Utbildningsplan - Textdesign - informationsdesign

Programkod: DKE22
Giltig från: HT18 HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Godkända arbetsprover krävs.

Diarienummer: MDH 2.1.2-418/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2011-10-10
Reviderad: 2013-12-11

Mål

Programmets mål är:

 • att tillgodose samhällets behov av personer som kan gestalta information i text,
 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt verbalt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på magisternivå inom informationsdesign.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskaper om olika textgenrer och vad som karakteriserar dem,
 • visa kunskaper i principer för grafisk kommunikation,
 • visa kunskap i kommunikationsteori,
 • visa kunskaper i grundläggande terminologi inom verbal gestaltning och informationsdesign,
 • visa kunskaper om olika analysmodeller för verbala och visuella representationer,
 • visa förståelse för olika aspekter och moment av designprocessen vid produktion av informationsmaterial,
 • visa kunskaper om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder,
 • visa förståelse och kunna redogöra för inom informationsdesign relevanta och aktuella forskningsfrågor, samt
 • visa kunskap om centrala juridiska och etiska regelverk/principer inom informationsområdet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att gestalta information verbalt utifrån begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde,
 • visa förmåga att självständigt producera målgrupps- och situationsanpassade informationstexter utgående från adekvat analys, research och medieval,
 • visa förmåga att självständigt kunna söka, inhämta, kritiskt värdera, sovra och strukturera information,
 • visa färdigheter i ordbehandling, layout och webbproduktion på en grundläggande nivå,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga till aktivt och konstruktivt samarbete i projektgrupper där olika kompetensområden är representerade,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i lokalt och globalt perspektiv samt med beaktande av övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förmåga till innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för problem och lösningar beträffande informationsdesign i dialog med företag, samhälle och andra grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa insikt i etiska, samhälleliga och moraliska frågor relaterade till produktion och bedömning av informationsmaterial,
 • visa insikt i vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt, samt
 • visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar och kursinformation ges på svenska. Obligatorisk litteratur på engelska förekommer samt i viss mån engelskspråkiga gästföreläsare/gästlärare.

Innehåll

Textdesign - informationsdesign är en treårig utbildning inom informationsdesign som omfattar 180 högskolepoäng. Det första året skaffar sig studenten en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt en grund i de praktiska kunskaperna inom textdesign. Viktiga inslag under första året är att bekanta sig med skrivprocessen, olika skrivsätt och deras funktion samt research och källkritik.

Det andra året fokuserar mer på tillämpning av kunskaperna där arbete i projekt och mot uppdragsgivare blir tydligare. Kurser i grafisk form och vetenskapliga metoder tillkommer under detta år.

Det tredje året sker ytterligare en fördjupning där inslagen av praktisk tillämpning och självständigt arbete är betydande. Det tredje året avslutas med det egna självständiga arbetet omfattande 15 hp.

Studenterna skaffar sig inom programmets kurser en gemensam kunskapsgrund och har dessutom möjlighet att fördjupa sig inom något informationsområde, till exempel instruerande text. Via de valbara kurserna erbjuds studenten även möjlighet att skapa sin egen kompetensprofil inom exempelvis områdena grafisk form, ljud och webbdesign.

Undervisningen ger teoretisk grund och praktisk färdighet, vilket innebär klassrumsundervisning, projektarbeten och praktiska övningar. Arbete sker både enskilt och i grupp. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Under utbildningstiden förekommer samarbete med de andra utbildningarna inom ämnet informationsdesign, och arbete i projektform förekommer ofta. Redovisning av uppgifter sker både enskilt och i grupp. Kommentarer och feedback från läraren ges både muntligt och skriftligt. Ett viktigt inslag i undervisningen är att reflektera och diskutera kring sitt eget och andra studenters arbete.

Gästföreläsare från olika områden bjuds in till utbildningen och akademin har god kontakt med samarbetspartner utanför högskolan. Under studietiden kan studenten därför möta tänkbara framtida arbetsgivare på flera olika sätt.

Examination av kurser inom programmet sker vanligen via inlämningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redogörelse samt seminarier. I vissa kurser förekommer även skriftliga prov/tentamina.

Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten utvecklar sin förmåga att använda verktyg och metoder för utformning, utprovning och analys av informationstexter för olika sammanhang. Begrepp och teorier omsätts såväl i skriftliga och muntliga analyser som i produktion och redigering av texter av olika slag: berättande, informerande, beskrivande och instruerande. Stor vikt läggs vid ord och bild i samverkan. Studenten kommer att arbeta med att författa, precisera och anpassa verbal information för olika ändamål och sammanhang med inriktning mot olika målgrupper. Grafisk form med inriktning mot text är ett viktigt kunskapsområde för textdesign, som i sig innefattar hela processen från idé till presentation. Utbildningen har en tydlig praktisk inriktning; via olika konkreta projekt ges till exempel möjlighet till nära kontakt med näringsliv och samhälle.

Utöver detta får studenten inom ramen för informationsdesign kunskap om verbal och visuell gestaltning, samt de olika krav som kan ställas på utformning av information i olika sammanhang och i olika medier. Det innebär att studenten får bekanta sig med bland annat medie- och kommunikationsteori, retorik, källkritik och perceptionspsykologi.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Kommunikation och media, 7,5 hp
Grafisk form – grundkurs, 7,5 hp
Kognitiva processer, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Textdesign 1, 7,5 hp
Textdesign 2, 7,5 hp
Textdesign 3: stilar och genrer, 7,5 hp
Informationshantering och yrkesetik, 7,5 hp


Årskurs 2
Informationsdesign:
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
Vetenskap och design, 7,5 hp
Informationsdesign i praktiken, 7,5 hp

Valbart 37,5 hp:
Informationsdesign:
Informationsdesign: webbdesign, 7,5 hp
Introduktion till ljuddesign, 7,5 hp
Visualisering och skiss, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Lättläst, 7,5 hp
Organisationskommunikation, 7,5 hp
Textdesign 4: informativt berättande, 7,5 hp
Textdesign 5: fackspråk och genrer, 7,5 hp
Typografi och layout, 7,5 hp


Årskurs 3
Informationsdesign:
Forskningsprocesser, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Textdesign 6: fördjupning, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Informationsdesign:
Visualisering och skiss, 7,5 hp
Informationsdesign: webbdesign, 7,5 hp
Branschanalys och yrkesorientering, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Bildval och bildstrategier, 7,5 hp
Lättläst, 7,5 hp
Textdesign - teknik och information, 7,5 hp
Webbpublicering, 7,5 hp

Val inom programmet

Inför terminerna termin 3, 4 och 5 görs val inom programmet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på vilka kurser studenten väljer under termin 3 0ch 4 finns dessutom möjlighet till utlandsstudier eller att välja fritt från högskolans utbud.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign (Bachelor of Arts in Information Design)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot textdesign (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Text Design)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.