Utbildningsplan - Magisterprogram i internationell marknadsföring

Programkod: ZEG23
Giltig från: HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Diarienummer: 2.1.2-390/13
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2010-12-17
Reviderad: 2013-08-21

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:
- visa på kunskap och förståelse inom marknadsföring och en djupare kunskap inom
området,
- visa på en djupare förståelse och kunskap om teorier och forskningsmetod inom
området,
- visa på en djupare kunskap och förståelse för de vetenskapliga grundera och
professionella verkligheten inom området och en förståelse för forskningsområdet och
dess utveckling, och
- ha demonstrerat djupare kunskap och förståelse för etiska och sociala aspekter inom
fördjupningsområdet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:
- visa förmåga att integrera kunskap, analysera, tolka och hantera komplexa situationer och frågor under tidspress och med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågor samt planera och utföra uppgifter med lämliga metoder,
- visa förmåga att utföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att klart och tydligt presentera och kommunicera, både skriftligt och muntligt, sina slutsatser och kunskaper till en internationell publik bestående av både specialister och icke-specialister,
- visa förmåga att självständigt och oberoende göra undersökningar inom specialiseringen,
och
- ha bidragit till nationell och internationellt samarbete mellan akademi, arbetsliv och
offentlig sektor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:
- visa förmåga att värdera marknadsföringens roll i ett internationellt och globalt perspektiv rörande samtida vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter såväl som visa medvetenhet om etiska aspekter rörande forskning och utveckling inom specialiseringen,
- visa insikt om sitt eget behov av kunskap inom marknadsföringsområdet och ha tagit ansvar för sin egen kunskapsutveckling, och
- visa förmåga att bidra till samarbete mellan olika discipliner, ämnen och vetenskapliga områden, t.ex. visa medvetenhet om vetenskapens möjligheter och begränsningar för hur den används och genom detta bidra till hen hållbar utveckling av samhället.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, vilket betyder att samtliga undervisningsmoment genomförs på engelska och att kurslitteraturen genomgående är på engelska.

Innehåll

Programmet International Marketing är en ettårig samhällsvetenskaplig utbildning inom företagsekonomi på avancerad nivå.

Utbildningen omfattar kurser inom företagsekonomi på totalt 60 högskolepoäng.

Programmet inleds med en kurs på 15 hp som ger grundkunskaper inom forskningsmetod och management. Kurserna skall ge studenten grundläggande kunskaper i akademisk metod och övning i att självständigt skriva ett arbete.

Andra halvan av den första terminen sker fördjupning inom internationell marknadsföring och strategi. Under våren så läser studenterna två kurser där fokus ligger på kunderna. En kurs fokuserar på konsumentmarknadsföring med ett fokus på samtiden. Den andra kursen fokuserar på industriella nätverk och hur företag agerar där.

Programmet avslutas med att studenterna skriver ett självständigt arbete motsvarande 15 hp.

Kopplat till samtliga kurser finns moment där studenterna själva ska söka, utvärdera och presentera information i form av rapporter eller pm. Studenterna ska samarbeta i grupper som innehåller personer från andra länder än dem själva för att få erfarenhet och träning i att jobba interkulturellt.

Förutom den första och sista kursen på programmet löper kurserna parallellt för att ge studenterna mer tid till inläsning och samtidigt se till att de tränas i att prioritera och ha framförhållning.

Ett flertal olika examinationsformer förekommer, både skriftliga individuella tentamina och skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten.

Termin 1
Företagsekonomi
Introduktion till management och vetenskaplig metod, 15 hp (Introduction to Management and Research Methods)
Globala och lokala marknadsföringsstrategier, 7,5 hp (Global and Local Marketing Strategies)
Marknadsföringsfrågor i ett internationellt sammanhang, 7,5 hp (Marketing Issues in an International Context)

Termin 2
Företagsekonomi
Marknadsföringssystem, 7,5 hp (Marketing Systems)
Samtida frågor inom marknadsföring, 7,5 hp (Contemporary Issues in Marketing)
Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp (Master thesis in Business Administration)

Studenter antagna till programmet genom partneravtal ska termin 2 läsa kurserna
Omvärldsdriven innovation, Innovation och kreativitetsledning och Examensprojekt i
innovationsteknik i ämnet innovationsteknik, se nedan.

Termin 1
Företagsekonomi
Introduktion till management och vetenskaplig metod,15 hp (Introduction to Management and Research Methods)
Globala och lokala marknadsföringsstrategier, 7,5 hp (Global and Local Marketing Strategies)
Marknadsföringsfrågor i ett internationellt sammanhang, 7,5 hp (Marketing Issues in an International Context)

Termin 2
Innovationsteknik
Omvärldsdriven innovation, 7,5 hp (Context Driven Innovation)
Innovation och kreativitetsledning, 7,5 hp (Innovation and Creativity Mangement)
Examensprojekt i innovationsteknik, 15 hp (Graduation Project in Innovation Management)


Val inom programmet

Programmet har en given kursstruktur, dvs. innehåller inga val av kurser. Studenter antagna till programmet International Marketing ska skriva och signera en studieplan vid ankomsten. För de studenter som ingår i avtalet med Rangsit University, Bangkok väljer de termin 2 kurser i innovationsteknik.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:
- Filosofie magisterexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring (Master of Science (60 credits) in Business Administration with Specialization in International Marketing)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kursvid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.