Utbildningsplan - Textdesign - informationsdesign

Programkod: DKE22
Giltig från: HT18 HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Diarienummer: 2017/2431
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2011-10-10
Reviderad: 2017-11-07

Mål

Programmets mål är:

 • att tillgodose samhällets behov av individer som kan gestalta information i text,
 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt verbalt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på masternivå inom innovation och design.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, vilket bland annat inkluderar textgenrer, verbala och visuella representationer, grafisk kommunikation och kommunikationsteori,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom området exempelvis olika analysmodeller för verbala och visuella representationer samt metoder inom designprocessen vid framställning av informationsmaterial,
 • fördjupning inom någon del av inriktningen textdesign, och
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet informationsdesign samt inriktningen textdesign,
 • kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inom en designprocess och av redan existerande information i bild, rum och text,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar vilket utgör en bärande del av designprocessen,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, i olika kontexter, med särskild hänsyn taget till intressenter och situation i en kommunikationsprocess, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informationsdesignområdet med inriktning mot textdesign.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet informationsdesign göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska apekter,
 • visa insikt om informationsdesignens roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar och kursinformation ges på svenska. Termin 5 kan komma att ges på engelska i de fall det förekommer utbytesstudenter vid utbildningen. Obligatorisk litteratur på engelska förekommer samt i viss mån engelskspråkiga gästföreläsare/gästlärare.

Innehåll

Textdesign - informationsdesign är en treårig utbildning inom informationsdesign som omfattar 180 högskolepoäng.

Det första året får studenten en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt grundläggande praktiska kunskaper inom textdesign. Viktiga inslag under första året är kommunikationsteori, kognitiva processer, skrivprocessen, olika skrivsätt och genrer och deras funktion samt informationshantering och källkritik.

Det andra året fokuserar mer på tillämpning av kunskaperna där arbete i projekt och mot uppdragsgivare blir tydligare. Under detta andra år ges också en kurs i vetenskap och design där studenterna får förutsättningar att tillämpa systematik och ett kritiskt förhållningssätt till sina designprocesser.

Det tredje året sker ytterligare en fördjupning där inslagen av praktisk tillämpning och självständigt arbete är betydande. Det tredje året avslutas med det egna självständiga arbetet omfattande 17,5 hp.

Studenterna skaffar sig inom programmets kurser en gemensam kunskapsgrund och har dessutom möjlighet att fördjupa sig inom något område. Studenterna erbjuds även möjlighet att skapa en egen kompetensprofil inom ramen för textdesigninriktningen.

Gästföreläsare från olika områden medverkar i utbildningen och akademin har god kontakt med samarbetspartner utanför högskolan. Utbildningen har en tydlig praktisk inriktning - via konkreta projekt ges till exempel möjlighet till kontakt med näringsliv och samhälle samt möten med möjliga framtida arbetsgivare.

Examination sker vanligen via inlämningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redogörelse, såväl enskilt som i grupp, samt seminarier. I vissa kurser förekommer även skriftliga prov/tentamina. Kommentarer och återkoppling från läraren sker både muntligt och skriftligt.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Genom föreläsningar, projektarbeten och praktiska övningar utvecklar studenten sin förmåga att använda verktyg och metoder för utformning, utprovning och analys av informationstexter för olika sammanhang. Begrepp och teorier omsätts såväl i skriftliga och muntliga analyser som i framställning och redigering av texter av olika slag: berättande, informerande, beskrivande och instruerande där studenten utvecklar sin förmåga att skriva, precisera och anpassa verbal information för olika ändamål och sammanhang med inriktning mot olika målgrupper. Stor vikt läggs vid grafisk form med inriktning mot text och bild i samverkan, samt en reflektion kring den egna skrivutvecklingen och respons på andra studenters arbeten. Studenten ska utveckla sina förmågor att skriva, precisera och anpassa verbal information för olika ändamål och sammanhang med inriktning mot olika målgrupper.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
Grafisk form – grundkurs, 7,5 hp
Kognitiva processer, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Introduktion till informativt skrivande, 7,5 hp
Stilar och genrer inom informativt skrivande, 15 hp
Informationshantering och källkritik, 7,5 hp


Årskurs 2
Informationsdesign:
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Begripliga texter, 7,5 hp
Kommunikation i organisationer, 10 hp
Informativt berättande, 7,5 hp
Fackspråk och termer, 5 hp
Typografi, layout och visuella texter, 15 hp


Årskurs 3
Informationsdesign:
Forskningsprocesser, 5 hp
Examensarbete, 17,5 hp

Valbart 15 hp:
Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
Multimodal informationsdesign, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot Textdesign:
Teknik och information, 15 hp
Fördjupningsarbete, 7,5 hp

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot textdesign (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Text Design)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.