Utbildningsplan - International Business Management

Programkod: SEV25
Giltig från: HT18 HT17 HT16 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Matematik C (områdesbehörighet 4 med förändring) eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4 med förändring). [A4/4INT]

Diarienummer: MDH 2.1.2-61/10
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-02-21

Mål

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Ekonomprogrammet syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Eftersom ekonomer sysselsätts inom en rad olika områden är målsättningen att programmet ska ge dels en god bas inom företagsekonomi och ekonomirelaterade ämnen som statistik, handelsrätt och nationalekonomi, dels en möjlighet till fördjupning inom främst företagsekonomi. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare forskarstudier.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som fördjupade kunskaper inom något av områdena marknadsföring, ekonomistyrning eller management,
 • visa kunskap om det företagsekonomiska områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • visa kunskap om teori och metod inom något av områdena marknadsföring, ekonomistyrning eller management,
 • visa kunskap om det regionala arbetslivets struktur och förståelse för dess framtidsutsikter,
 • visa kunskap om informationsteknologins betydelse för näringslivets och offentlig sektors utveckling,
 • visa kunskap om ekonomins relation till sociala och ekologiska förutsättningar i ett långsiktigt perspektiv, och
 • visa kunskap om etiska och sociala aspekter i relation till ekonomisk teori.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant kunskap i en ekonomisk frågeställning, samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ekonomiska frågeställningar samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper för att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor,
 • visa förmåga att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att använda informationsteknologin för att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa sådan färdighet som krävs för att självständigt arbeta inom ekonomiområdet,
 • kunna förstå och ta ställning till handlingsalternativ ur ett hållbarhetsperspektiv, och
 • kunna tillämpa ett etiskt och ekologiskt medvetet förhållningssätt i sin yrkesutövning som ekonom.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att inom marknadsförings-, ekonomistyrnings- eller managementområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om ekonomivetenskapernas möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för deras användning,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner,
 • visa insikt om ledarskapets betydelse och dess utövning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, vilket betyder att samtliga undervisningsmoment genomförs på engelska och att kurslitteraturen genomgående är engelsk.

Innehåll

International Business Management är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning inom företagsekonomi.

Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 högskolepoäng, nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng, handelsrätt om minst 15 högskolepoäng och statistik om minst 15 högskolepoäng.

Utbildningen inleds med ett basblock på två år, som ger goda grundkunskaper inom ekonomiområdet i vid mening. Första året ingår grundläggande kurser i företagsekonomi och nationalekonomi. Kurserna skall ge studenten grundläggande kunskaper i företagsekonomiskt tänkande och spegla olika aspekter på detsamma. Det andra årets fortsättningskurser i företagsekonomi, skall ge studenten möjlighet att bredda och använda sina kunskaper. Därutöver får studenten även grundläggande kunskaper i statistik och handelsrätt. Under studierna skall studenten också ges större möjligheter till tillämpning av kunskaper och färdigheter.

Efter basblocket följer ett års fördjupade studier inom företagsekonomi och eller nationalekonomi. Studenten skapar sin egen profil genom sitt val av kurser. Det går till exempel att välja fördjupningskurser inom företagsekonomi (marknadsföring och ekonomistyrning) och nationalekonomi. Studenten kan också välja kurser från högskolans totala utbud engelskspråkiga kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Fördjupningsstudierna skall träna studenternas förmåga att förstå och kunna analysera affärssituationer.

Undervisningen är upplagd så att studenten praktiskt får använda de teoretiska inhämtade kunskaperna. Detta sker bland annat genom olika tillämpningsuppgifter i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet under studietiden är självständigt. I de flesta kurser ingår arbetsmoment där studenten samverkar i grupp med andra studenter. Ett flertal olika examinationsformer förekommer, både skriftliga individuella tentamina och skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten.

Årskurs 1
Företagsekonomi
Extern redovisning, 7,5 hp
Grundläggande marknadsföring, 7,5 hp
Intern redovisning, 7,5 hp
Grundläggande organisationsteori, 7,5 hp

Nationalekonomi
Mikro, 7,5 hp
Makro 7,5 hp
Internationell ekonomi, 7,5 hp
Miljöekonomi, 7,5 hp


Årskurs 2
Statistik
Statistik, grundkurs, 15 hp

Handelsrätt
Handelsrättslig översiktkurs, 15 hp

Företagsekonomi
Marknadsföring och IT, 7,5 hp
Service Management, 7,5 hp
Intern redovisning II, 7,5 hp
Externredovisning, fortsättningskurs, 7,5 hp


Årskurs 3
Valbart 30 hp, hösttermin:

Alternativ 1:
Nationalekonomi
Finansiering, 7,5 hp*
Mikroekonomi II, 7,5 hp
Ekonometri, 7,5 hp
Arbetsmarknadsteori, 7,5 hp

eller

Alternativ 2:
Företagsekonomi
Marknadsföring och management – från ett nordiskt perspektiv, 15 hp
Internationell Marknadsföring, 15 hp

Valbart 30 hp, vårtermin:

Alternativ 1:
Nationalekonomi
Makroteori II, 7,5 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp*
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp

eller

Alternativ 2:
Företagsekonomi
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp
Valbart 15 hp:
Management i multinationella företag, 15 hp
Externredovisning och koncernbokslut, 7,5 hp


* Klassas också som företagsekonomi.

Val inom programmet

Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns främst under år 3. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business Administration)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi (Bachelor of Science in Economics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.