Utbildningsplan - Sjuksköterskeprogrammet

Programkod: GSN02
Giltig från: HT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Diarienummer: MDH 2.1.2-20/10
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2013-01-31

Mål

Utbildningens mål är att studenten ska förvärva sådana kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga som fordras för att självständigt arbeta som sjuksköterska i verksamheter inom hälsa och välfärd, såväl nationellt som internationellt. Det innebär bland annat att studenten ska utveckla förmåga att följa kunskapsutvecklingen genom informationsutbyte på vetenskaplig nivå och stimuleras till ett livslångt lärande. Programmet leder fram till en sjuksköterskeexamen och en filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Programmet ger möjligheter till fortsatta akademiska studier på magisternivå.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vårdarbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om relevanta författningar, och
 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering i aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper, samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten,
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska men del av kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och omfattar minst 90 hp av utbildningens totala 180 hp fördelat under alla årskurser. Det är ett akademiskt ämne och ett kunskapsområde där människors hälsa och vårdande under hela livscykeln är i fokus. Förståelsen av patientens behov är utgångspunkter som beskrivs och problematiseras på individ-, familje-, och samhällsnivå. Inom huvudområdet studeras vårdande som främjar hälsa och välbefinnande, förebygger sjukdom, återställer hälsa och lindrar lidande. Även miljöns betydelse för hälsa och vårdande studeras.  I huvudområdet ingår kunskaper om etiska förhållningssätt från den enskilde patienten och närståendes behov och sammanhang. Kunskaper från huvudområdet bidrar till att möta såväl den enskilde människan som samhällets föränderliga behov och krav på vård och omsorg. I vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad genomförs ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Medicinsk vetenskap läses i kurser under samtliga årskurser och omfattar 57  hp. Där studeras den friska människans anatomi och funktion, förebyggande vård, sjukliga tillstånd, samt diagnostik och behandling. I ämnet ingår även farmakologi, medicinsk mikrobiologi samt tillämpad medicinsk mikrobiologi.

Vårdpedagogik läses i kurser fördelat på utbildningens tre år och omfattar 22,5  hp. I dessa kurser studeras lärandeprocesser i vård och omsorg med fokus på lärande i mötet mellan vårdare och patient, samt mellan individ och organisation. Till ämnet hör dessutom studier av vårdarens professionsutveckling och ledarskap.

Inom utbildningens sista år ingår även 10,5 hp folkhälsovetenskap. Där studeras befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar denna samt åtgärder ägnade att bevara och förbättra hälsan. Särskilt studeras levnadsvanornas, miljöns, samhällstrukturens, arbetslivets och vårdsystemens betydelse för människors hälsa.

Trettioen veckor av utbildningstiden utgör verksamhetsförlagda studier och bedrivs i samverkan med vårdverksamheter i kommuner, landsting eller privat regi. Den verksamhetsförlagda utbildningen bedrivs inom ramen för professionskurser och fokuserar på sjuksköterskans ansvars- och kompetensområde.

Utbildningen bedrivs i form av egna studier, seminarier, föreläsningar, handledning och laborationer. Studierna syftar till att stimulera ett aktivt lärande och förmåga till eget ansvar för personlig och professionell utveckling.

Utbildningens första år inleds med studier om lärande och professionsbegreppet. Därefter följer studier av grundläggande begrepp för vårdande . Studier om mångkulturella möten i hälsa och vård problematiseras också. Under år 1 ingår vetenskaplig metod. Vidare studeras människans anatomi och fysiologi, farmakologi samt mikrobiologi. Den kunskaps-basen ligger till grund för verksamhetsförlagda studier som fokuserar grundläggande omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och med utgångspunkt från människors behov.

Utbildningens andra år inleds med studier av sjukliga tillstånd hos människan, diagnostik och behandling. Därefter studeras vårdvetenskapliga teorier och begrepp samt vetenskaplig metod med förberedelse för examensarbete inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Patientens lärande fokuseras, liksom studier av befolkningens hälsa. Kunskaperna ligger till grund för verksamhetsförlagda studier som fokuserar grundläggande och specifik omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utbildningens tredje år inleds med studier av sjukliga tillstånd hos barn, äldre med geriatriska sjukdomar och människor med psykiatriska sjukdomar. Studier av planering och ledning av omvårdnadsarbetet ingår och samverkan med andra professioner. Ett examensarbete inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad genomförs i termin fem. Den verksamhetsförlagda utbildningen fokuseras på grundläggande och specifik omvårdnad för människor som har svårt att värna om sin värdighet, integritet och autonomi.

Mälardalens högskola är miljöcertifierad enligt ISO 14001. I enlighet med högskolans miljöpolicy ges en introduktion av begreppet hållbar utveckling under programmets första termin för att studenter ska kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologisk hållbar utveckling.

I översikten som följer över sjuksköterskeutbildningens tre år framgår hur poäng fördelas mellan ämnen samt kursernas namn. I kurser som genomförs i klinisk vårdverksamhet, Professionsblock 1-3, ingår flera ämnen.

Årskurs 1
Vårdpedagogik
Lärande och professionalisering, 7,5 hp

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Vårdandets grunder, 15 hp
Metodteori 1, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap
Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi och vårdhygien, 7,5 hp
Anatomi, fysiologi och allmän farmakologi, 7,5 hp

Professionsblock 1, 7,5 hp
VFU: vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp


Årskurs 2
Medicinsk vetenskap
Patologi, diagnos och behandling – inom medicin och kirurgi, 15, hp
Farmakoterapi, 4,5 hp

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Vårdande som etik, relation och process, 10,5 hp
Metodteori 2, 7,5 hp

Vårdpedagogik
Sjuksköterskan som pedagog och ledare, 7,5 hp

Professionsblock 2, 15 hp
VFU: vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 12 hp, medicinsk vetenskap 3 hp


Årskurs 3
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Examensarbete, 15 hp

Folkhälsovetenskap
Grundläggande folkhälsovetenskap inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap
Patologi, diagnos och behandling – inom pediatrik, geriatrik och psykiatri, 7,5 hp

Professionsblock 3, 30 hp
VFU: vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 15 hp, medicinsk vetenskap 4,5 hp, vårdpedagogik 7,5 hp och folkhälsovetenskap 3 hp

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser. Notera att kurser eller del av kurser kan vara förlagda på annan ort än den ort du är antagen till.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Bachelor of Science in Caring Science with Specialization in Nursing)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.