Utbildningsplan - Speciallärarprogrammet i lärarlyftet

Programkod: XAUM1
Giltig från: HT17 HT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:
Diarienummer: 3.1.3-2015/1249
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2015-04-22

Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
 • visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och fördjupad kunskap om barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
 • visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och
 • visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Vid Mälardalens högskola inom Lärarlyftet ges speciallärarexamen med specialisering utvecklingsstörning.

Det innehåll som behandlas inom ramen för speciallärarprogrammet kan sammantaget karakteriseras enligt följande. Utbildningen ger studenten förutsättningar för att självständigt klara ett arbete som speciallärare för barn och elever som har behov av särskilt stöd, med specialisering mot utvecklingsstörning. Särskilt beaktas, hur en fördjupad kunskap inom området möjliggör, att studenten kan få en djupare förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har som förutsättning för ett framgångsrikt praktiskt pedagogiskt arbete.

Kurserna handlar om hur studenten ska få förutsättningar att utveckla förmåga till att kritiskt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. De handlar om färdighet och förmåga, att självständigt och i samarbete med andra arbeta med processer som gäller kartläggning, åtgärder och uppföljning. Innehållet utgörs även av olika sätt att som speciallärare arbeta med undervisningssituationen för elever med diagnosen utvecklingsstörning. Genomgående följer att de områden som behandlas blir belysta genom att olika perspektiv anläggs samt att olika aspekter beaktas. Centralt är även områden som gäller studentens behov av självkännedom och empatisk förmåga, särskilt med beaktande av de styrdokument som i hög grad är aktuella vid arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Speciallärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och består av tre block. Kurserna i det första blocket, årskurs 1, behandlar centrala kunskapsområden som ska ge förutsättningar, dels för de fortsatta studierna, dels för att kunna verka som speciallärare. Kurserna i block två, de två specialiseringskurserna i årskurs 2, är tydligt didaktiskt inriktade mot utvecklingsstörning. Två av det tredje blockets kurser, resterande kurser i årskurs 2, har karaktären av teori- och metodkurser, där den ena har en mer allmän karaktär, medan den andra är mer inriktad på det självständiga arbetet. Den avslutande kursen i block tre utgörs av det självständiga arbetet.

Nedan visas innehåll för respektive årskurs för speciallärarprogrammet i lärarlyftet med specialisering mot utvecklingsstörning.

Årskurs 1 (30 hp)
Specialpedagogiska perspektiv – speciallärare, 15 hp
Förebyggande arbete, kartläggning, åtgärder och uppföljning – speciallärare, 7,5 hp
Kvalificerade samtal – speciallärare, 7,5 hp


Årskurs 2 (45 hp)
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 1, 15 hp
Teori och metod i specialpedagogisk forskning – speciallärare, 7,5 hp
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 2, 15 hp
Specialpedagogisk forskning i praktiken – speciallärare, 7,5 hp


Årskurs 3 (15 hp)
Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare, 15 hp


Programmet ges med såväl campusträffar som distansundervisning via en webbaserad lärplattform. Arbetsformerna varierar med individuella arbeten, arbeten i grupp, helgruppsdiskussioner, föreläsningar, övningar och laborationer. Läsning av litteratur och olika former av bearbetning av densamma utgör ett centralt inslag liksom föreläsningarna. Ett annat utgörs av fältstudier som är ett viktigt inslag i samtliga kurser.

Kopplingen mellan litteratur/föreläsningar och fältstudier sker i olika former av uppgifter, som utförs i olika konstellationer och som redovisas vid seminarier och/eller som inlämningsuppgifter. Genom detta skapas förutsättningar för att studenten kan få en fördjupad förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har för yrkesutövningen. Dessutom får studenten kontinuerligt pröva och kritiskt reflektera kring och värdera olika former av datainsamling under sina fältstudier.

Val inom programmet

Inga kursval görs inom programmet. Specialiseringen mot utvecklingsstörning påverkar innehållet i kurserna och ämne för det självständiga arbetet.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kurserna bör läsas i den ordning de anges under innehåll.