Utbildningsplan - Masterprogram i teknisk matematik

Programkod: AMM04
Giltig från: HT20 HT16 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng där det ingår minst 60 högskolepoäng inom matematik eller tekniska ämnen, varav minst 30 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik, eller motsvarande.

Diarienummer: MDH 2.1.2-469/11
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-01-31

Mål

Masterprogrammet i teknisk matematik ska tillgodose det växande behovet av matematikutbildade medarbetare inom industri, samhälle och olika teknikområden. Masterprogrammet i teknisk matematik syftar till att ge studenterna en god grund för arbete i bred mångfald av företag och andra privata och statliga organisationer som bedriver verksamhet och utveckling av teknik där utökade kunskaper om matematiska metoder och matematisk modellering stark efterfrågas, till exempel inom informationsteknik, internet och datorteknik, ekonomi och finans, medicin och bioteknik, energi och miljö.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • visa omfattande kunskap om och förståelse av fundamentala matematiska modeller, begrepp och principer och hur de tillämpas vid problemlösning samt kunna förklara antaganden och begränsningar hos dessa modeller, begrepp och metoder,
 • visa omfattande kunskap om och förståelse för hur matematiska teorier, begrepp och metoder kan tillämpas för att bilda optimala algoritmer och lösningar inom teknik,
 • visa grundläggande kunskap om för teknik viktiga programmeringsspråk och matematiska mjukvaror.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • ge teknikproblem uttryckta i icke-matematiskt språk en matematisk formulering och använda denna för problemlösning,
 • göra matematiska modeller av tekniska problem och tillämpa matematisk expertis i icke-matematiska sammanhang,
 • använda beräkningsprogram som hjälpmedel för avancerade matematiska processer och för informationsinhämtning samt ha grundläggande kunskap om för teknik viktiga programmeringsspråk och mjukvaror,
 • formulera komplexa problem som kräver optimering och beslutsfattande och tolka lösningarna i problemens ursprungliga sammanhang,
 • hålla både språkligt och innehållsligt klara och korrekta, mottagaranpassade muntliga och skriftliga presentationer på svenska och engelska,
 • kommunicera effektivt enligt de i utbildningen ingående ämnesområdenas vedertagna akademiska normer och skriva både detaljerade och väldisponerade rapporter med avancerat innehåll, samt
 • visa initiativ och personligt ansvar i sitt kommande yrkesutövande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • värdera egna styrkor och svagheter, och med övertygelse ifrågasätta synpunkter,
 • med personlig säkerhet utveckla och tillämpa egna slutsatser och värderingar och använda sig av återkoppling, samt
 • bedöma komplexa situationer inom affärs- och industriverksamhet och väga in vetenskapliga, social och etiska aspekter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska och engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Masterprogrammet i teknisk matematik är ett tvåårigt naturvetenskapligt/tekniskt program i matematik/tillämpad matematik, med ingenjörer och andra teknikutbildade studenter som viktiga målgrupper. Det fördjupar studentens kunskaper i matematik och dess tekniska tillämpningar. Programmet består av en obligatorisk del om 75 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Häri ingår ett examensarbete. De övriga 45 högskolepoäng kan väljas fritt. Inom programmet erbjuds kurser i matematik/tillämpad matematik, datavetenskap och energiteknik.

De obligatoriska kurserna svarar för den matematiska kärnan i programmet. Den avslutande obligatoriska kursen utgörs antingen av ett examensarbete omfattande 30 hp i matematik med tillämpningar (för 120 hp master examen) eller av ett examensarbete omfattande 15 hp i matematik med tillämpningar (för 60 hp magisterexamen). Programmets fokus ligger på reella problem i arbetslivet och litteraturen har valts för att stödja denna inriktning.

Undervisningen på programmet består av föreläsningar, problemlösningslektioner och seminarier. Under föreläsningarna ger läraren en kort introduktion till följande del av kursen. Under problemlösningslektionen löser studenterna under lärarens ledning adekvata problemställningar. Under dessa lektioner kan också små grupper av studenter presentera sina lösningar. Seminarierna förbereds genom att studenterna gruppvis väljer ett relevant ämne och i grupp skriver en rapport över ämnet som presenteras på seminariet. Studenten förväntas reservera icke schemalagd tid för grupparbeten och individuella studier.

Kurserna examineras både genom skriftliga sluttentamina och fortlöpande under kursernas gång genom t.ex. seminarierapporter, redovisningsuppgifter och skriftliga kunskapskontroller. Tre olika examinationsmetoder tillämpas: portföljexamination, seminarieexamination och skriftlig tentamen. För att bli godkänd vid portföljexaminationen lämnar studenten in svaren på givna redovisningsuppgifter till läraren. För att bli godkänd på seminarieuppgiften ska studenten skriva en rapport och muntligt presentera denna på seminariet. Skriftliga kunskapskontroller under kursens gång kan förekomma.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik
Tillämpad matematik, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp
Matematiken bakom internet, 7,5 hp
Diskret matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Matematik/tillämpad matematik
Diskret matematik, 7,5 hp
Numeriska metoder, 7,5 hp
Analytisk finans I, 7,5 hp
Stokastiska processer, 7,5 hp
Sannolikhetslära, 7,5 hp
Abstrakt algebra, 7,5 hp

Datavetenskap
Programmering, 7,5 hp

Energiteknik
Introduktion till hållbara energisystem, 7,5hp

Valbart 15 hp:
Matematik/tillämpad matematik
Biomatematik och bioinformatik, 7,5 hp
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Differentialekvationer och transformmetoder, 7,5 hp
Tidsserieanalys, 7,5 hp
Statistisk inferensteori, 7,5 hp
Projektarbete i matematik, 7,5 hp
Examensarbete i matematik (magister), 15 hp

Datavetenskap
Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Energiteknik
Processmodellering, 7,5hp
Processoptimering, 7,5hp


Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik
Kvantberäkningar och information, 7,5 hp
Projektarbete i matematik II, 7,5 hp
Examensarbete i matematik, 30 hp

Valbart 15 hp:
Matematik/tillämpad matematik
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar, 7,5 hp
Optimering, 7,5 hp
Analysens grunder, 7,5 hp
Examensarbete i matematik (magister), 15 hp

Datavetenskap
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp
Introduktion till artificiell intelligens, 7,5 hp
Formella språk, automater och beräkningsteori, 7,5 hp

Valfritt:
Matematik/tillämpad matematik
Simulering, 7,5 hp

Datavetenskap
Datorgrafik, 7,5 hp

Val inom programmet

Som student garanteras du plats på ovan angivna kurser om 30 högskolepoäng vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier. Under båda studieåren kan ytterligare kurser i matematik/tillämpad matematik och teknik ingå i programmet. Valet av kurser förutsätter att studenten har behörighet till önskad kurs.

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan valbara kurser komma att ställas in. Om så  sker kommer dock alltid alternativa kursval att kunna göras, så att studenterna är garanterade att med full studietakt kunna uppnå examensfordringarna inom ramen för programmets fyra terminer.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik (Master of Science (60 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik (Master of Science (120 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.