Utbildningsplan - Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram

Programkod: CKE20
Giltig från: HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik A, Matematik D (områdesbehörighet 9 med förändring) eller Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 4 (områdesbehörighet A9 med förändring).

Diarienummer: MDH 2.1.2-375/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2010-03-17
Reviderad: 2013-12-12

Mål

För civilingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger,
 • att möta det intresse som visats från våra befintliga studenter till ett program med detta innehåll och anpassat till de nya kraven för civilingenjörsutbildningar i Sverige,
 • att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom ämnet produkt- och processutveckling och andra tillämpliga ämnesområden, samt
 • att genom sin koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt inom forskargruppen inom ämnet produkt- och processutveckling stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom ämnet produkt- och processutveckling samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, visa förståelse för hur utbildningen kopplar till detta, samt
 • visa såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom innovation och produktdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan inom och mellan grupper med olika sammansättning, synsätt, kulturer och traditioner, samt
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv och övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inom produkt- och processutveckling, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, samt
 • visa förmåga till ett innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska, vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska.

Innehåll

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram är en femårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. Utbildningen inleds med produktskapande där industriell design samspelar med matematik, teknik och naturvetenskap. Vidare ingår projekt- och processmetodik och övning i att ta fram olika produkter, både för hand och med hjälp av dator, bland annat genom olika CAD- och CAM-program.

Under år 2 presenteras ingenjörsverktyg för konstruktion och produktutveckling. Viktiga inslag fokuserar på produktions- och kvalitetsarbete samt samspelet mellan människa och teknik.

För år 3 väljer studenten bland profilblock. Varje profilblock har fokus på ett delområde inom produkt- och processutveckling som kopplar till identifierade behov på arbetsmarknaden och till programmets helhet. Profilblocken kan kombineras med varandra vilket ger möjlighet till kursval efter eget intresse.

Under år 4 och 5 ges fördjupning och breddning inom produkt- och processutveckling, med avancerade kurser som behandlar bland annat projektledning, produktutveckling och vetenskaplig teori och metod. Avancerade projekt drivs i direkt samverkan med företag och forskning och ger utrymme för träning av metoder och verktyg under förhållanden som motsvarar situationen för yrkesmässigt ingenjörsarbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom något av områdena Produktutveckling eller Innovativ produktion.

Utbildningen ger en helhetssyn på alla skeenden från idé till modell och produktframtagande. Viktiga inslag är konstruktion, industriell design, projektledning, entreprenörskap, företagsledning, psykologi, informationsarbete och innovationsteknik. I utbildningen ingår också tydliga inslag som rör hållbar utveckling, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.

Undervisningen består främst av lektioner, projektarbeten, seminarier, egenstudier samt handledning. Kurser är i huvudsak förlagda på campus. Projektarbeten är vanligt förekommande och i flera kurser erbjuds projekt i direkt samverkan med företag. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.

Vanligt förekommande examinationsformer är inlämningar, muntliga redovisningar, seminarier och tentamina. Inlämningar består främst av rapporter, beräkningar eller fysiska gestaltningar men kan t.ex. också bestå av videobaserade produktpresentationer. Tentamina är oftast skriftliga och genomförs i tentamenssal, ibland med datorstöd. Examinationsmoment genomförs individuellt eller gruppvis. Träning i samverkan inom och mellan grupper och med omvärlden ses som en viktig del av utbildningen samtidigt som den individuella insatsen också är i fokus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som genomförs enskilt eller i samarbete med en studiekamrat.

Årskurs 1
Produkt- och processutveckling:
CAD grundkurs, 7,5 hp
Produkt- och processutveckling, 7,5 hp
Material, 7,5 hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Produktionsteknik, 7,5 hp
Naturvetenskap, statik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp


Årskurs 2
Produkt- och processutveckling:
Industridesign 1, 7,5 hp
Ingenjörsvetenskap 2, 7,5 hp
Ingenjörsvetenskap 3, 7,5 hp
Kvalitetsprocessen, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Produkt- och processutveckling:
Produktionsekonomi 1, 7,5 hp
CAD fördjupning, 7,5 hp
Industriell produktion och logistik, 7,5 hp

Valfritt 7,5 hp:
Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti):
Innovationsteknik:
Entreprenörskap, 7,5 hp


Årskurs 3
Produkt- och processutveckling:
Produktutveckling 2, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Projektledning, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Produkt- och processutveckling:
Industridesign 2, 7,5 hp
Datorstödd produktutveckling, 7,5 hp
Konkurrenskraftiga produktionssystem, 7,5 hp
Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling, 7,5 hp
Produktionsekonomi 2, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Värdeskapande processer, 7,5 hp

Miljövetenskap:
Miljökunskap, gk, 7,5 hp

Valfritt 7,5 hp:
Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti):
Matematik/tillämpad matematik:
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp


Årskurs 4
Produkt- och processutveckling:
Produkt- och processutveckling, 15 hp
Hållbar produkt- och produktionsutveckling, 7,5 hp

Valbart 22,5 hp:
Produkt- och processutveckling:
Försörjningsledning, 7,5 hp
Projektarbete, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Valfritt 15 hp:
Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti):
Produkt- och processutveckling:
Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Omvärldsanalys, 7,5 hp


Årskurs 5
Produkt- och processutveckling:
Tillförlitlighet, 7,5 hp
Industriell excellens, 7,5 hp
Projektarbete, 7,5 hp
Examensarbete, Produktutveckling, 30 hp

Valfritt 7,5 hp:
Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti):
Fysik:
Mekanik och ellära, gk, 7,5 hp

Tidigare avklarade kurser påverkar deltagarens behörighet till senare kurser. Ytterligare valmöjlighet än ovan kan komma att finnas. Se utbildningens kursvalsinformation.

Val inom programmet

Val sker inom programmet från år 2 inför varje termin; år 2 med viss valbarhet, senare år med större valbarhet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Civilingenjörsexamen - Produkt- och processutveckling (Master of Science in Engineering - Product and Process Development)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.