Utbildningsplan - Kammarmusikprogrammet

Programkod: GHM02
Giltig från: HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Godkända antagningsprov krävs.

Diarienummer: MDH 2.1.2-67/10
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2012-02-22

Mål

Kammarmusikprogrammet ska ge en god grund för kvalificerad yrkesutövning inom musik. Utbildningen ska ge möjlighet till fördjupning inom olika områden inom musik. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för högre musikutbildning.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom ämnet kammarmusik, inbegripet kännedom om kammarmusikens praktiska, teoretiska och vetenskapliga grund,
  • visa kunskap och förståelse av metoder och processer inom kammarmusik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa färdighet att använda sin artistiska uttrycksförmåga samt visa på instrumentala/vokala tekniska färdigheter,
  • visa förmåga att använda ovanstående färdigheter i konsertform, både som solist och som kammarmusiker,
  • visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom den kammarmusikaliska repertoaren,
  • visa förmåga att självständigt identifiera och lösa problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka inom arbetslivet inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • ha en adekvat självbild som musiker i förhållande till yrkeskåren men också till det omgivande samhället, samt
  • visa förmåga att identifiera sitt egna behov av ytterligare kunskap inom ämnet, och att utveckla sin kompetens som musiker.

Undervisningsspråk

Svenska.

Innehåll

Kammarmusikerprogrammet är en tvåårig utbildning som leder till en konstnärlig högskoleexamen i kammarmusik. I programmets undervisning ingår enskild undervisning i huvudinstrument, gemensamma lektioner, gestaltning och samspel, instudering/interpretation, musikteori, musikhistoria samt seminarier och föreläsningar med gästlärare.

Utbildningen är uppdelad i 4 terminer. Genomgående i utbildningen ligger fokus på att utveckla det egna musicerandet såväl musikaliskt som instrumenttekniskt, med en strävan efter högsta möjliga konstnärliga nivå, något som är grundläggande i urval av såväl studenter som lärare. Deltagandet i kurser i musikteori och musikhistoria är obligatoriskt.

Under senare delen av utbildningen styrs inriktningen mot förberedande för konsertverksamhet, såväl inom som utanför högskolan. Studenter deltar i olika projekt beroende på sitt huvudinstrument. Sångarna har sin tyngdpunkt i romansinterpretation, som ofta läggs upp terminsvis med olika teman. Pianister, blås, stråk samt gitarrister har sin tyngdpunkt i mindre ensembler. Kammarmusikaliskt studeras repertoar från skilda epoker och i varierande ensembleformer över instrumentgrupperna. Utbildningen avslutas med en examenskonsert på studieorten. I utbildningen ingår inslag som rör entreprenörskap och personlig utveckling. För examinationsform och undervisningsform hänvisas studenten till de enskilda kursplanerna.

Årskurs 1
Kammarmusik
Kammarmusik I, 30hp
Kammarmusik II, 30 hp

Årskurs 2
Kammarmusik
Kammarmusik III, 30 hp
Kammarmusik IV, 30 hp

Val inom programmet

Inga kursval ingår i programmet.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Konstnärlig högskoleexamen i Kammarmusik (Higher Education Diploma in Chamber Music)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.