Utbildningsplan - Kandidatprogram i teknisk matematik

Programkod: GKV07
Giltig från: HT19 HT16
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik A, Matematik D (områdesbehörighet 9 med förändring) eller Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 4 (områdesbehörighet A9 med förändring).

Diarienummer: 2019/0288
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2015-09-10
Reviderad: 2019-02-07

Mål

Kandidatprogrammet i teknisk matematik syftar till att tillgodose det växande behovet av matematikutbildade medarbetare inom industri, samhälle och olika teknikområden.

Syftet med utbildningen är:

 • att ge studenterna en god kunskapsgrund för arbete i en bred mångfald av företag och andra privata och statliga organisationer som bedriver teknikverksamhet och teknikutveckling
 • att skapa goda förutsättningar för fortsatt utbildning på avancerad nivå
Kandidatprogrammet i teknisk matematik leder till kandidatexamen i huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Matematik/tillämpad matematik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom tillämpad matematik och matematik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik och i matematikens tillämpningar göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att skriftlig information, föreläsningar, handledning och examination huvudsakligen ges på svenska. Studenterna förväntas behärska engelska då engelskspråkig kurslitteratur förekommer. I årskurs två och tre förekommer kurser där engelska är undervisningsspråk – särskilt under utbildningens tredje år.

Innehåll

Kandidatprogrammet i teknisk matematik är ett treårigt naturvetenskapligt/tekniskt program i ämnesområdet matematik/tillämpad matematik, som ger en gedigen kunskap med såväl bredd som djup i matematik och tillämpad matematik med fokus på matematikens tillämpningar inom en mångfald av områden, främst inom teknik och naturvetenskap. Programmets fokus ligger på matematiska metoder och på verkliga problem i arbetslivet och innehållet har valts för att stödja denna inriktning.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp
Envariabelkalkyl, 7,5 hp
Matematisk kommunikation och modellering, 7,5 hp
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
Differentialekvationer, grundkurs, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp
Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik:
Numeriska metoder, 7,5 hp
Dynamiska system, iterativa processer och algoritmer, 7,5 hp
Linjär algebra, 7,5 hp
Sannolikhetslära, 7,5 hp
Introduktion till reell och komplex analys, 7,5 hp
Statistisk inferensteori, 7,5 hp
Finita elementmetoden, 7,5 hp

Datavetenskap:
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp

Årskurs 3
Matematik/tillämpad matematik:
Datoralgebra med tillämpningar, 7,5 hp
Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik, 7,5 hp
Introduktion till algebraiska strukturer, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Examensarbete i matematik, 15 hp

Valbara
Projektarbete i matematik, 7,5 hp
Grafteori, nätverk och tillämpningar, 7,5 hp
Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komm att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studenter inom programmet garanteras plats på ovan angivna kurser, rekommenderade samt valbara, om 30 högskolepoäng per termin. Valet av kurser förutsätter att studenten har behörighet till önskad kurs.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Matematik/tillämpad matematik (Bachelor of Science (180 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.