Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

Programkod: GRM01
Giltig från: HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b) eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).

Diarienummer: 2.1.2-276/13
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-05-30

Mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, förutom vid undervisning i kurser i ämnet engelska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Programöversikt
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng och består av följande områden:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng,
 • verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet, varav 15 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan,
 • ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 120 högskolepoäng med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan,
 • två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera i ett eller två ämnen.
Kunskap och färdigheter i digitala verktyg och olika mediers roll för den pedagogiska verksamheten integreras såväl i ämnesstudierna som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Grundlärarprogrammets progression
Programmet består av tre delar som bygger på varandra. De tre delarna handlar om att grundlägga, befästa och fördjupa studentens kunskaper, färdigheter och förmåga att självständigt arbeta som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.
 • År ett introducerar och grundlägger kunskapen om lärares uppdrag och lärares arbete. Förutsättningarna för detta är kurser i utbildningens två huvudämnen, Matematik och Svenska, en kurs i Estetiska läroprocesser, två UVK-kurser samt en VFU-kurs.
 • År två och tre befäster och utvecklar förståelsen av, kunskapen om och beredskapen för lärares arbete. Förutsättningarna för detta är sex UVK-kurser, kurser i övriga skolämnen, Engelska, NO/Teknik och SO, en kurs i Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling, en VFU-kurs samt ett självständigt arbete på grundnivå.
 • År fyra knyter ihop utbildningen och fördjupar kunskaper, färdigheter och förmåga för lärares arbete. Förutsättningarna för detta är fördjupningsstudier inom utbildningens två huvudämnen, Matematik och Svenska, en längre VFU-kurs samt ett självständigt arbete på avancerad nivå.
Utbildningsvetenskaplig kärna
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för lärare. Kurserna anknyter till den kommande yrkesutövningen med följande innehåll:
 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygssättning,
 • utvärdering och utvecklingsarbete
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna:
 • engelska 15 högskolepoäng,
 • estetiska läroprocesser 7,5 högskolepoäng
 • matematik 30 högskolepoäng,
 • naturorientering och teknik 15 högskolepoäng,
 • samhällsorientering 15 högskolepoäng,
 • svenska 30 högskolepoäng samt
 • fördjupad kunskap om barns språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling 7,5 högskolepoäng
Tyngdpunkten ligger på grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och barns kommunikation och språkutveckling. Studierna ger utöver detta också kompetens och kunskap inom andra för läraryrket relevanta ämnesområden.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan och i ämnesstudierna ingår bearbetning av didaktiska frågor. Följande didaktiska huvudfrågor behandlas:
 • Ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning
 • Ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till ämnet
 • Verksamhetsplanering/Lektionsplanering utifrån läroplan, kursplaner och andra styrdokument
 • Exempel på olika arbetsformer och ämnesmetodik
 • Bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant
 • Utvärdering
Studierna i området/ämnet knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker inom relevant ålderskategori och verksamhet/skolform samt i relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:
 • Planering och genomförande av pedagogisk aktivitet/undervisning med eget ansvar under handledning
 • Observationer, intervjuer och enkäter i samband med lektioner, föräldrasamtal och andra aktiviteter/verksamheter i skolans vardag
 • Auskultationer i samband med lektioner, föräldrasamtal och andra aktiviteter/verksamheter i skolans vardag
 • Deltagande i fältskolans allmänna kompetensutveckling/föreläsningar när tillfälle erbjuds
Den verksamhetsförlagda utbildningens mål, syfte och genomförande samt ansvar för bedömning och examination grundas på de lärandemål för VFU som är framskrivna för respektive VFU-kurs och formulerade i två lokala styrdokument: Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning och Handbok för verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare på högskolan efter samråd med fältskolans handledare, alternativt lärarutbildarlagets kontaktperson.

Den längre och avslutande verksamhetsförlagda perioden knyter samman utbildningens alla delar och leder fram till en skriftlig praktisk yrkesteori som examineras.

Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Samverkan med fältskola
För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare i sin fältskola, detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen, fältstudierna samt fältskolans övriga pedagogiska aktiviteter. Fältstudierna innebär att studenten under hela sin utbildning har kontinuerlig kontakt med fältskolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna syftar även till att få teori och praktik, praktik och teori att samverka.

Samarbetet mellan högskolan och kommun/friskola regleras i ett särskilt avtal. För att samverkan med fältskolor ska fungera ska varje student i samband med studiestarten söka sin fältskoleplacering i en särskild databas, VFU-portalen.

Självständigt arbete (examensarbete)
Det självständiga arbetet ger studenten möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier och ämnesdidaktik samt den verksamhetsförlagda utbildningen.

Det självständiga arbetet i programmet omfattar två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera i ett eller två ämnen. Det första självständiga arbetet genomförs på grundnivå i något av ämnena/ämnesområdena: engelska, matematik, naturorientering och teknik, samhällsorientering eller svenska. Det andra självständiga arbetet genomförs på avancerad nivå i något av ämnena: matematik eller svenska.

Utbildningens innehåll
Nedanstående innehållsbeskrivning visar inte kursernas inbördes ordning inom varje årskurs. Kursernas inbördes ordning framgår av programschemat som är ett komplement till utbildningsplanen.

Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3, 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1 (UVK) för grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Svenska för grundlärare F-3, introduktion, 15 hp
Matematik för grundlärare F-3, del 1, 15 hp
Estetiska läroprocesser för grundlärare F-3, 7,5 hp

Årskurs 2
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare F-3, 7,5 hp
Utveckling och lärande för grundlärare F-3, 7,5 hp
Bedömning av barns/elevers lärande och utveckling för grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling för grundlärare F-3, 7,5 hp
Samhällsorientering för grundlärare F-3, 15 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 15 hp

Årskurs 3
Utbildningsvetenskaplig kärna
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3, 7,5 hp
Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp
Forskningsmetod för grundlärare F-3, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2 (ämne) för grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Engelska för grundlärare F-3, 15 hp
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, grundnivå, 15 hp

Årskurs 4
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 3 (UVK) för grundlärare F-3, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 3 (ämne) för grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Språk- skriv och läsutveckling, 7,5 hp
Barnlitteratur och barnkultur, 7,5 hp
Matematik för grundlärare F-3, del 2, 15 hp
Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, avancerad nivå, 15 hp

Val inom programmet

För student antagen till grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 gäller obligatoriska studier enligt utbildningens innehåll.

Studenten genomför inför termin 6 val av område för självständigt arbete på grundnivå, engelska, matematik, naturorientering och teknik, samhällsorientering eller svenska. Inför termin 8 väljer studenten område för självständigt arbete på avancerad nivå, matematik eller svenska.

Student på programmet garanteras plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier.

För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre School and School years 1-3)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.