Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign

Programkod: IKE20
Giltig från: HT19 HT17 HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Diarienummer: 2018/0096
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2010-03-17
Reviderad: 2018-09-20

Mål

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av högskoleingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger,
 • att möta det intresse som visats från våra befintliga studenter till ett program med detta innehåll, samt
 • att ge studenter en väg till högskoleingenjörsexamen och därpå följande möjlighet till fortsättning inom motsvarande civilingenjörsprogram eller, eventuellt efter en tids yrkesarbete, möjlighet till fortsatta studier inom motsvarande eller annat masterprogram.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden inom produkt- och processutveckling och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom innovation och produktdesign och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan inom och mellan grupper med olika sammansättning, synsätt och traditioner, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med företag, samhälle och andra grupper och/eller i seminarier eller konferenser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, och
 • visa förmåga till ett innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur m.m. på både svenska och engelska.

Innehåll

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram är en treårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. Utbildningen inleds med produktskapande där industriell design samspelar med matematik, teknik och naturvetenskap. Vidare ingår projekt- och processmetodik, konstruktionsberäkningar samt övning i att ta fram olika produkter, både för hand och med hjälp av dator, bland annat genom olika CAD- och CAM-program.

Under år 2 presenteras ytterligare ingenjörsverktyg för konstruktion och produktutveckling. Viktiga inslag fokuserar på produktions- och kvalitetsarbete samt samspelet mellan människa och teknik.

För år 3 väljer studenten bland profilblock. Varje profilblock har fokus på ett delområde inom produkt- och processutveckling som kopplar till identifierade behov på arbetsmarknaden och till programmets helhet. Profilblocken kan kombineras med varandra vilket ger möjlighet till kursval efter eget intresse. Det finns också god möjlighet att planera sin utbildning för att bygga på med ytterligare två år mot civilingenjörsexamen.

Utbildningen ger en helhetssyn på alla skeenden från idé till modell och produktframtagande. Viktiga inslag är bland annat konstruktion, industriell design och produktion. I utbildningen behandlas också hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.

Undervisningen består främst av lektioner, projektarbeten, seminarier, egenstudier samt handledning. Kurser är i huvudsak förlagda på campus. Projektarbeten är vanligt förekommande och i flera kurser erbjuds projekt i direkt samverkan med företag. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.

Vanligt förekommande examinationsformer är inlämningar, muntliga redovisningar, seminarier och tentamina. Inlämningar består främst av rapporter, beräkningar eller fysiska gestaltningar men kan t.ex. också bestå av videobaserade produktpresentationer. Tentamina är oftast skriftliga och genomförs i tentamenssal, ibland med datorstöd. Examinationsmoment genomförs individuellt eller gruppvis, träningen i samverkan internt och mellan grupper och med omvärlden ses som en viktig del av utbildningen samtidigt som den individuella insatsen också är i fokus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som genomförs enskilt eller i samarbete med en studiekamrat.

Årskurs 1
Produkt- och processutveckling:
CAD grundkurs, 7,5 hp
Produkt- och processutveckling, 7,5 hp
Material, 7,5 hp
Produktionsteknik, 7,5 hp
Statik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp
Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp


Årskurs 2
Produkt- och processutveckling:
Produktutveckling 1, 7,5 hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Mekanik, dynamik, 7,5 hp
Industriell produktion och logistik, 7,5 hp
Industridesign, introduktion, 7,5 hp
Kvalitetsprocessen, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Produkt- och processutveckling:
CAD fördjupning, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Ekonomiska kalkyler och intern styrning, 7,5 hp

Valfritt 7,5 hp:
Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti):
Produkt- och processutveckling:
Projektarbete, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp

Årskurs 3
Produkt- och processutveckling:
Produktutveckling 2, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Innovationsteknik:
Projektledning, 7,5 hp

Valbart 22,5 hp:
Produkt- och processutveckling:
Industridesign, modellteknik, 7,5 hp
Datorstödd produktutveckling, 7,5 hp
Konkurrenskraftiga produktionssystem, 7,5 hp
Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
CAD fördjupning, 7,5 hp
Industriell processutveckling, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Organisation, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Förändringsledning, 7,5 hp
Värdeskapande processer, 7,5 hp

Valfritt 7,5 hp:
Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti):
Produkt- och processutveckling:
Projektarbete, 7,5 hp

Tidigare avklarade kurser påverkar deltagarens behörighet till senare kurser. Ytterligare valmöjlighet än ovan kan komma att finnas. Se utbildningens kursvalsinformation.

Val inom programmet

Val sker inom programmet från år 2 inför varje termin; år 2 med viss valbarhet, år 3 med större valbarhet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Innovation och produktdesign (Bachelor of Science in Engineering - Innovation and Product Design)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.