Utbildningsplan - Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik

Programkod: ZKS21
Giltig från: HT17 HT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå inom teknik om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik, eller examen på grundnivå inom ekonomi eller naturvetenskap om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik med minst ett års industrierfarenhet, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Diarienummer: MDH 2.1.2-56/10
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2011-10-10

Mål

Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av högskoleutbildade på mastersnivå med de kunskaper som programmet ger,
 • att ge internationellt användbar och eftersökt kunskap inom produktion och logistik och projektledning sett i ett helhetsperspektiv,
 • att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom ämnet produkt- och processutveckling och andra tillämpliga ämnesområden, samt
 • att genom sin koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt inom forskargruppen inom ämnet produkt- och processutveckling stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet.
Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom modern produktion och logistik, inbegripet såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling som väsentligt fördjupade kunskaper,
 • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på verktyg och processer för effektiv produktion och logistik, som är hållbara ur ett livscykelperspektiv, samt
 • visa fördjupad metodkunskap inom produktion och logistik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i direkt dialog med företag, samhälle och andra grupper och/eller i seminarier eller konferenser, samt
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet i näringsliv eller offentlig sektor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • visa förmåga att inom produkt och processutveckling göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar inom produkt och processutveckling, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination, litteratur m.m.

Innehåll

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik är en tvåårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. År 1 fokuserar på konkurrenskraftiga produktionssystem, projektledning, operationsanalys, produktions- och logistikplanering, underhåll och försörjningsledning. År 2 fokuserar på vetenskaplig teori inom forskningsområdet och avslutas med ett examensarbete.

Programmet ger djupgående kunskap inom processer och metoder för produktutveckling inom ämnesområdet produkt- och processutveckling, och ger behörighet till forskarutbildning.

I utbildningen ingår tydliga inslag som rör entreprenörskap, projektledning, produktutveckling, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.

Undervisningen består främst av lektioner, projektarbeten, seminarier, egenstudier samt handledning. Kurser är i huvudsak förlagda på campus. Projektarbeten är vanligt förekommande och i flera kurser erbjuds projekt i direkt samverkan med företag. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.

Vanligt förekommande examinationsformer är inlämningar, muntliga redovisningar, seminarier och tentamina. Inlämningar består främst av rapporter, beräkningar eller fysiska gestaltningar men kan t.ex. också bestå av videobaserade produktpresentationer. Tentamina är oftast skriftliga och genomförs i tentamenssal, ibland med datorstöd.

Examinationsmoment genomförs individuellt eller gruppvis. Träning i samverkan inom och mellan grupper och med omvärlden ses som en viktig del av utbildningen samtidigt som den individuella insatsen också är i fokus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som genomförs enskilt eller i samarbete med en studiekamrat.

Årskurs 1
Produkt- och processutveckling
Konkurrenskraftiga produktionssystem, 7,5 hp
Projektledning, 15 hp
Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Försörjningsledning, 7,5 hp
Produktions- underhålls och kvalitetsutveckling, 7,5 hp

Innovationsteknik
Innovation och kreativitetsledning, 7,5 hp


Årskurs 2
Produkt- och processutveckling
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Industriell excellens, 7,5 hp
Examensarbete, Innovativ produktion, 30 hp

Energiteknik
Simulering och modellering, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp:
Matematik/tillämpad matematik
Kalkyl II, 7,5 hp
Sannolikhetslära, 7,5 hp

Val inom programmet

Innan utbildningen påbörjas ska studenten utifrån utbildningsplanen och med hänsyn tagen till sina förkunskaper göra en individuell studieplan för hela utbildningsperioden. Studenten får stöd och studievägledning i det arbetet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet Produkt- och processutveckling (Master of Science (120 credits) in Product and Process Development)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.