Utbildningsplan - Masterprogram i Financial Engineering

Programkod: ZMS20
Giltig från: HT18 HT17 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i matematik och statistik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Diarienummer: MDH 2.1.2-400/13
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2012-01-20
Reviderad: 2013-10-25

Mål

Masterprogram i Financial Engineering ska tillgodose det växande behovet av vetenskapligt utbildad personal inom finanssektorn. Masterprogram i Financial Engineering syftar till att ge studenterna en god grund för arbete i finansiella institutioner som bedriver derivatvärdering och värdepappersförvaltning, bankers forskningsavdelningar, försäkringsbolag, som finansiella konsulter och i andra privata och statliga organisationer på finansmarknaden.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • visa omfattande kunskap om och förståelse av fundamentala matematiska begrepp och principer och hur de tillämpas vid problemlösning,
 • visa omfattande kunskap om och förståelse av fundamental matematiska begrepp, modeller och metoder som används i värderingen av finansiella instrument och deras derivat och kunna förklara antaganden och begränsningar hos dessa modeller, begrepp och metoder,
 • visa omfattande kunskap om och förståelse för hur teorier, begrepp och metoder för optimal kapitalallokering och riskanalys kan tillämpas för att bilda optimala värdepappersportföljer,
 • visa kunskap om och förståelse av teorier och metoder rörande linjär och ickelinjär optimering, samt
 • visa grundläggande kunskap om för finansbranschen viktiga programmeringsspråk och mjukvaror.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • ge finansiella problem uttryckta i icke-matematiskt språk en matematisk formulering och använda denna för problemlösning,
 • göra matematiska modeller av finansiella problem och tillämpa matematisk expertis i icke-matematiska sammanhang,
 • använda beräkningsprogram som hjälpmedel för avancerade matematiska processer och för informationsinhämtning samt ha grundläggande kunskap om för finansbranschen viktiga programmeringsspråk och mjukvaror,
 • uttrycka värderingen av finansiella instrument och deras derivat som matematiska problem och med hjälp av beräkningsprogram lösa dessa problem,
 • formulera komplexa problem som kräver optimering och beslutsfattande och tolka lösningarna i problemens ursprungliga sammanhang,
 • hålla både språkligt och innehållsligt klara och korrekta, mottagaranpassade muntliga och skriftliga presentationer på engelska,
 • kommunicera effektivt enligt de i utbildningen ingående ämnesområdenas vedertagna akademiska normer och skriva både detaljerade och väldisponerade rapporter med avancerat innehåll, samt
 • visa initiativ och personligt ansvar i sitt kommande yrkesutövande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • värdera egna styrkor och svagheter, och med övertygelse ifrågasätta synpunkter,
 • med personlig säkerhet utveckla och tillämpa egna slutsatser och värderingar och använda sig av återkoppling, samt
 • bedöma komplexa situationer inom affärs- och finansverksamhet och väga in vetenskapliga, social och etiska aspekter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Masterprogram i Financial Engineering är ett tvåårigt naturvetenskapligt program i matematik/tillämpad matematik som fördjupar studentens kunskaper i matematik. Programmet består av en obligatorisk del om 75 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Häri ingår ett examensarbete. De övriga 45 högskolepoängen kan väljas fritt, inom programmet erbjuds ytterligare kurser i matematik/tillämpad matematik.

De obligatoriska kurserna svarar för den matematiska kärnan i programmet. Den avslutande obligatoriska kursen utgörs av ett examensarbete omfattande 30 hp i matematik. Programmets fokus ligger på reella problem i arbetslivet och litteraturen har valts för att stödja denna inriktning.

Undervisningen på programmet består av föreläsningar, problemlösningslektioner och seminarier. Under föreläsningarna ger läraren en kort introduktion till följande del av kursen. Under problemlösningslektionen löser studenterna under lärarens ledning adekvata problemställningar. Under dessa lektioner kan också små grupper av studenter presentera sina lösningar. Seminarierna förbereds genom att studenterna gruppvis väljer ett relevant ämne och i grupp skriver en rapport över ämnet som presenteras på seminariet. Studenten förväntas reservera icke schemalagd tid för grupparbeten och individuella studier.

Kurserna examineras både genom skriftliga sluttentamina och fortlöpande under kursernas gång genom till exempel seminarierapporter, problemlösningsuppgifter och skriftliga kunskapskontroller. Tre olika examinationsmetoder tillämpas: portföljexamination, seminarieexamination och skriftlig tentamen. För att bli godkänd vid portföljexaminationen lämnar studenten in svaren på givna problemlösningsövningar till läraren. För att bli godkänd på seminarieuppgiften ska studenten skriva en rapport och muntligt presentera denna på seminariet. Skriftliga kunskapskontroller under kursens gång kan förekomma.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik:
Analytisk finans I, 7,5 hp
Analytisk finans II, 7,5 hp
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Portföljteori I, 7,5 hp
Stokastiska processer, 7,5 hp

Valbart 22,5 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Försäkringsmatematik, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Simulering, 7,5 hp
Statistisk inferensteori, 7,5 hp
Tidsserieanalys, 7,5 hp


Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik:
Examensarbete i matematik, 30 hp
Java och analytisk finans, 15 hp

Valbart 15 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar, 7,5 hp
Optimering, 7,5 hp
Portföljteori I, 7,5 hp

Valfritt 7,5 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Portföljteori II, 7,5 hp

Val inom programmet

Som student garanteras du plats på ovan angivna kurser om 30 högskolepoäng vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier. Under båda studieåren kan ytterligare kurser i matematik/tillämpad matematik ingå i programmet. Valet av kurser förutsätter att studenten har behörighet till önskad kurs.

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot Finansiell matematik (Master of Science (120 credits) in Mathematics/Applied Mathematics with Specialization in Financial Engineering)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.