Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Programkod: ZOJ21
Giltig från: HT17 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre examen samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 24 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Diarienummer: MDH 2.1.2-22/10
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2010-12-17

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som distriktssköterska med dess olika arbetsuppgifter utifrån arbetsmarknadens behov.

Utbildning vid Mälardalens högskola ska dessutom:

 • utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället,
 • utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden,
 • utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, samt
 • utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede,
 • visa vårdpedagogisk förmåga,
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet,
 • visa förmåga att bedriva hälsobefrämjande arbete,
 • visa förmåga att observera, bedöma och hantera komplexa situationer utifrån ett familjeperspektiv, och
 • visa sådan kunskap som krävs för förskrivningsrätt av vissa läkemedel inom sitt kompetensområde samt kunskap som krävs för förskrivning av tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
Därtill skall också studenten:
 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och
 • visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m m.

Innehåll

Programmets består huvudsakligen av kurser inom ämnet/huvudområdet vårdvetenskap. Grundläggande begrepp inom vårdvetenskap är hälsa och välbefinnande, sjukdom och lidande, vårdande, återhämtning och miljö. Vårdvetenskap studerar människors behov av och givande av vård och stöd i livets olika skeenden. Förståelsen för vård och vårdtagares behov är utgångspunkter som beskrivs och problematiseras ur individ-, familje- och samhällsperspektiv. Forskning genomförs med en mångfald av teorier, ansatser och metoder för att ta fram ny kunskap i syfte att utveckla vården.

I breddningsämnet folkhälsovetenskap studeras hur levnadsvanor, miljö och samhällsstruktur på olika sätt påverkar befolkningens hälsa samt hur olikhet i hälsa ter sig i olika åldrar och socialgrupper. I fokus är lärandeprocesser i folkhälsoarbete med syfte att förebygga, bevara och förbättra hälsan för individer och grupper. I breddningsämnet medicinsk vetenskap studeras främst farmakologi och sjukdomslära som leder till förskrivningsrätt för vissa läkemedel, samt vardagssjukdomar hos barn och unga.

Utbildningen inom specialistutbildningen till distriktssköterska består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. De verksamhetsförlagda studierna, som omfattar 18 eller 25,5 högskolepoäng beroende på val, sker inom primärvårdens olika verksamheter samt inom skolhälsovård. Andra verksamhetsanknutna studier sker genom fältstudier.

Studier sker med olika arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, enskilda arbeten, grupparbeten och pedagogiska övningar. Studierna vägleds med hjälp av skriftliga studiehandledningar. I samtliga kurser eftersträvas att studenterna ska utveckla ett reflektivt förhållningssätt till kursinnehåll och arbetssätt samt utveckla en problematiserande förmåga och ett vetenskapligt arbetssätt.

Inom ramen för utbildningen eftersträvas också att bidra till en hållbar utveckling. En förutsättning för att arbeta mot en ekologiskt hållbar utveckling är att varje individ ökar kunskapen om miljö och bidrar genom sitt produktions- och konsumtionsmönster.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 7,5 högskolepoäng alternativt 15 högskolepoäng.

År 1, den första och andra terminen, läser studenten kurser som är inriktade mot Folkhälsoarbete inom primärvård 15 högskolepoäng och Farmakologi med sjukdomslära; förskrivningsrättskursen 15 högskolepoäng. Studenten läser också en kurs med inriktning Barn och unga inom primärvård 15 högskolepoäng samt en kurs som har fokus på Vuxna och äldre inom primärvård 15 högskolepoäng.

År 2, den tredje terminen skriver studenten ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, alternativt ett självständigt arbete omfattande 7,5 högskolepoäng och en valbar kurs inriktad mot verksamhetsförlagd utbildning eller en kurs inriktad mot sårvård 7,5 högskolepoäng.

Årskurs 1
Folkhälsovetenskap
Folkhälsoarbete inom primärvård, 15 hp

Medicinsk vetenskap
Farmakologi med sjukdomslära, 15 hp

Vårdvetenskap
Barn och unga inom primärvård, 15 hp
Vuxna och äldre inom primärvård, 15 hp


Årskurs 2
Alternativ 1:
Vårdvetenskap
Examensarbete inom primärvård, 15 hp

Alternativ 2:
Vårdvetenskap
Självständigt arbete inom primärvård 7,5 hp

Valbart 7,5 hp:
Medicinsk vetenskap
Sårvård 7,5 hp
eller
valfri kurs 7,5 hp (relevant för distriktssköterskans arbetsområde)

Val inom programmet

Studenten kan den tredje terminen välja mellan antingen skriva ett examensarbete omfattande 15 hp eller att skriva ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp samt läsa en valbar kurs inriktad mot verksamhetsförlagd utbildning omfattande 7,5 hp alternativt en valbar kurs inriktad mot sårvård 7,5 hp eller valfri kurs på 7,5 hp (relevant för distriktssköterskans arbetsområde). Examensarbetets omfattning har betydelse för studentens möjligheter att även uppfylla fordringar för en magisterexamen. Kontakta studievägledare för information om eventuella konsekvenser för tillträde till studier på forskarnivå.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care)
 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Vårdvetenskap (Master of Science (60 Credits) in Caring Science)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.