7,5 hp
Fysiologi och anatomi
Sjukdomslära

Psykologi 4,5 hp
Introduktion till psykologi


Årskurs 2
Sjukgymnastik, 15 hp+30 hp
Metoder för undersökning, preklinisk kurs
Vetenskaplig metod
Metoder för undersökning, klinisk kurs

Medicinsk vetenskap 7,5 hp
Sjukdomslära

Psykologi 7,5 hp
Hälsopsykologi


Årskurs 3
Sjukgymnastik, 37,5 hp
Metoder för åtgärder, preklinisk kurs
Metoder för åtgärder och utvärdering, klinisk kurs

Valbart:
Examensarbete i sjukgymnastik
eller
Examensarbete i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin

Sociologi, 7,5 hp
Hälsosociologi

Vårdpedagogik, 7,5 hp
Ledning, teamarbete och entreprenörskap

Valbart Sjukgymnastik, 7,5 hp
Valbar verksamhetsförlagd kurs
eller
Specifik undersökning och behandling alternativt motsvarande kurs i sjukgymnastik 7,5 hp med fördjupning G2F

Val inom programmet

För examensarbetet finns möjlighet att antingen göra ett examensarbete i sjukgymnastik eller i sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin. I slutet av år tre kan även du välja mellan två kurser i sjukgymnastik alternativt läsa motsvarande kurs i sjukgymnastik vid annat lärosäte. Ovan, under innehåll, framgår vilka kurser som utgör valalternativ. Bedömning för tillgodoräknande ska då göras i samråd med programansvarig.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:
 
-   Fysioterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy)
-   Filosofie kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy) alternativt
-   Filosofie kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy with Specialization in Behavioural Medicine)
 
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

 

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Riksdagen beslutade 2013-12-17 att yrkestiteln sjukgymnast från 2014-01-01 ändras till fysioterapeut.  Fakultetsnämnden vid MDH beslutade 2014-02-20 (Dnr MDH 1.1-15/14)
att inrätta examen och huvudområde i fysioterapi, vilket helt motsvarar huvudområdet och examen i sjukgymnastik.
 
Student som före den 1 januari 2014 har påbörjat en utbildning till sjukgymnast enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av 2017 (SFS 2014:3).
 
Även vissa kurser kommer på sikt att byta namn på motsvarande sätt; d.v.s. sjukgymnastik ersätts med fysioterapi. I det fall där en kurs med det nya namnet i övrigt helt motsvarar en befintlig kurs enligt denna utbildningsplan, kan den ersätta kursen i fråga.