Utbildningsplan - Socionomprogrammet

Programkod: GOM01
Giltig från: HT17 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Diarienummer: MDH 2.1.2-1233/10
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2010-12-17

Mål

Mål för utbildning på grundnivå (1 kap. 8 § högskolelagen)
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga attsöka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Mål för socionomutbildningen (utöver de allmänna målen i 1 kap 8 § HL)
För socionomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om ledning av socialt arbete, och
 • visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande

 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
 • visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
 • visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska men del av kurslitteratur är på engelska och föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som omfattar 210 högskolepoäng, tre och ett halvt års heltidsstudier, och leder fram till en socionomexamen. Socionomprogrammet ger en generell förberedelse för att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Efter avslutad utbildning skall den studerande kunna genomföra sociala utredningar, förebyggande insatser och stödjande åtgärder, men också söka och värdera vetenskaplig kunskap samt utvärdera och kritiskt reflektera över de egna insatserna. Socialt arbete utgör programmets huvudområde med 180 högskolepoäng i successiv fördjupning på grundnivå (termin 1-6), samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå (termin 7). Efter sex terminers fullgjorda studier inom programmet uppfylls kravet för kandidatexamen, efter sju terminer kravet för socionomexamen.

Helhetssyn - integrerat synsätt – fyra perspektiv
Utgångspunkten för socionomprogrammet är att se livsvillkor och sociala problem som samhällsfenomen som kan kräva insatser på strukturell nivå, men också på grupp- och individnivå. Människors levnadsförhållanden och olika gruppers speciella behov studeras och förstås utifrån både ett systemperspektiv och ett livsvärldsperspektiv. Helhetssyn innefattar även att studera förhållandet mellan det sociala arbetets praktik och dess teori. Socionomutbildningen genomsyras av fyra perspektiv som återkommer integrerat i olika kurser under utbildningens gång:
(1) Ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att sociala förhållanden studeras utifrån till exempel klass, kön, etnicitet, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning hur dessa samvarierar samt påverkar människors livsvillkor.
(2) Ett etiskt perspektiv, vilket innebär att de studerande utvecklar kunskaper och uppövar kompetens och förmåga att bemöta människor och hantera sociala problem på ett etiskt medvetet sätt.
(3) Ett barnperspektiv, vilket innebär att barns situation, behov och rättigheter beaktas i studier av sociala problem och barns rätt att bli hörda i åtgärdsplanering och problemlösning.
(4)  Ett brukarperspektiv, vilket innebär att människors upplevelser och erfarenheter av sin vardag beaktas i analyser av sociala problem och delaktighet i åtgärdsplanering och problemlösning. Brukarperspektivet omfattar människor i alla åldrar, barn som äldre, personer med funktionsnedsättning och människor med speciella behov.

Termin 1-2 ger grundläggande kunskap om och förståelse för vad socialt arbete är, dess innehåll, samhälleliga villkor och förutsättningar, både som ämne, yrkesmässig praktik och vetenskaplig verksamhet. Den studerande får möta olika bilder av socialt arbete och social omsorgsverksamhet genom brukare, yrkesverksamma, lärare och aktuell forskning för att därmed få en bild av sitt studieval och framtida yrkesverksamhet.
Termin 3-4 ger ökad kunskap och fördjupad förståelse för det sociala arbetet med fokus på människans utveckling i ett livsloppsperspektiv och det sociala arbetets profession, organisation och praktik. Genom tio veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges under handledning möjligheter till färdighetsträning inom exempelvis individ- och familjeomsorg, missbruksarbete, kriminalvård, skola, omsorgsinriktade verksamheter, hälso- och sjukvård, sociala verksamheter i offentlig, frivillig och privat regi. Lagar och regelverk som styr socialt arbete behandlas och professionella färdigheter tränas genom övningar där regelverket tillämpas i myndighetsutövning och ärendehandläggning, utredning, analys och åtgärdsplanering.
Termin 5-6 innebär ytterligare teori- och forskningsanknytning med fördjupade kunskaper om sociala problem, utsatthet och olika gruppers livsvillkor bland annat i ett åldersrelaterat perspektiv. Den studerande skaffar sig fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod och genomför ett självständigt arbete (examensarbete). Terminen avslutas med tio veckors handledd VFU vilket innebär ytterligare träning av professionella färdigheter. Efter avslutade studier termin 6 finns möjlighet att erhålla en kandidatexamen i socialt arbete.
Termin 7 innehåller två kurser på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper och färdigheter vad avser kommunikation respektive ledning och utvärdering i socialt arbete.

I socionomprogrammet tillämpas en pedagogisk modell som bygger på den studerandes närvaro, aktiva deltagande och ansvarstagande för sitt lärande. Den studerande får under utbildningen träna samarbete, diskussion och kritisk reflektion. Den studerande erhåller stöd till personlig och professionell utveckling (PPU) i relation till kommande yrkesroll och krav i arbetslivet. PPU integreras och examineras i olika kurser under utbildningens gång.

Årskurs 1
Socialt arbete
Introduktion till socialt arbete, 15 hp
Välfärdsstaten, människan och samhället, 15 hp
Samhällsvetenskaplig metod, 15 hp
Rätt och samhälle, 15 hp


Årskurs 2
Socialt arbete
Barn, familj och människans utveckling i ett livslopps-erspektiv, 15 hp
Socionomens professionella yrkesroll I, 15 hp
Det sociala arbetets juridik, 15 hp
Professionell ärendehandläggning och utredningsmetodik, 15 hp


Årskurs 3
Socialt arbete
Social utsatthet och ohälsa, 15 hp
Kunskapsproduktion i socialt arbete, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp
Socionomens professionella yrkesroll II, 15 hp


Årskurs 4
Socialt arbete
Professionella möten och samtal i socialt arbete, 15 hp
Ledning och utvärdering i socialt arbete, 15 hp

Val inom programmet

Socionomprogrammet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 •   Socionomexamen (Bachelor of Science in Social Work)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.


Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För att bli antagen till kurs inom programmet krävs att den studerande har de särskilda förkunskaper som anges, se närmare uppgifter i respektive kursplan. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är möjlig att förlägga utomlands efter fullgjorda 150 högskolepoäng.