Utbildningsplan - Magister i företagsekonomi

Programkod: ZEG20
Giltig från: HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 och Engelska A/Engelska 5.

Diarienummer: MDH 2.1.2-48/10
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2009-11-18

Mål

Magisterprogrammet i företagsekonomi syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Utbildningen ska ge möjlighet till fördjupning inom olika områden inom företagsekonomi. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för forskarutbildning.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom det företagsekonomiska området och fördjupade kunskaper inom vissa delar av det företagsekonomiska området,
 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom det företagsekonomiska området, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom det valda området i företagsekonomi.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika målgrupper, för att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor,
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i andra kvalificerade sammanhang,
 • visa förmåga att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden,
 • kunna förstå och ta ställning till handlingsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv, och
 • kunna tillämpa ett etiskt och ekologiskt medvetet förhållningssätt i sin yrkesutövning som ekonom.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjlighet och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket beror på vilka kurser som studenten väljer inom programmet. Det erbjuds såväl kurser med undervisningsspråk svenska som undervisningsspråk engelska.

Innehåll

Utbildningen innehåller ett antal valbara kurser på avancerad nivå i företagsekonomi. Du kan antingen inrikta dina studier i marknadsföring, management eller ekonomistyrning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i företagsekonomi.

Valbart 30 hp:
Företagsekonomi
Introduktion till management och vetenskaplig metod, 15 hp
Marketing, 15 hp
Konsultation och affärsrådgivning, 15 hp
Internationell  finansiering, 15 hp
Globala och lokala marknadsföringsstrategier, 7,5 hp
Marknadsföringsfrågor i ett internationellt sammanhang, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Företagsekonomi
Ekonomistyrning och redovisning, 15 hp
Internationellt företagande 2, 15 hp
Marknadsföringssystem, 7,5 hp
Samtida frågor inom marknadsföring, 7,5 hp

Företagsekonomi
Magisteruppsats i företagsekonom i, 15 hp

Val inom programmet

Valfriheten inom programmet finns båda terminerna. Studenten väljer kurser efter intresse/vald inriktning. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Master of Science (60 credits) in Business Administration)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.