Utbildningsplan - Masterprogram i innovation och design

Programkod: AMM06
Giltig från: HT20 HT16 HT14
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom produkt- och processutveckling eller informationsdesign eller innovationsteknik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Diarienummer: MDH 2.1.2-442/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2013-09-12

Mål

Ett övergripande mål med programmet är att skapa en gemensam och fördjupad kunskapsmiljö som utgångspunkt för såväl forskning som kvalificerat ledningsarbete i näringsliv och offentlighet inom området innovation och design.

Innovation och design är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne vid Mälardalens högskola och har sin bas i mötet mellan grundutbildningsämnena informationsdesign, produkt- och processutveckling samt innovationsteknik. Masterprogrammet utgör en brygga mellan grundutbildning och forskning. Programmet betonar och förstärker samverkan med näringsliv och offentlighet vad gäller forskning och utveckling med särskilt fokus på relevant och optimal process- och produktutveckling.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom innovation och design, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom innovation och design.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom innovation och design göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Kurslitteraturen är engelskspråkig.

Innehåll

Masterprogrammet i innovation och design är en tvärvetenskaplig utbildning som bygger på de tre grundutbildningsämnena informationsdesign, innovationsteknik och produkt- och processutveckling.

I de olika programkurserna arbetar man med innovation och design ur olika perspektiv som gestaltning av information, produkter, tjänster och service. Teknik och samhällsvetenskap möts och erbjuder unika möjligheter till att lära sig process- och projektarbete ur olika perspektiv. Inom utbildningen fokuseras det på processer och tvärvetenskapliga projekt i samarbete med näringsliv och omgivande samhälle. Programmet främjar innovationer genom att skapa unika möten mellan studenter inom olika fält och i samarbete med parter inom exempelvis kultur-, vård- och industrisektorn. 

Första året i utbildningen ges studenterna en gemensam och fördjupad kunskap inom huvudområdet innovation och design. Detta sker genom att studenterna i de fyra första kurserna arbetar i integrerade grupper där vartdera grundutbildningsämne; informationsdesign, innovationsteknik samt produkt- och processutveckling, möter forskarutbildningsämnet innovation och design. Första året innehåller även en kurs i tillämpade kvantitativa metoder, vars syfte är att fördjupa studenternas kunskaper inom de forskningsmetodiker som används inom området. Första året i utbildningen ger den fördjupade förståelsen av forskning och teoribildning inom innovation och design, genom att studenterna möter forskningsmetoder, vetenskapliga perspektiv på området samt aktuella forskningsprojekt som pågår i miljön.

Andra året ger möjlighet till utlandsstudier. Studenterna får också tillfälle att arbeta med ett samverkansprojekt, och därigenom möta de projektmetodiker som tillämpas inom området. Förutom att arbeta med ett praktikanknutet FoU-projekt (examensarbete) är andra året öppet för fritt val av kurser och studier utomlands.

Under utbildningen har studenterna möjligheten att välja kurser motsvarande totalt 22,5 hp helt fritt. Detta för att studenterna inom ramen för sin examen ska ha möjligheten att kombinera en fördjupad kompetensutveckling inom innovation och design, med antingen fördjupade kunskaper inom sitt eget kompetensområde eller en breddning av sin kompetens inom något annat intresseområde.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Integrerad informationsdesign, 7,5 hp
Tillämpade kvantitativa metoder, 7,5 hp

Innovation och design:
Forskningsmetoder för innovation och design, 7,5 hp
Forskningspraktiken i fokus, 7,5 hp
Teoretiska perspektiv på innovation och design, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Innovationsteknik inom innovation och design, 7,5 hp

Produkt- och processutveckling:
Integrerad produkt- och processutveckling, 7,5 hp 

Valbart 7,5 hp
Innovationsteknik:
Framsyn och scenariodesign, 7,5 hp
eller
valfri kurs i konkurrens med andra sökande vid Mälardalens högskola eller annat lärosäte

Årskurs 2
Innovation och design:
Examensarbete för master i innovation och design, 30 hp
Projektmetodik i innovation och design, 15 hp

Valbart 15 hp
Innovationsteknik:
Innovation och kreativitetsledning, 7,5 hp
Kaos och ordning i sociala system, 7,5 hp
eller
valfri kurs i konkurrens med andra sökande vid Mälardalens högskola eller annat lärosäte

Val inom programmet

Under första året väljer studenterna fritt kurser motsvarande 7,5 hp. Under andra året väljer studenterna fritt kurser motsvarande 15 hp. Dessa kursval kan ses som en möjlighet att antingen fördjupa sig inom sitt kompetensområde eller bredda sig inom något annat intresseområde.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Filosofie master med huvudområdet Innovation och design (Master of Science in Innovation and Design)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.