Utbildningsplan - Masterprogram i didaktik

Programkod: GSL01
Giltig från: HT19 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Förskollärarexamen alternativt lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde utbildningsvetenskap, pedagogik, specialpedagogik, didaktik eller motsvarande, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet. Alternativt magisterexamen om minst 240 högskolepoäng med huvudområde i ett av lärarutbildningens ämnesområden. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2018/2564
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-01-30
Reviderad: 2018-11-28

Mål

Masterprogrammet i didaktik är en utbildning som behandlar sådana kunskaper och färdigheter som är centrala för att kunna utveckla verksamhetsnära professionell kompetens och kunskap inom förskola och skola. Programmet ska skapa förutsättningar för att utveckla vetenskaplig kunskap och praktisk kompetens i syfte att utföra kvalificerad förskole- och skolutveckling på vetenskaplig grund. Utbildningen ger därmed en grund för kvalificerad utbildningsanknuten yrkesutövning för undervisning och lärande såsom planering, utveckling, utvärdering, utredning eller annan verksamhet inom området.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

För magisterexamen

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet didaktik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet didaktik.
För masterexamen
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet didaktik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet didaktik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

För magisterexamen

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
För masterexamen
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

För magisterexamen

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
För masterexamen
 • visa förmåga att inom huvudområdet didaktik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur förekommer och seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Utbildningen omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 högskolepoängen innefattar studier på magisternivå.

I utbildningen ingår en introducerande kurs som syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för vad kunskap är, hur den uppstår och förmedlas i samspelet mellan individ och samhälle. Kurser i allmändidaktik, ämnesdidaktik, vetenskaplig teori och metod samt fältarbete ingår i programmet. Dessutom ingår två självständiga arbeten i form av uppsatser kopplade till den studerandes yrkesprofessionalism: en uppsats för magisterexamen och en för masterexamen. Samtliga kurser inom programmet ges inom huvudområdet didaktik.

Årskurs 1
Didaktik:
Didaktik - en introduktion, 15 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete magister i didaktik, 15 hp

Valbar inriktning förskola:
Ämnesdidaktisk fördjupning mot förskola, 15 hp
Förskoledidaktisk forskning, 7,5 hp

Valbar inriktning skola:
Ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp
Språklig och kulturell mångfald, 7,5 hp

Årskurs 2
Didaktik:
Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp
Didaktiska forskningsmiljöer - en fördjupning, 7,5 hp
Kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp
Vetenskaplig metod och fältstudier, 7,5 hp
Examensarbete master i didaktik, 15 hp

Valbar inriktning förskola:
Valfri fördjupning i förskoledidaktik och forskning, 15 hp

Valbar inriktning skola:
Valfri fördjupning i didaktik, 15 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

En kurs omfattande 15 högskolepoäng inom valfritt fördjupningsområde i didaktik ingår i programmet. För student antagen till masterprogrammet i didaktik gäller obligatoriska studier enligt ovanstående inriktningar. Val av inriktning, förskola eller skola, sker under termin 1.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Didaktik (Master of Arts (60 credits) in Didactics)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Didaktik (Master of Arts (120 credits) in Didactics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer ska bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Mälardalens högskola har regler och anvisningar för vad som gäller vid examination. Dessa finns bland annat tillgängliga via högskolans webbplats.