Utbildningsplan - Barnmorskeprogrammet

Programkod: ZOJ20
Giltig från: VT20 HT17 VT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2018/2720
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2009-11-18
Reviderad: 2018-12-12

Mål

Studenten ska efter godkänd barnmorskeutbildning visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som barnmorska med de olika arbetsuppgifter som yrket innehåller, samt utifrån arbetsmarknadens behov.
 

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten för barnmorskeexamen:

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om relevanta författningar, och
 • visa sådan kunskap som krävs för förskrivningsrätt av läkemedel inom antikonception.
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten för magisterexamen:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i akutellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten för barnmorskeexamen:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter,
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet, och
 • visa förmåga att tillämpa ett folkhälsovetenskapligt synsätt och bedriva hälsobefrämjande arbete.
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten för magisterexamen:
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger tillgrund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten för barnmorskeexamen:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten för magisterexamen:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhälet och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behöv av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Svensk- och engelskspråkig litteratur används.

Innehåll

Barnmorskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Utbildningen består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras.

Programmet består huvudsakligen av kurser inom huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa som kompletteras med kurser inom medicinsk vetenskap. Inom huvudområdet studeras ungdomars, kvinnors och familjers hälsa, graviditet, födande, puerperium samt familjeplanering, abort och gynekologi utifrån barnmorskans kompetensområden. I enlighet med barnmorskans kompetensbeskrivning utgör huvudfokus det friska och normala som kompletteras med en fördjupning inom komplex obstetrik och gynekologi. Personlig och professionell utveckling (PPU), barnmorskans etiska förhållningssätt utifrån den internationella etiska koden samt vikten av att utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt löper som röda trådar genom hela utbildningen. Lärande sker genom föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp samt genom verksamhetsförlagd utbildning.

Årskurs 1
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa:
Normal graviditet, barnafödande och puerperium, 7,5 hp
Komplikationer inom obstetrik och gynekologi, 7,5 hp
Förlossningsvård 1 verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Puerperal-, neonatal och gynekologisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Kvinnors hälsa och livsvillkor, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap:
Obstetrik, gynekologi och neonatal vård, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Alternativ 1
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa:
Examensarbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp

eller

Alternativ 2
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa:
Självständigt arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 7,5 hp
Amning och anknytning, 7,5 hp


Årskurs 2
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa:
Förlossningsvård 2, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp


Mindre förändrningar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Under utbildningen finns valmöjlighet mellan ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng alternativt ett självständigt arbete omfattande 7,5 högskolepoäng samt en kurs i amning och anknytning omfattande 7,5 högskolepoäng. För den som valt att skriva ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, finns möjlighet att efter avslutad utbildning även uppfylla fordringarna för magisterexamen med huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. För studenter som valt det andra alternativet finns inte denna möjlighet. Kontakta studievägledare för information om eventuella konsekvenser för tillträde till studier på master- och forskarnivå.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery)
 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (Degree of Master of Science (60 Credits) in Reproductive, Perinatal and Sexual Health)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav för enskilda kurser finns för fortsatta studier inom programmet, se varje enskild kursplan.

Denna utbildningsplan reviderades 2018-12-12 och gäller för studenter som antas från och med vårterminen 2020. Huvudområdet för filosofie magisterexamen ändrades vid revideringen till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, tidigare var huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Tidigare kurser som lästs inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad inom barnmorskeprogrammet klassas som huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Studenter som påbörjat barnmorskeprogrammet enligt föregående utbildningsplan och som efter uppehåll återupptar studier, kommer fortsättningsvis studera enligt utbildningsplanen inom huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Studenter som tidigare tagit ut filosofie magisterexamen med huvudområdet vårdvetenskap med inriknitng mote omvårdnad kan ansöka om en ny filosofie magisterexamen med huvudområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa om ingående kurser lästs inom barnmorskeprogrammet.