Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Programkod: ZOJ21
Giltig från: HT17 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig teori och metod på grundnivå motsvarande 15 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3. Minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Diarienummer: MDH 2.1.2-415/13
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2010-12-17
Reviderad: 2013-11-21

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som distriktssköterska.

Specifika krav för inriktning mot distriktssköterska:

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
 • visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter,
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet, och
 • visa kunskap som krävs för förskrivningsrätt av vissa läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan ske på engelska. Svensk och engelsk litteratur används.

Innehåll

Programmet består huvudsakligen av kurser inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Ämnet karaktäriseras av en helhetssyn på människan och belyser hur människor kan bevara hälsa och välbefinnande, hantera lidande och sjukdom, funktionshinder eller åldersrelaterad oförmåga. Utöver huvudområdet ingår folkhälsovetenskap som studerar hur levnadsvanor, miljö och samhällsstruktur påverkar befolkningens hälsa. Därutöver studeras hur sjukdom och ohälsa förebyggs samt hur hälsa bevaras och främjas. I programmet ingår medicinsk vetenskap med farmakologi och sjukdomslära. Detta ger förutsättningar för att ansöka om förskrivningsrätt för vissa läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
 
Programmet består av teoretisk- och verksamhetsförlagd utbildning samt fältstudier. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 18 hp inom primärvård.
 
Lärande sker genom föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp. I studentens lärande främjas förmåga att reflektera, problematisera och analysera för att utveckla ett vetenskapligt förhållningsätt.
 
Termin 1
Folkhälsovetenskap:
Folkhälsoarbete inom primärvård, 7,5 hp, A1N
 
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp, A1N
Ledarskap och förbättringsarbete inom primärvård, 7,5 hp, A1N
 
Medicinsk vetenskap:
Farmakologi och sjukdomslära inom primärvård, 22,5 hp, A1F (fortsätter i termin 2)
 
Termin 2
Medicinsk vetenskap:
Farmakologi och sjukdomslära inom primärvård, 22,5 hp, A1F (fortsättning från termin 1)
 
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Alternativ 1
Barn och unga inom primärvård, 15 hp, A1F
Alternativ 2
Vuxna och äldre inom primärvård, 15 hp, A1F
 
Termin 3
Alternativ 1
Medicinsk vetenskap:
Sårvård 7,5 hp, A1N eller annan valbar kurs relevant inom primärvård
 
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Självständigt arbete inom primärvård 7,5 hp, A1F
 
Alternativ 2
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Examensarbete inom primärvård, 15 hp, A1E

Val inom programmet

I termin 2 kan studenten välja 1. Barn och unga inom primärvård 15 hp eller 2. Vuxna och äldre inom primärvård 15 hp. I tredje terminen kan studenten välja 1. Examensarbete inom primärvård 15 hp eller 2. Självständigt arbete inom primärvård 7,5 hp. Vid val 2 läses även Sårvård 7,5 hp eller annan valbar kurs, 7,5 hp, relevant inom primärvård. Studentens val gällande Examensarbete 15hp eller Självständigt arbete 7,5 hp har konsekvenser för möjligheten att uppfylla fordringar för magisterexamen och tillträde till studier på master- och eller forskarnivå. Kontakta studievägledare för mer information.

Examen

Programmet uppfyller kraven för följande examen:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, och eller
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav för enskilda kurser finns för fortsatta studier inom programmet. För behörighet till kurserna Barn och Unga inom primärvård 15 hp och Vuxna och äldre inom primärvård 15 hp krävs Folkhälsoarbete inom primärvård 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp eller motsvarande. Behörighetskrav till Examensarbete inom primärvård 15 hp och Självständigt arbete inom primärvård 7,5 hp är Folkhälsoarbete inom primärvård 7,5 hp, Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, Ledarskap och förbättringsarbete inom primärvård 7,5 hp, Farmakologi och sjukdomslära inom primärvård 22,5 hp samt genomgången kurs i Barn och Unga inom primärvård 15hp eller Vuxna och äldre inom primärvård 15 hp eller motsvarande.