Utbildningsplan - Masterprogram i programvaruteknik

Programkod: ZCS24
Giltig från: HT20 HT18 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Diarienummer: MDH 2.1.2-55/10
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-09-27

Mål

Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Software engineering handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Efter utbildningen, är studenterna mycket attraktiva på arbetsmarknaden nationellt såväl som internationellt, både som experter inom industrin och inom akademin som forskare eller framtida doktorander. Efter studierna ska studenterna kunna göra karriär som, till exempel, ingenjörer, projektledare, systemarkitekter, programmerare eller forskare inom området.

Kunskap och förståelse

Inom ramarna för mastersprogrammet i programvaruteknik tillhandahåller studenterna kunskap, kompetens och erfarenhet inom utveckling av programvara och programvaruintensiva system i ett globalt perspektiv, och utvecklar därigenom en förmåga att förstå, designa och implementera sådana system i den globala marknaden.

Studenterna utbildas för att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, tele-medicin, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning.

Studenterna ackumulerar kunskap om analys, design och management av stora och komplexa programvarusystem. Studenterna har möjligheten att specialisera sig inom två områden: a) mjukvaruarkitektur, som inkluderar kunskap i moderna trender som kommer att dominera framtida mjukvaruutveckling, vilket inkluderar dynamiska arkitekturer, komponent-baserad mjukvaruutveckling, service-orienterade arkitekturer och global systemutveckling; b) software engineering av inbyggda realtidssystem, som inkluderar kunskap om analys, design och management av inbyggda och mjukvaruintensiva system. Studenterna fokuserar på lösningar relaterade till tillförlitlighet, säkerhet, resursanvändning, förutsägbarhet och liknande egenskaper inom realtids- och inbyggda system.

Studenterna är medvetna om, och tränade för att arbeta i kulturella, sociala och ekonomiska miljöer; de vet hur man kommunicerar i ett globalt nätverk, inom ett globalt team, samt hur man tolkar och utnyttjar mångfald i sina professionella (och privata) liv.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • analytiskt tillämpa generella principer för programvaruutveckling vid utvecklingen av komplex programvara och programvaruintensiva system,
 • demonstrera nödvändig förståelse av metoder och tekniker för mjukvarumanagement, samt kunna använda dessa i olika utvecklingssituationer,
 • bemästra generella principer och tekniker för hantering av kvalitetsattribut för olika typer av programvarussystem (t.ex. säkerhet och pålitlighet),
 • förstå, planera och genomföra självständigt arbete inom olika applikationsdomäner,
 • överskrida kulturella, sociala och ekonomiska skillnader och arbeta i internationella team,
 • proaktivt planera och hantera sin framtida karriär, såväl som den personliga utvecklingen,
 • välja lämpliga verktyg för att analysera och tolka forskningsresultat både kvantitativt och kvalitativt, och
 • självreflektera och kritiskt utvärdera den egna förmågan att hantera komplexa problem,
 • söka upp, läsa, förstå och utvärdera forskningsartiklar och på så sätt vara medveten om forskningsfronten inom programvaruutveckling, samt
 • tillämpa typiska forskningsmetodologier för att ta fram ett forskningsförslag, att analysera forskningsresultat med stöd av undersökning av befintlig forskningslitteratur, och delta i forskningsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Programmet består av 90 hp teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap på avancerad nivå omfattande 30 hp.

Årskurs 1
Datavetenskap
Programvaruteknik, 15 hp
Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp
Komponentbaserade teknologier, 7,5 hp
Avancerad programvaruteknik, 7,5 hp
Projekt i programvaruteknik, 15 hp

Valbart 7,5 hp:
Datavetenskap
Interkulturell kompetens för ingenjörer i en global värld, 7,5 hp
Avancerad programvaruverifikation och validering, 7,5 hp
Design av pålitliga system, 7,5 hp
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp

Valfritt därutöver:
Engelska
Engelska för akademiker, 7,5 hp

Datavetenskap
Utveckling av industriella system, 7,5 hp
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp


Årskurs 2
Datavetenskap
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
Distribuerad programvaruutveckling, 7,5 hp
Modell-driven programvaruutveckling, 7,5 hp
Examensarbete avancerad nivå, Datavetenskap 30 hp

Valbart 7,5 hp:
Datavetenskap
Utveckling av industriella system, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik
Kalkyl II, 7,5 hp

Valfritt därutöver:
Datavetenskap
Avancerad programvaruverifikation och validering 7,5 hp
Design av pålitliga system, 7,5 hp
Avancerad komponentbaserad programvaruteknik, 7,5 hp

Val inom programmet

Programmet består av obligatoriska, valbara och frivilliga kurser (valfria utöver de obligatoriska). Studenten skall välja minst 90 hp av kurser på avancerad nivå och ett examensarbete inom datavetenskap på avancerad nivå motsvarande 30 hp. Studenten har också möjlighet att välja mellan olika projekt, och även inriktningen på examensarbetet. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Programvaruteknik (Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialization in Software Engineering)