Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Programkod: ZOJ23
Giltig från: HT18 HT17 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2016/2596
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2012-01-19
Reviderad: 2017-11-07

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska inom intensivvård. Vidare syftar utbildningen till en examen på magisternivå inom vårdvetenskap och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål för Specialistsjuksköterskeexamen respektive magisterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar):
 

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

För magisterexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

För magisterexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
För magisterexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten också:
 • visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller även för  litteratur och övrigt material.

Innehåll

Den lokala profilen för specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård innebär att utbildningen erbjuder fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap med en tydlig inriktning mot intensivvård genom integrering av ämnen under utbildningen i både teori och klinik. Studenten uppmuntras under utbildningen att utveckla sin kompetens i att arbeta i tvärprofessionella team, samt att bidra till organisationens och vetenskapsområdets utveckling. Utbildningen ska även bidra till att studenten får möjlighet till utvecklad självkännedom och förmåga att reflektera kring etiska frågeställningar

Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Intensivvårdssjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Dessutom krävs kunskaper för att kunna arbeta som intensivvårdssjuksköterska i samband med stora olyckor och katastrofer. Intensivvårdssköterskan ska inneha kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad inom intensivvård och under eget yrkesansvar delta i den medicinska vården, samt en magisterexamen som innebär en akademisk, vetenskaplig utbildning på avancerad nivå.

Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett varierat och problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, simuleringar, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt används under hela utbildningen.

Utbildningen är 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, varav 37,5 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 22,5 hp medicinsk vetenskap. 22,5 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Nedan redovisas kurserna som ingår i programmet.

Medicinsk vetenskap:
Fördjupningskurs i fysiologi 3,5 hp
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1 7,5 hp
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2 7,5 hp
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 3 4 hp

Vårdvetenskap:
Forskningsmetodik inom vårdvetenskap 4 hp
Vårdvetenskap inom intensivvård 1 7,5 hp
Vårdvetenskap inom intensivvård 2 7,5 hp
Vårdvetenskap inom intensivvård 3 3,5 hp
Examensarbete inom vårdvetenskap med inriktning mot intensivvård 15 hp

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt för att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care)
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Master of Science (60 H. E. Credits) in Caring Science with Specialization in Nursing).
Samtliga kurser är obligatoriska, inga valbara kurser finns i programmet. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav finns för kurserna inom programmet, se respektive kursplan.