Utbildningsplan - Datavetenskapliga programmet

Programkod: GKV04
Giltig från: HT16 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Matematik C (områdesbehörighet 3 med förändring) eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A3 med förändring).

Diarienummer: MDH 2.1.2-378/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2013-04-18
Reviderad: 2013-12-12

Mål

Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053).

Utbildningen ger studenterna möjlighet att inhämta kunskaper som gör dem väl rustade att möta en expansiv och föränderlig arbetsmarknad. Utbildningen ger även behörighet till utbildning på avancerad nivå inom datavetenskap.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa en gedigen kunskap och förståelse för de teoretiska grunderna i datavetenskap,
  • visa kunskap i den grundläggande matematik som utgör basen för datavetenskap,
  • visa grundläggande kunskap om hur datorer är uppbyggda,
  • visa grundläggande kunskaper i vetenskapsmetodik,
  • visa sådana kunskaper i datavetenskap att studenten är väl rustad att fortsätta på utbildning på magister- och mastersnivå i datavetenskap, samt
  • visa förmåga att självständigt kunna tillämpa sina kunskaper på att lösa problem. Denna förmåga är användbar för att skapa nya innovationer och för entreprenörskap inom det expansiva dataområdet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa färdighet i programmeringsteknik och problemlösning med hjälp av programvara, samt
  • visa på god förmåga i muntlig och skriftlig framställning, samt i att kritiskt och konstruktivt granska källor och andras arbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • besitta förmåga för kritiskt tänkande och kunna tillämpa metoder inom vetenskapsmetodik för att lokalisera, läsa, förstå och granska vetenskapliga artiklar.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att skriftlig information, föreläsningar, handledning och examination huvudsakligen sker på svenska. Kurslitteraturen är oftast skriven på engelska och ibland kan vissa moment ske på engelska t.ex. när det är en internationell doktorand som leder momentet. En del kurser ges också helt på engelska – särskilt under utbildningens tredje år.

Innehåll

Datavetenskapliga programmet är en treårig teknisk utbildning som ger en gedigen teoretisk grund i datavetenskap med tyngdpunkt på programvaruutveckling. Datavetenskapliga programmet är till för dem som vill ha en datavetenskaplig utbildning som håller många dörrar öppna. Programmet ger såväl bredd som djup inom datavetenskapen.

Vid rekommenderad studiegång ingår i utbildningen en obligatorisk del om 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap, och 22,5 högskolepoäng i ämnet matematik/tillämpad matematik.

I ämnet datavetenskap utgörs 15 högskolepoäng av ett eget självständigt arbete (examensarbete), i övrigt ingår bland annat kurser med fokus på programmeringsteknik, operativsystem, datakommunikation, databaser och vetenskapsteori. Minst 22,5 högskolepoäng utgörs av valbara, alternativa kurser inom datavetenskap.

Inom matematik ingår framförallt sådan matematik som används inom datavetenskap, t.ex. diskret matematik.

Resterande 67,5 högskolepoäng, kan studenten välja fritt bland högskolans kurser, men programmet erbjuder här platsgaranti till ytterligare kurser inom datavetenskap.

Utbildningen inleds med grundläggande kurser i datavetenskap, som ger kunskap om hur datorer och program är uppbyggda. Kurserna ger också en introduktion till problemlösning och programmering. Under första och andra året ingår också matematik. Under utbildningen följer studenten en rekommenderad studiegång på programmet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som kan göras vid ett företag, eller på akademin, ofta i nära samarbete med någon av akademiens forskningsgrupper. I utbildningen ingår inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. I programmet får studenten kunskaper i bl.a. vetenskaplighet och kritiskt tänkande, rapportskrivning och källkritik.

Undervisningen bedrivs i varierad form med projektarbeten, laborationer, föreläsningar och seminarier som viktiga inslag. Vidare blandas individuella uppgifter med grupparbeten. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.

Examinationsformen varierar från kurs till kurs, men några examinationsformer som återkommer regelbundet är inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Introduktion till datavetenskap, 7,5 hp
Programmering, 7,5 hp
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp
Interaktionsdesign, 7,5 hp
Objektorienterad programmering, 7,5 hp
Programmering av mobila applikationer, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hp


Årskurs 2
Datavetenskap:
Databaser, 7,5 hp
Utveckling av webbapplikationer, 7,5 hp
Datakommunikation, 7,5 hp
Operativsystem, 7,5 hp
Funktionell programmering med F#, 7,5 hp
Datorgrafik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp, beroende på särskild behörighet:
Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
eller
Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp


Årskurs 3
Datavetenskap:
Information-kunskap-vetenskap-etik, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Valbart 30 hp:
Datavetenskap:
Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp
Datorarkitektur, 7,5 hp
Parallella system, 7,5 hp
Formella språk, automater och beräkningsteori, 7,5 hp
Kompilatorteori, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp:
Datavetenskap:
Introduktion till artificiell intelligens, 7,5 hp
eller
Matematik/tillämpad matematik:
Matematiken bakom internet, 7,5 hp

Val inom programmet

Under programmets årskurs två och tre erbjuds val inom matematik och olika datavetenskapliga kurser. Det är värt att påminna om att studenten inte måste läsa programmets alla kurser för att uppnå examensfordringarna. Studenten har rätt att fritt välja totalt 67,5 hp inom högskolans alla ämnen utöver examenskravet på 60 hp inom datavetenskap med progression och 22,5 hp matematik/tillämpad matematik. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

  • Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Datavetenskap (Bachelor of Science in Computer Science)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Vilka regler och anvisningar som gäller vid examination vid Mälardalens högskola kan du läsa om i "Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola".