Utbildningsplan - Magisterprogram i programvaruteknik

Programkod: ZCG20
Giltig från: HT18 HT17 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Diarienummer: MDH 2.1.2-54/10
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-09-27

Mål

Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Software engineering handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Det ettåriga magisterprogrammet i programvaruteknik ger dig kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvarusystem av hög kvalitet, vilket är ovärderligt för programvaruarkitekter, projektledare och tekniska specialister. Efterfrågan på kunniga experter inom software engineering ökar stadigt, vilket gör dig mycket konkurrenskraftig nationellt såväl som internationellt, inom både industrin och akademisk forskning.

Kunskap och förståelse

Inom ramarna för magisterprogrammet i programvaruteknik tillhandahåller studenterna kunskap, kompetens och erfarenhet inom utveckling av programvara och programvaruintensiva system i ett globalt perspektiv, och utvecklar därigenom en förmåga att förstå, designa och implementera sådana system på den globala marknaden.

Studenterna utbildas för att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, tele-medicin, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, geografiska informationsystem, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning.

Studenterna ackumulerar kunskap om analys, design och management av stora och komplexa programvarusystem. Studenterna ges också en medvetenhet om, och tränas i att hantera, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader; de vet hur man kommunicerar i ett globalt nätverk och en global arbetsgrupp och kan även tolka och utnyttja olikheter i deras professionella (och personliga) liv. I det industriella spåret ingår mentorer och examensarbeten relaterade till associerade industrier (t.ex. ABB, Ericsson och Volvo).

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

 • analytiskt tillämpa generella principer för programvaruutveckling vid utvecklingen av komplex programvara och programvaruintensiva system,
 • demonstrera nödvändig förståelse av metoder och tekniker för mjukvarumanagement, samt kunna använda dessa i olika utvecklingssituationer,
 • bemästra generella principer och tekniker för hantering av kvalitetsattribut för olika typer av programvarusystem (t.ex. säkerhet och pålitlighet),
 • förstå, planera och genomföra självstående arbete inom olika applikationsdomäner,
 • överskrida kulturella, sociala och ekonomiska skillnader och arbeta i internationella team,
 • proaktivt planera och hantera sin framtida karriär såväl som den personliga utvecklingen,
 • självreflektera och kritiskt utvärdera den egna förmågan att hantera komplexa problem,
 • söka upp, läsa, förstå och utvärdera forskningsartiklar och på så sätt vara medveten om forskningsfronten inom programvaruutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Programmet består av 30 hp teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap på avancerad nivå omfattande 30 hp. Alternativt kan kursdelen uppgå till 45 hp och examensarbetet inom datavetenskap omfatta 15 hp.

Datavetenskap
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp
Modell-driven programvaruutveckling, 7,5 hp
Komponentbaserade teknologier, 7,5 hp

Valbart 30 hp:
Datavetenskap
Examensarbete avancerad nivå, Datavetenskap, 30 hp
eller
Examensarbete avancerad nivå, Datavetenskap, 15 hp
Projekt i programvaruteknik, 15 hp

Valfritt därutöver
Engelska
Engelska för akademiker, 7,5 hp

Datavetenskap
Utveckling av Industriella System, 7,5 hp
Distribuerad programvaruutveckling, 7,5 hp
Avancerad programvaruteknik, 7,5 hp
Interkulturell kompetens för ingenjörer i en global värld, 7,5 hp

Val inom programmet

Programmet består av obligatoriska och friviliga kurser (valfria utöver de obligatoriska). Studenten skall välja a) minst 30 hp av kurser på avancerad nivå och ett examensarbete inom datavetenskap på avancerad nivå motsvarande 30 hp eller b) minst 45 hp av kurser på avancerad nivå och ett examensarbete inom datavetenskap på avancerad nivå motsvarande 15 hp. Studenten har också möjlighet att välja mellan olika projekt, och även inriktningen på examensarbetet. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Programvaruteknik (Master of Science (60 credits) in Computer Science with Specialization in Software Engineering)