Utbildningsplan - Flygingenjörsprogrammet

Programkod: IMV20
Giltig från: HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Diarienummer: MDH 2.1.2-382/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-01-20
Reviderad: 2013-12-11

Mål

Programmet har som mål att ge studenten, god insikt om olika system och hur de integrerar med varandra, det ska ge förståelse för hur flygplan navigerar och hur avioniksystemet påverkar flygplanet, en djup och god aerodynamisk insikt samt hur ett underhållssystem läggs upp för flygindustrin. Programmet ska utbilda flygingenjörer som besitter sådan kunskap och förmåga att de i framtiden ska kunna arbeta självständigt som flygingenjörer.

Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskolefördningen SFS 2006:1053.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa kunskap om flygteknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt
 • visa brett kunnande inom det flygteknikiska området och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika flygtekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i flygteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska. Litteratur är i huvudsak på svenska men engelsk litteratur kan förekomma.

Innehåll

Flygingenjörsprogrammet är en treårig teknisk/naturvetenskaplig utbildning inom Flygteknik.

Under termin 1-3 läser studenten flygtekniska och naturvetenskapliga ämnen för att få en bra bas för kommande kurser. Under termin 4 finns möjlighet att profilerar sig inom avionik, underhållsteknik eller konstruktion. Under år 3 fortsätter fördjupningen och profileringen. I slutet av detta år genomför man också ett examensarbete.

Utbildningen innehåller aerodynamik, flyg- och helikoptersystemteknik, underhållsteknik, avionik, konstruktion och teknisk psykologi. Dessa ämnen är relaterade till olika flygtekniska verksamheter. För att behärska dem krävs det en naturvetenskaplig bredd innehållande matematik, fysik och mekanik. Övriga ämnen som väljs utifrån inriktning är datavetenskap, maskinteknik och elektronik. I utbildningen ingår dessutom tydliga inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.

Vanlig undervisningsform är föreläsning, seminarium, laborationer, fältstudier samt studiebesök. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter utanför schemalagd tid.

Examinationsformen i kurserna varierar och kan vara tentamen (skriftlig eller muntlig), projektredovisning, laborationsrapporter, hemtentamen och laborationsmoment.

Årskurs 1
Flygteknik:
Introduktion till flygteknik, 7,5 hp
Avionik I, 7,5 hp
Flygmotorteknik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Grundläggande kalkyl, 7,5 hp
Matematisk grundkurs, 7,5 hp
Grundläggande vektoralgebra, 7,5 hp

Elektronik:
Elektronik grundkurs, 7,5 hp

Fysik:
Värme- och vågrörelselära, grundkurs, 7,5 hp


Årskurs 2
Flygteknik:
Aerodynamik och flygmekanik, 7,5 hp
Flygplansstrukturer och materiallära I, 7,5 hp
Mänskliga faktorerna, 7,5 hp
Flygsystemteknik, 15 hp
Flygplansdrift och underhåll I, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Kalkyl, fortsättningskurs, 7,5 hp
Differential- och integralkalkyl III, 7,5 hp
Numeriska metoder, 7,5 hp
Linjär algebra, 7,5 hp

Fysik:
Mekanik I, 7,5 hp

Flygteknik:
Flygplansstrukturer och materiallära II, 7,5 hp
Flygmiljöteknik, 7,5 hp

Maskinteknik/Produkt- och processutveckling:
Kvalitets- och underhållsteknik, 7,5 hp
Ritteknik och CAD, 7,5 hp
Innovativ produktion och logistik, 7,5 hp

Datavetenskap:
Grundläggande programmering, 7,5 hp
Datakommunikation i nätverk I, 7,5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp


Årskurs 3
Flygteknik:
Examensarbete i flygteknik, 15 hp

Valbart 45 hp:
Flygteknik:
Mänskliga faktorerna, 7,5 hp
Flygplansdrift och underhåll II, 7,5 hp
Flygmotorunderhåll, 7,5 hp
Avionik II, 7,5 hp
Flygmiljöteknik, 7,5 hp

Maskinteknik/Produkt- och processutveckling:
Lätta konstruktioner, 7,5 hp
Kvalitetsutveckling och ledarskap, 7,5 hp
Ritteknik och CAD, 7,5 hp
CAD fördjupning, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Numeriska metoder, 7,5 hp
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp
Linjär algebra, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Differential- och integralkalkyl III, 7,5 hp

Fysik:
Mekanik II, 7,5 hp

Elektronik:
Elektroniksystem, 7,5 hp

Datavetenskap:
Grundläggande programmering, 7,5 hp
Datakommunikation i nätverk I, 7,5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp
 

Val inom programmet

Under årskurs 1 förväntas studenten följa den rekommenderade studiegången. Viss valbarhet återfinns från termin 3.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Högskoleingenjörsexamen – Flygteknik (Bachelor of Science in Engineering – Aeronautical Engineering).
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart.