Utbildningsplan - Masterprogram i didaktik

Programkod: GSL01
Giltig från: HT19 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde utbildningsvetenskap, pedagogik, specialpedagogik, didaktik eller motsvarande, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet. Alternativt magisterexamen om minst 240 högskolepoäng med huvudområde i ett av lärarutbildningens ämnesområden. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 och Engelska A/Engelska 5.

Diarienummer: MDH 2.1.2-67/13
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-01-30

Mål

Masterprogrammet i didaktik är en utbildning som behandlar sådana kunskaper och färdigheter som är centrala för att kunna reflektera kring själva lärargärningen och dess ämnesinnehåll och utföra kvalificerade skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. Utbildningen ger därmed en grund för kvalificerad utbildningsanknuten yrkesutövning som undervisning, administration, utbildningsplanering, kursutveckling, läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller annan verksamhet inom området.

Efter genomgånget program är den studerande behörig att antas till utbildning på forskarnivå. Det finns inom ramen för programmet även möjlighet att efter 60 högskolepoäng uppfylla fordringarna för en magisterexamen.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som den studerande får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Följande preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

För magisterexamen

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet didaktik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet didaktik.
För masterexamen
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet didaktik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet didaktik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

För magisterexamen

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
För masterexamen
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

För magisterexamen

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
För masterexamen
 • visa förmåga att inom huvudområdet didaktik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Utbildningen omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 högskolepoängen innefattar studier på magisternivå.

I utbildningen ingår en introducerande kurs som syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för vad kunskap är, hur den uppstår och förmedlas i samspelet mellan individ och samhälle. Kurser i ämnesdidaktik, vetenskaplig metod, utredning och utvärdering samt fältarbete i ingår programmet. Om examensarbete för magisterexamen ej är skrivet avslutas utbildningen med ett 30 hp examensarbete som kopplas till den studerandes yrkesprofessionalism.

Samtliga kurser inom programmet ges inom huvudområdet didaktik. Det interkulturella perspektivet ingår i varje delkurs och beaktas på olika sätt beroende på kursinnehållet.

I det följande beskrivs utbildningens innehåll och uppläggning:

Kurser på magisternivå:
Didaktik som kunskaps- och forskningsområde, 15 högskolepoäng
Kursens målsättning är att ge ökad kunskap om och förståelse för vad kunskap är, hur den uppstår och förmedlas i samspelet mellan individ och samhälle. Vidare skall den studerande nå djupare kunskap om utbildning, undervisning och lärande i relation till det omgivande samhällets utbildningssystem och utbildningspolitiska ambitioner. I detta gränsland återfinns grundläggande problem relevanta för utbildningens och undervisningens praktiska och etiska villkor.

Ämnesdidaktisk fördjupning 1, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper och förståelse om undervisningens olika innehåll, i såväl ett praktiskt som ett vetenskapligt sammanhang. Kursen tar upp såväl generella aspekter av utbildning, undervisning och lärande som specifika ämnesområden och dess innehållsliga aspekter (såsom förskoledidaktik, språkdidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt pedagogisk filosofi) samt i relation till förskola, den obligatoriska och frivilliga skolan. Genom en mindre forskningsuppgift inom valt ämnesdidaktiskt område uppmuntras den studerande att se kopplingen mellan teori och praktik. Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en yrkesmässig beredskap för att kunna hantera de valsituationer och utmaningar som kännetecknar undervisande verksamheter och komplexa lärandemiljöer.

Vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Kursens syfte är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om didaktisk forskning och dess forskningsmetoder. Genom praktiska metodövningar applicerade på den egna praktiken blir den studerande kompetent att tillämpa sina metodologiska kunskaper i kommande examensarbete.

Språklig och kulturell mångfald, 7,5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper om språklig och kulturell mångfald samt ge ökad förståelse för de olika didaktiska möjligheter, utmaningar och problem undervisande praktiker kännetecknas av i mångkulturella miljöer. I kursen förenas teorier och forskning om språklig och kulturell mångfald med praktiskt arbete i mångkulturella lärandemiljöer genom att mindre observationsuppgifter genomförs och redogörs för.

Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 högskolepoäng
Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper och förståelse för teorier inom ämnesdidaktiken, i synnerhet i relation till praxisorienterad forskning. Vidare syftar kursen till att ge olika perspektiv på ämnesdidaktik som tvärvetenskaplig disciplin samt fördjupade kunskaper i ett ämnesdidaktiskt kunskapsområde och dess plats inom vetenskapsområdet (såsom förskoledidaktik, språkdidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt pedagogisk filosofi) samt i relation till förskola, den obligatoriska och frivilliga skolan. Den studerande ska under kursen utifrån egna formulerade forsknings- och metodfrågor utföra en mindre fältstudie inom eget valt ämnesdidaktiskt område där olika aspekter av lärarens undervisning och elevers lärande fokuseras.

Alternativt (för den som gör etappavgång – magisterexamen)
Examensarbete Magister i didaktik, 15 högskolepoäng
Arbetet innefattar genomförandet av en självständig forskningsuppgift inom ett avgränsat ämnesområde där den studerande visar förtrogenhet med didaktisk forskning, teoribildningar och forskningsmetoder. I kursen ingår sedvanlig oppositionsförfarande där den studerande dels försvarar sitt eget arbete, dels agerar opponent på annat arbete.

Kurser på masternivå
Vetenskaplig metod och fältarbete Ι, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, analys och fältstudier. Genom praktiska övningar analyseras den egna praktiken på ett vetenskapligt sätt där kopplingen mellan teori och praktik görs begriplig. Arbetsprocessen redovisas i skriftlig och muntlig form.

Vetenskaplig metod och fältarbete ΙΙ, 15 högskolepoäng
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig ytterligare fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod och fältarbete. Inriktningen på det planerade examensarbetet avgör val av ansats, metod och fältstudier. Arbetsprocessen redovisas i skriftlig och muntlig form.

Examensarbete Master i didaktik, 30 högskolepoäng
Kursens syfte är att den studerande genomför en självständig forskningsuppgift inom ett avgränsat problemområde där fördjupad förtrogenhet med vetenskapliga förhållningssätt och tillvägagångssätt inom didaktisk forskning uppvisas. I kursen ingår sedvanlig oppositionsförfarande där den studerande dels försvarar sitt eget arbete, dels agerar opponent på annat arbete.

Alternativt (för den som gjort etappavgång – magisterexamen)
Examensarbete 2 Master i didaktik 2, 15 högskolepoäng
Kursens syfte är att den studerande genomför en självständig forskningsuppgift inom ett avgränsat problemområde där studenten visar fördjupad förtrogenhet med vetenskapliga förhållningssätt och tillvägagångssätt inom didaktisk forskning. I kursen ingår sedvanlig oppositionsförfarande där den studerande dels försvarar sitt eget arbete, dels agerar opponent på annat arbete.

Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 högskolepoäng
Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper och förståelse för teorier inom ämnesdidaktiken, i synnerhet i relation till praxisorienterad forskning. Vidare syftar kursen till att ge olika perspektiv på ämnesdidaktik som tvärvetenskaplig disciplin samt fördjupade kunskaper i ett ämnesdidaktiskt kunskapsområde och dess plats inom vetenskapsområdet (såsom förskoledidaktik, språkdidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt pedagogisk filosofi) samt i relation till förskola, den obligatoriska och frivilliga skolan. Den studerande ska under kursen utifrån egna formulerade forsknings- och metodfrågor utföra en mindre fältstudie inom eget valt ämnesdidaktiskt område där olika aspekter av lärarens undervisning och elevers lärande fokuseras.

Årskurs 1
Didaktik
Didaktik som kunskaps- och forskningsområde, 15 hp
Ämnesdidaktisk fördjupning 1, 15 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Språklig och kulturell mångfald, 7,5 hp

Valbart 15 hp Didaktik beroende på examen:
Magisterexamen:
Examensarbete 1, 15 hp
Masterexamen:
Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp


Årskurs 2
Didaktik
Vetenskaplig metod och fältarbete Ι, 15 hp
Vetenskaplig metod och fältarbete Ι Ι, 15 hp

Valbart 30 hp Didaktik beroende på tidigare va i årskurs 1:
Examensarbete, 30 hp
eller
Examensarbete 2, 15 hp
Ämnesdidaktisk fördjupning 2, 15 hp

Val inom programmet

Efter studier om 45 högskolepoäng kan studenten välja att göra ett examensarbete om 15 hp som leder till en magisterexamen i didaktik. Den studerande kan efter magisterexamen fortsätta studierna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Didaktik (Master of Arts (60 credits) in Didactics)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Didaktik (Master of Arts (120 credits) in Didactics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Mälardalens högskola har regler och anvisningar för vad som gäller vid examination. Dessa finns bland annat tillgängliga via högskolans webbplats.