Utbildningsplan - Informativ illustration - informationsdesign

Programkod: DKE20
Giltig från: HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Godkända arbetsprover krävs.

Diarienummer: 2017/2429
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-09-27
Reviderad: 2017-11-07

Mål

Programmets mål är:

 • att tillgodose samhällets behov av individer som kan gestalta information i bild,
 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt visuellt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på masternivå inom innovation och design.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet informationsdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, vilket bland annat inkluderar bildkomposition, visuellaoch verbalarepresentationer, grafisk kommunikation och kommunikationsteori,
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området, exempelvis olika analysmodeller för verbala och visuella representationersamt metoder inom designprocessen vid framställning av informationsmaterial,
 • fördjupning inom någon del av området informativ illustration, samt
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställninginom huvudområdet informationsdesign samt inriktningen informativ illustration,
 • kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationerutifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, såväl inom en designprocess som i redan existerande information i bild, rum och text,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramarvilket utgör en bärande del av designprocessen,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, i olika kontexter, med särskild hänsyn taget till intressenteroch situationi en kommunikationsprocess,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informationsdesignområdet med inriktning mot informativ illustration.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om informationsdesignensroll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar och kursinformation är på svenska. Termin 5 kan komma att ges på engelska i de fall det förekommer utbytesstudenter vid utbildningen. Obligatorisk litteratur på engelska förekommer samt i viss mån engelskspråkiga gästföreläsare/gästlärare.

Innehåll

Informativ illustration - informationsdesign är en treårig utbildning inom informationsdesign som omfattar 180 högskolepoäng. Under utbildningstiden förekommer samverkan med de andra utbildningarna inom ämnet informationsdesign.

Det första året får studenterna en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt grundläggande praktiska kunskaper inom informativ illustration. Viktiga inslag under första året är färg och perspektivlära, kommunikationsteori, kognitiva processer, grafisk formgivning samt verktyg för digitalt och analogt bildskapande. Det andra året fokuserar mer på tillämpning av kunskaperna där arbete i projekt och mot uppdragsgivare blir tydligare. Under detta andra år ges också en kurs i vetenskap och design där studenterna får förutsättningar att tillämpa systematik och ett kritiskt förhållningssätt till sina designprocesser. Det tredje året sker ytterligare en fördjupning där inslagen av praktisk tillämpning och självständigt arbete är betydande. Det tredje året avslutas med det egna självständiga arbetet omfattande 17,5 högskolepoäng.

Studenterna skaffar sig inom programmets kurser en gemensam kunskapsgrund och under år två vidareutvecklar de sig inom naturvetenskaplig eller teknisk illustration Studenterna erbjuds under år tre möjlighet att skapa en kompetensprofil efter eget intresse inom ramen för inriktningen informativ illustration.

Undervisningen ger teoretisk grund och praktisk färdighet, vilket innebär klassrumsundervisning, projektarbeten och praktiska övningar. Studierna genomförs både enskilt och i grupp och studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Arbete i projektform förekommer ofta. Under utbildningstiden förekommer också samarbete med övriga utbildningar inom ämnet informationsdesign.

Under utbildningstiden sker samarbete med de andra utbildningarna inom ämnet informationsdesign, och arbete i projektform förekommer ofta. Gästföreläsare från olika områden medverkar in till utbildningen och akademin har god kontakt med samarbetspartners utanför högskolan. Utbildningen har en tydlig praktisk inriktning - via konkreta projekt ges till exempel möjlighet till kontakt med näringsliv och samhälle samt möten med möjliga framtida arbetsgivare.

Examination sker vanligen via inlämningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redogörelse, såväl enskilt som i grupp. I vissa kurser förekommer även skriftliga prov/tentamina. Kommentarer och återkoppling från läraren ges både muntligt och skriftligt.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Genom föreläsningar, projektarbeten och praktiska övningar utvecklar studenten sin förmåga att använda verktyg och metoder frö utformning, utprovning och analys av information med fokus på visuellt material som informationsbärare. Studenten övar sig i att uppfatta och arbeta med färg, form, perspektiv och proportioner samt att använda olika metoder och tekniker för att gestalta sina idéer, såväl två- som tredimensionellt. Bildanalys och bilddesign praktiseras med fokus på målgrupps-, situations- och medieanpassning. Dessutom tränas förmågan att arbeta med olika verktyg och redskap, från penna och pensel till dator.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
Grafisk form – grundkurs, 7,5 hp
Kognitiva processer, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Perspektiv och färglära, 7,5 hp
Visualisering 1 - Faktaillustration, 15 hp
Visualisering 2 - Digitalt bildskapande, 7,5 hp


Årskurs 2
Informationsdesign:
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Informativ animation, 7,5 hp
Visualisering 3 - 3D-fördjupning, 7,5 hp
Teknikillustration, 15 hp
Vetenskapsillustration, 15 hp

Årskurs 3
Informationsdesign:
Forskningsprocesser, 5 hp
Examensarbete, 17,5 hp

Valbart 15 hp:
Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
Multimodal informationsdesign, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Informationsgrafik, 15 hp
Informativ illustration, specialisering, 7,5 hp

 

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot informativ illustration (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Informative Illustration)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.