Utbildningsplan - Informativ illustration - informationsdesign

Programkod: DKE20
Giltig från: HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Diarienummer: MDH 2.1.2-387/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-09-27
Reviderad: 2013-12-12

Mål

Programmets mål är:

 • att tillgodose samhällets behov av personer som kan gestalta information i bild,
 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt visuellt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på magisternivå inom informationsdesign.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskaper i färglära, perspektivlära och bildkomposition,
 • visa kunskaper i principerna för grafisk kommunikation,
 • visa kunskap i kommunikationsteori,
 • visa kunskaper i grundläggande terminologi inom bildgestaltning och informationsdesign,
 • visa kunskaper om olika analysmodeller för verbala och visuella representationer,
 • visa förståelse för olika aspekter och moment av designprocessen vid produktion av informationsmaterial,
 • visa förståelse och kunna redogöra för inom informationsdesign relevanta forskningsfrågor,
 • visa kunskap om centrala juridiska och etiska regelverk/principer inom informationsområdet,
 • visa kunskaper om olika visualiseringstekniker och vad som karakteriserar dessa,
 • visa kunskaper i grundprinciperna för animation, samt
 • visa förståelse för mottagaraspektens betydelse vid utformning av informationsmaterial.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att illustrera information analogt och digitalt utifrån begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde,
 • visa förmåga att självständigt producera målgrupps- och situationsanpassade informativa illustrationer genom analys, research och materialval,
 • visa förmåga att självständigt kunna söka, inhämta, kritiskt värdera, sovra och strukturera information,
 • visa färdigheter i datorstödd bildproduktion i 2-D och 3-D och grafisk formgivning på en grundläggande nivå,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga till aktivt och konstruktivt samarbete i projektgrupper där olika kompetensområden är representerade,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i lokalt och globalt perspektiv samt med beaktande av övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förmåga till innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för problem och lösningar beträffande informationsdesign i dialog med företag, samhälle och andra grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa insikt i etiska och moraliska frågor relaterade till produktion av informationsmaterial,
 • visa insikt i vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling, samt
 • visa insikt om skillnaderna mellan informativa bilder och konstbilder.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar och kursinformation är på svenska. Obligatorisk litteratur på engelska förekommer samt i viss mån engelskspråkiga gästföreläsare/gästlärare.

Innehåll

Informativ illustration - informationsdesign är en treårig utbildning inom informationsdesign. Det första året skaffar sig studenten en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt en grund i de praktiska kunskaperna inom informativ illustration. Viktiga inslag under första året är färg och perspektivlära, kommunikationsteori, kognitiva processer retorik och berättarteknik samt verktyg för digitalt och analogt bildskapande.

Det andra året fokuserar mer på tillämpning av kunskaperna där arbete i projekt och mot uppdragsgivare blir tydligare. Kurser i grafisk form och vetenskap och design tillkommer under detta år. Från det andra året finns viss valbarhet bland kurser.

Det tredje året sker ytterligare en fördjupning där inslagen av praktisk tillämpning och självständigt arbete är betydande. Här ges studenten möjlighet att utveckla en inriktning inom informativ illustration.

Studenterna skaffar sig inom programmets kurser en gemensam kunskapsgrund men via val kan de fördjupa sig inom områden som naturvetenskaplig eller tekniskillustration. Via de valbara kurserna erbjuds studenten även möjlighet att skapa sin egen kompetensprofil efter eget intresse inom exempelvis områdena grafisk form, eller fördjupning inom 3-D.

Undervisningen ger teoretisk grund och praktisk färdighet, vilket innebär klassrumsundervisning, projektarbeten och praktiska övningar. Arbete sker både enskilt och i grupp. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Under utbildningstiden förekommer samarbete med de andra utbildningarna inom ämnet informationsdesign, och arbete i projektform förekommer ofta. Redovisning av uppgifter sker både enskilt och i grupp. Kommentarer och feedback från läraren ges både muntligt och skriftligt. Ett viktigt inslag i undervisningen är att reflektera och diskutera kring sitt eget och andra studenters arbete.

Gästföreläsare från olika områden bjuds in till utbildningen och akademin har god kontakt med samarbetspartners utanför högskolan. Under studietiden kan studenten därför möta tänkbara framtida arbetsgivare på flera olika sätt.

Examination av kurser inom programmet sker vanligen via inlämningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redogörelse samt seminarier. I vissa kurser förekommer även skriftliga prov/tentamina.

Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten utvecklar sin förmåga att uppfatta och arbeta med färg, form, perspektiv och proportioner. Studenten övar sig i att använda olika metoder och tekniker för att gestalta sina idéer, såväl två- som tredimensionellt. Bildanalys och bilddesign praktiseras med fokus på målgrupps-, situations- och medieanpassning. Dessutom tränas förmågan att arbeta med olika verktyg och redskap, från penna och pensel till dator.

Utöver detta skall studenten tillägna sig kunskap i informations- och kommunikationsteori samt lära sig använda verktyg och metoder för utformning, utprovning och analys av informativa illustrationer. Inom informationsdesign får studenten kunskap om verbal och visuell gestaltning, samt de olika krav som kan ställas på utformning av information i olika sammanhang och i olika medier. Det innebär att studenten får bekanta sig med bland annat medie- och kommunikationsteori, retorik, källkritik och perceptionspsykologi.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Kommunikation och media, 7,5 hp
Grafisk form – grundkurs, 7,5 hp
Kognitiva processer, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Perspektiv och färglära, 7,5 hp
Visualiseringstekniker, 7,5 hp
Digitalt bildskapande, 7,5 hp
Digitalt bildskapande – 3D, 7,5 hp


Årskurs 2
Informationsdesign:
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
Vetenskap och design, 7,5 hp
Informationsdesign i praktiken, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Informationsgrafik, 7,5 hp
Grafisk produktion, 7,5 hp

Informationsdesign:
Att informera med text, 7,5 hp
Informationsdesign: webbdesign, 7,5 hp

Valbart 22,5 hp:
Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Naturvetenskaplig illustration, 7,5 hp
Informativ animation, 7,5 hp
Interaktiv illustration, 7,5 hp

Informationsdesign:
Att informera med text, 7,5 hp
Informationsdesign: webbdesign, 7,5 hp


Årskurs 3
Informationsdesign:
Forskningsprocesser, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Informativ illustration, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Informationsdesign:
Att informera med text, 7,5 hp
Informationsdesign: webbdesign, 7,5 hp
Branschanalys och yrkesorientering, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Teknisk illustration, 7,5 hp
3D-modellering – fördjupning, 7,5 hp
Informativ animation, fördjupning, 7,5 hp

Val inom programmet

Inför terminerna termin 3, 4 och 5 görs val inom programmet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på vilka kurser studenten väljer under termin 3 och 4 finns dessutom möjlighet till utlandsstudier eller att välja fritt från högskolans utbud.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign (Bachelor of Arts in Information Design)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot informativ illustration (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Informative Illustration)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.