Utbildningsplan - Internationella marknadsföringsprogrammet

Programkod: GKS02
Giltig från: HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B (områdesbehörighet 2 med förändringar). För den som har betyg från Gy11/Vux12 krävs endast grundläggande behörighet. För den som vill studera ytterligare språk utöver engelska krävs aktuellt språk 3/steg 3.

Diarienummer: MDH 2.1.2-66/10
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-02-21

Mål

Målet med Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF) är att ge studenterna breda och djupa kunskaper om företag och deras agerande på sina marknader, samt färdigheter inom analys och insamling av information som är viktig för företag när de fattar beslut om sina affärer och agerande på sin marknad.

Programmet ger studenten möjlighet att förvärva och utveckla teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personliga egenskaper som ska ge studenten bästa möjliga förutsättningar att kunna arbeta i internationella verksamheter med kvalificerade arbetsuppgifter inom ovan definierade yrkesområden. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska också förbereda studenten för vidare forskarstudier.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • kunna förstå och förklara begreppet marknad och dess betydelse för företag,
 • kunna förstå och förklara vad det innebär för ett företag att agera på en internationell marknad, samt kunna förstå och förklara vad det är som skiljer agerande på en hemmamarknad från en internationell marknad,
 • visa kunskap om teori och metod inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa kunskap om kulturella likheter och olikheter mellan olika globala regioner, och aktivt kunna göra ställningstaganden om hur sådana olikheter/likheter kan hanteras då företag gör affärer med utländska motparter.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • klara av att hämta in, analysera och ta ställning till information som är viktig för företag vad gäller beslutsfattande om agerande på företagets marknad,
 • kunna skriva strukturerat, vetenskapligt och säljande,
 • vara beredd att vid anställning hos ett företag med internationella affärer vara med på affärsmöten med motparter i andra länder och att så småningom själva kunna leda sådana affärsmöten och fatta beslut i för affärerna relevanta ekonomiska frågorna,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar, och
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • kunna värdera information om ett företags marknad och ge förslag på handlingsalternativ samt redogöra för deras sannolika ekonomiska konsekvenser.
 • visa insikt om vad det innebär att vara anställd och bete sig professionellt och kunna samarbeta med andra,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker oftast på svenska, men det finns kurser på engelska att välja för den som önskar. När studenten läser profilspråk sker undervisning på det språket och vid utlandsstudier sker undervisningen på det språk som talas vid det utländska universitetet.

Innehåll

IMF-programmet har en pedagogisk idé som bygger på övertygelsen att inlärning och utveckling i första hand är ett resultat av aktivitet hos den som lär och att det sker i samspel med den som lär ut, vilket innebär att studenten lär sig ta eget ansvar för sina studier och får ett bättre lärande. Studenten utvecklar egenskaper som gör att han/hon klarar av att hantera den osäkerhet som ofta präglar kvalificerade arbetsuppgifter, särskilt i internationella verksamheter.

Programmet har en tydlig näringslivskoppling. Studietiden innehåller gästföreläsningar och praktiskt orienterade tillämpningsuppgifter i de företagsekonomiska kurserna.

Näringslivskopplingen ger studenten möjlighet att skaffa en unik inblick i stora och små näringslivsfrågor och han/hon får en chans att knyta kontakter utanför högskolans värld.

Programmets upplägg
På IMF-programmet läses nivåerna G1N – G2E i företagsekonomi under tre åren som utbildningen pågår. Studenterna erbjuds att läsa 1-2 terminer vid utländskt universitet. Utlandsstudier kan vara antingen språk eller företagsekonomi eller en kombination av båda.

Strukturen på programmet är flexibel eftersom vissa studenter vill åka utomlands en termin, andra två och vissa inte alls. Alla dessa tre möjligheter finns alltså och de innebär olika val inför varje termin under terminerna 3-5. Vissa vill läsa alla de kurser som erbjuds vid högskolan och två terminer utomlands, vilket innebär att studierna bedrivs under fyra års tid (dvs. nuvarande upplägg med tillägg av ett år utomlands).

Notera att sammanlagt 30 hp kan läsas inom annat ämnesområde är företagsekonomi, för att öka bredden på utbildningen. Om studenten önskar kan de poängen läsas inom företagsekonomi för att ge fördjupning. För att ha möjlighet att uppfylla fodringarna för en examen med inriktning internationell marknadsföring ska 30 hp läsas inom valt profilspråk.

IMF år för år
Under det första årets första termin ingår kurser i företagsekonomi, som ger en introduktion till företagsekonomiämnet och grundläggande begrepp och centrala modeller inom marknadsföring. Under den andra terminen läses kurser inom områden som är relaterade till internationella affärer, personliga kontakter i marknadsföring och företagsekonomi med internationell inriktning.

Under andra året läser studenterna främmande språk. I de fall språk som inte ges vid Mälardalens högskola önskas, får studenten hjälp med att finna lämplig kurs vid annat lärosäte (kan vara på plats eller distans, i Sverige eller utomlands). Vid val av språkstudier vid annat lärosäte kan inte plats garanteras på kurs. Valet av språk utgår från vilket land man sedan vill studera i under utlandsstudierna.

Därefter, under termin 4 och 5, läses fortsättningskurser i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Kunskaperna i marknadsföring fördjupas och utvecklas genom att studera olika aspekter på marknadsföring. Det andra året kan läsas utomlands, delvis eller i sin helhet.

Under terminerna 4 och/eller 5 kan företagsekonomi läsas vid utländskt universitet. Utlandsstudierna rekommenderas starkt, inte minst med tanke på personlig utveckling, men även för att ge erfarenheter värdefulla för arbetsuppgifter relaterade till företags internationella affärer och marknader.

Efter avslutade utlandsstudier väntar det tredje året fördjupningsstudier i marknadsföring, som avslutas med ett självständigt arbete. Fördjupningsstudierna skall träna förmågan att förstå och kunna analysera affärssituationer.

Årskurs 1
Företagsekonomi (G1N och G1F)
Företagsekonomi, grundkurs 30 hp
Marknadsföring och informationsteknik, 7,5 hp
Företags internationaliseringsprocess, 7,5 hp
Service mangement, 7,5 hp
Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring, 7,5 hp


Årskurs 2
Valbart 30 hp, hösttermin:
Profilspråk (G1N)
Engelska 1, 30 hp
Tyska 1, 30 hp
Tyska 1 i Tyskland, 30 hp
Andra främmande språk, 30 hp


Valbart 30 hp, vårtermin:
Alternativ 1:
Företagsekonomi (G1F)
Marknadsföring B, 22,5 hp
B-uppsats och metod, 7,5 hp

eller

Alternativ 2:
Utlandsstudier
Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning


Årskurs 3
Valbart 30 hp, hösttermin:
Alternativ 1:
Företagsekonomi (G2F och G2E)
Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hp
Valbart 15 hp:
Internationellt företagande 1,15 hp
Internationell marknadsföring 15 hp

eller

Alternativ 2:
Utlandsstudier
Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi, inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning.

Valbart 30 hp, vårtermin:
Alternativ 1:
Företagsekonomi (G2F och G2E)
Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hp
Valbart 15 hp:
Integrerad kommunikation, 15 hp
Management i multinationella företag, 15 hp

eller
Alternativ 2:
Utlandsstudier
Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi, inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning.

Val inom programmet

Val inom programmet görs från och med termin 3. Tredje året görs först och främst ett val av när man ska studera utomlands. Väljer studenten att studera termin 5 utomlands ska kurserna i företagsekonomi på nivå G2F och G2E ske termin 6. Väljer studenten att studera utomlands termin 6 sker läses företagsekonomin termin 5. Även utlandsstudierna innebär mer aktiva val, då det är fråga om att välja kurser ur det utländska universitets utbud.

För de som väljer att läsa hela året på campus, går att välja en bredare variant där studenten väljer att läsa tre kurser i företagsekonomi på nivå G2F och avslutar med att skriva kandidatuppsats. Valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in, men iså fall erbjuds alternativ inom samma ämnesinriktning.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring (Bachelor of Science in Business Administration with Specialization in International Marketing)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business Administration).
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart (studiehandledningen). Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.