Utbildningsplan - Innovationsprogrammet-MTO

Programkod: RKE20
Giltig från: HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 3 med förändring) eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A3 med förändring).

Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5 med förändring) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5 med förändring).

Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 3 med förändring) eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A3 med förändring).

Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5 med förändring) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5 med förändring).

Diarienummer: 2.1.2-37/10
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-01-20
Reviderad: 2013-05-30

Mål

 För programmet gäller följande mål.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse i innovationsteknik med ett vetenskapligt och pragmatiskt förhållningssätt,
 • ha en begreppsbild samt kunskap om metoder, modeller och verktyg relevanta för områdets karaktär såsom innovation, förändring, entreprenörskap och kreativitet, samt
 • visa insikt och förståelse för betydelsen av innovationer som värdeskapande för tillväxt.
Dessutom gäller för inriktningen företagsekonomi:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

    visa ett brett kunnande inom det ekonomiska området, samt
    visa flervetenskaplig kunskap och förståelse för teorier och forskning inom det ekonomiska området. Perspektivet innebär att interaktionen mellan människor, teknik och organisation beaktas.

Dessutom gäller för inriktningen industridesign:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:
 • ha en begreppsbild samt kunskap om grundläggande formgivning och produktutveckling, samt
 • visa kunskap och förståelse för teorier och forskning inom den valda inriktningen industridesign. Perspektivet innebär att interaktionen mellan människa, teknik och organisation beaktas.
Dessutom gäller för inriktningen psykologi:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:
 • visa kunskap och förståelse för teorier och forskning inom inriktningen psykologi, där perspektivet innebär att interaktionen mellan människa, teknik och organisation beaktas, samt
 • visa kunskap om centrala teorier inom modern arbetslivspsykologi, med fokus på arbets- och organisationspsykologi.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information,
 • visa förmåga att genom divergent tänkande, dvs. genom flera olika perspektiv, kunna identifiera, formulera och generera innovativa lösningar på problem,
 • visa färdighet i att applicera innovativa processer i olika situationer i arbetslivet,
 • visa förmåga att identifiera skärningspunkter mellan olika ämnen, branscher och kunskapsområden för att skapa nya idéer och kombinationer, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar självständigt och i dialog med flervetenskapliga grupper och näringsliv.
Dessutom gäller för inriktningen företagsekonomi:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:
 • visa förmåga att identifiera, formulera och lösa ekonomiska frågeställningar samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
Dessutom gäller för inriktningen psykologi:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:
 • visa förmåga att självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom arbetslivets psykologi.
Dessutom gäller för inriktningen IT-entreprenör:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:
 • visa förmåga att självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning som visar förslag för hälsofrämjande åtgärder för individer, grupper och organisationer,
 • visa färdighet i programmeringsteknik och problemlösning med hjälp av programvara, samt
 • visa färdighet att formge användbara system och driva en hållbar mjukvaruutvecklingsprocess.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • ha förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig till olika kunskapssyner,
 • visa insikt och förmåga att hantera sambanden mellan innovation och tillväxt ur ett vetenskapligt och kommersiellt perspektiv, samt
 • visa förmåga att identifiera sin egen personliga lärandeprocess och kommande yrkesidentitet genom insikt i sitt personliga ledarskap, ur ett innovations- och hållbarhetsperspektiv.
Dessutom gäller för inriktningen företagsekonomi:
Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:
 • visa insikt om ekonomivetenskapernas möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för deras användning.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar, tentamina och övrig examination sker på svenska. Engelsk litteratur är dock vanlig på kurserna inom programmet.

Innehåll

Innovationsprogrammet är en treårig flervetenskaplig utbildning. Utbildningen ska ge kunskap om hur man organiserar och driver processer för att utveckla innovativ förmåga hos människor och hos verksamheter.

Vid rekommenderad studiegång på programmet ingår kurser motsvarande 90 högskolepoäng i ämnet innovationsteknik varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete. Resterande 90 högskolepoäng utgörs av kurser inom programinriktningen; företagsekonomi, industridesign, IT-entreprenör eller psykologi. Inom inriktningen industridesign utgör minst 60 högskolepoäng kurser inom produkt- och processutveckling.

Under hela år 1 bedrivs studierna inom innovationsteknik. Studenten ska lära sig att använda ett vetenskapligt förhållningssätt som grund och förutsättning för sitt fortsatta lärande. Studenten ska utveckla sin förmåga att fånga upp trender, samhällsförändringar och nya teknologier för en ständigt aktuell och framtidsorienterad referensram. Förutsättningar ges för att utveckla sin egen och andras kreativitet, och förväntningar på kreativitet i arbetssätt och leveranser är betydande. Studenten kommer att arbeta med sitt personliga ledarskap och via samarbete med externa företag och genom en bred teorigrund lära sig att organisera verksamheter och leda andra inför och genom förändring.

Inom programmet förekommer föreläsningar, seminarier, erfarenhetsbaserat lärande samt praktiska övningar. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.

Studenterna arbetar i projektgrupper utifrån intresseområden (inriktning). Projektarbetena görs i samarbete med regionens företag, organisationer, uppfinnare och innovatörer s.k. partnerföretag. Studenternas egna drivkrafter till aktivt lärande och initiativ till egna idéer och projekt uppmuntras och stöds.

Examinationsformerna varierar beroende på kurs. Examinationen görs muntligt och/eller skriftligt, enskilt eller i grupp. Former som används är bl.a. tentamen, seminarier samt inlämningsuppgifter och redovisningar av olika slag.


År 2 och 3 inom inriktningen företagsekonomi:
Under hela år 2 läser studenten kurser som ger grundläggande kunskaper inom ekonomiområdet, det vill säga marknadsföring, ekonomistyrning, organisationsteori och nationalekonomi.

År 3, termin 5, läser studenten idé- och konceptutveckling med ett kreativt perspektiv samt genomför ett examensarbete i innovationsteknik. Termin 6 fördjupar studenten sedan sina kunskaper i företagsekonomi och skriver kandidatuppsats inom ämnet.


År 2 och 3 inom inriktningen industridesign:
Under år 2 läser studenten kurser inom inriktningen industridesign. I industridesign får studenten en introduktion till produkt- och processutveckling. Grunder för industriell formgivning och produktutveckling gås igenom. Ingående kurser behandlar bl.a. produktdesign, innovation, produktutvecklingsprocessen, kvalitetssäkring och 3D-CAD.

År 3 läser studenten idé- och konceptutveckling med ett kreativt perspektiv samt genomför ett examensarbete i innovationsteknik. Dessutom fördjupar studenten sina kunskaper i industridesign.


År 2 och 3 inom inriktningen IT-entreprenör:
Under år 2 läser studenten kurser inom programmeringsteknik, interaktionsdesign, programvaruteknik och multimedia. Studenterna utvecklar en förtrogenhet med det digitala materialet och informationsteknik (IT). Det handlar om dels att formge teknologi för att anpassa den till människan och organisationer samt att förverkliga den.

År 3, termin 5 läser studenten idé- och konceptutveckling med ett kreativt perspektiv. Dessa kunskaper tillämpas sedan inom utveckling av olika tillämpningar främst utveckling av mobila applikationer (inbyggda system), och spelutveckling (programvaruteknik). Det tredje året avslutas med ett examensarbete inom innovationsteknik.


År 2 och 3 inom inriktningen psykologi:
Under år 2 läser studenten grundläggande psykologi och psykologisk forskningsmetod för att under termin fyra fokusera på kognitions-, arbets- och organisationspsykologi.

År 3, termin 5 läser studenten idé- och konceptutveckling med ett kreativt perspektiv samt genomför ett examensarbete i innovationsteknik. Den sjätte terminen kan studenten fördjupa sina kunskaper i psykologisk forskningsmetod och genomföra ett självständigt empiriskt examensarbete med inriktning mot arbetslivets psykologi. Alternativt kan studenten söka andra kurser men då gäller inte platsgarantin.


Årskurs 1
Innovationsteknik
Den innovativa människan, 15 hp
Gruppers innovationsförmåga, 15 hp
Innovativ organisering, 15 hp
Innovationsledning, 15 hp


Årskurs 2
Inriktning företagskonomi:
Företagsekonomi
Företagsekonomi grundkurs, 30 hp
Företagsekonomi
Uppsats och metod, 7,5 hp

Valbart 22,5 hp:
Företagsekonomi
Management, 22,5 hp
Marknadsföring 2, 22,5 hp
Ekonomistyrning, 22,5 hp

Inriktning industridesign:
Produkt- och processutveckling
IT i ingenjörsarbetet, 7,5 hp
Innovation och produktdesign, 7,5 hp
Produktutveckling 1, 7,5 hp
Kvalitetsprocessen, 7,5 hp
Industridesign 1, 7,5 hp
CAD fördjupning, 7,5 hp
Design Management, 7,5 hp

Informationsdesign
Grafisk form, grundkurs, 7,5 hp

Inriktning IT-entreprenör:
Datavetenskap
Introduktionsprojekt, 15 hp
Multimedia, 7,5 hp
Programmeringsteknik med C#, 7,5 hp
Interaktionsdesign, 7,5 hp
C# och objektsorienterad programmering, 7,5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik
Diskret matematik, 7,5 hp

Inriktning psykologi:
Psykologi
Psykologi 1-30, 30 hp
Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60, 30 hp


Årskurs 3
Samtliga inriktningar:
Innovationsteknik
Idé- och konceptutveckling, 15 hp
Examensprojekt i innovationsteknik, 15 hp

Inriktning företagsekonomi:
Företagsekonomi
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Valbart 15 hp:
Företagsekonomi
Affärsmarknadsföring, 15 hp
Integrerad kommunikation, 15 hp
Management och arbetsliv, 15 hp
Redovisning och revision, 15 hp
Strategic Marketing Management, 15 hp

Inriktning industridesign:
Produkt- och processutveckling
Innovativ produktion och logistik, 7,5 hp
Industridesign, innovation, 7,5 hp
Produktionsekonomi, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp:
Produkt- och processutveckling
Projektarbete Produkt och processutveckling, 7,5 hp

Innovationsteknik
Trendspaning, 7,5 hp

Inriktning IT-entreprenör:
Datavetenskap
Spelutveckling med XNA, 7,5 hp
Programmering av mobila applikationer, 7,5 hp
Databaser, 7,5 hp
Utveckling av webbapplikationer, 7,5 hp

Inriktning psykologi:
Psykologi
Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 61-90, 30 hp

Val inom programmet

Inriktning företagsekonomi:
Under termin 4 och 6 kan val göras. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Inrikting industridesign:
Under termin 6 kan val göras. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Inriktning IT-entreprenör:
Inom programmet görs inga val då programmet har en fast kursstruktur.

Inriktning psykologi:
Inom programmet görs inga val då programmet har en fast kursstruktur. Alternativt kan studenten söka andra kurser under termin 6 men då gäller inte platsgarantin. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Inriktning företagsekonomi:
Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Innovationsteknik (Bachelor of Science in Innovation Technology)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business Administration)
Inrikting industridesign:
Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Innovationsteknik (Bachelor of Science in Innovation Technology)
Inriktning IT-entreprenör:
Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Innovationsteknik (Bachelor of Science in Innovation Technology)
Inriktning psykologi:
Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Innovationsteknik (Bachelor of Science in Innovation Technology)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Psykologi (Bachelor of Science in Psychology)