Utbildningsplan - Språk- och kommunikationsprogrammet

Programkod: GKV09
Giltig från: HT19 HT18
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B (områdesbehörighet 6 med förändring). För den som har betyg från Gy11/Vux12 krävs endast grundläggande behörighet. För den som vill studera något språk utöver engelska krävs aktuellt språk steg 3/3.

Diarienummer: 2016/2584
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2017-08-16

Mål

Målet med programmet är att ge studenterna solida och användbara kunskaper och färdigheter inom språk och kommunikation. Efter fullgjorda studier ska studenten inneha de kompetenser som krävs för att effektivt kunna delta i verksamhet knuten till kommunikation i olika sammanhang och på olika nivåer.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom språk och kommunikation, inbegripet kunskap om kultur, interkulturalitet, litteratur och realia, och
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom sitt huvudområde, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor,
 • visa förmåga att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområde,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att inom språk och humaniora göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur på engelska kan ingå. Avseende kurser i engelska och tyska bedrivs undervisningen helt eller delvis på målspråket.

Innehåll

Språk- och kommunikationsprogrammet är en 3-årig utbildning inom språk- och kommunikationsstudier. Utbildningen har en arbetslivsinriktad uppläggning med tydligt fokus på den praktiska användningen av kunskaperna. Samtidigt säkerställs kvaliteten på innehållet genom att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Utöver huvudområdena engelska, svenska och tyska innehåller utbildningen ämnena litteraturvetenskap och svenska som andraspråk. Studenten väljer ett av huvudområdena och ytterligare ett ämne som blir utbildningens profilämne.

Under det första studieåret introduceras studenten till akademiska studier i kommunikation med kurser inom ämnet svenska. Utbildningens andra år inriktas mot profilstudier i något av ämnena engelska, litteraturvetenskap, tyska eller svenska som andraspråk. Väljer studenten tyska finns möjlighet att redan under det första studieåret läsa tyska på campus. Detta innebär att studenten då väljer att läsa delar av kurserna i svenska under år 2 istället för under år 1.  Tyska kan under termin 3 och 4 läsas i tysktalande land. För student som väljer engelska som sitt huvudområde eller profilspråk finns möjlighet att läsa en 15-högskolepoängskurs om språk i arbetslivet på distans, som bl.a. bygger på att studenten gör en arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land. Termin 5 består av ett urval av kurser i engelska, svenska och tyska samt en valfri kurs ur Mälardalens högskolas utbud. Utbildningen avslutas termin 6 med en kurs i svenska, en valfri kurs och ett examensarbete i engelska, svenska eller tyska beroende på huvudområdesval.

Årskurs 1
Svenska:
Grammatik, 7,5 hp
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Kommunikation i arbetslivet, 7,5 hp
Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp
Textkommunikation, 7,5 hp

alternativt*
Profilämne tyska:
Tyska 1, 30 hp
Svenska:
Grammatik, 7,5 hp
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Kommunikation i arbetslivet, 7,5 hp
Textkommunikation, 7,5 hp

Årskurs 2
Profilämne engelska:
Engelska 1, Litteratur, 7,5 hp
Engelska 1, Kommunikation, 7,5 hp
Engelska 1, Språkfärdighet, 7,5 hp
Engelska 1, Språkvetenskap, 7,5 hp
Engelska 2, 30 hp

Profilämne litteraturvetenskap:
Litteraturvetenskap 1, 30 hp
Litteraturvetenskap 2, 30 hp

Profilämne tyska:
Tyska 1 i Tyskland, 30 hp
Tyska 2 i Tyskland, 30 hp
alternativt*
Tyska 2, 30 hp
Svenska:
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp

Profilämne svenska som andraspråk:
Andraspråksinlärning, 7,5 hp
Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp
Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Grammatik i ett tvärspråkigt perspektiv, 7,5 hp
Invandring och kulturmöten, 7,5 hp
Litteratur i andraspråksundervisning, 7,5 hp
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp

Årskurs 3
Huvudområde engelska:
Engelska 3, Social och regional variation, 7,5 hp
Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik, 7,5 hp
Examensarbete i engelska, 15 hp
Svenska:
Retorik, 7,5 hp
Skrivande i ett medieperspektiv, 7,5 hp
Valbart 15 hp:
Informationsdesign, Grafisk form, 7,5 hp
Informationsdesign, Webbdesign, 7,5 hp
Samtalsanalys, 7,5 hp

Huvudområde svenska:
Retorik, 7,5 hp:
Skrivande i ett medieperspektiv, 7,5 hp
Examensarbete i svenska, 15 hp
Engelska:
Engelska 1: Kommunikation, 7,5 hp
Engelska 1: Språkfärdighet, 7,5 hp
Valbart 15 hp:
Informationsdesign, Grafisk form, 7,5 hp
Informationsdesign, Webbdesign, 7,5 hp
Samtalsanalys, 7,5 hp

Huvudområde tyska:
Tyska 3, 15 hp
Tyska 3, specialarbete, 15 hp
Svenska:
Retorik, 7,5 hp
Skrivande i ett medieperspektiv, 7,5 hp
Valbart 7,5 hp:
Informationsdesign, Grafisk form, 7,5 hp
Informationsdesign, Webbdesign, 7,5 hp
Samtalsanalys, 7,5 hp

*Väljes av student som avser läsa campusförlagda kurser i tyska

Val inom programmet

Val inom programmet görs redan under första året för student som väljer att läsa tyska på campus. Övriga studenter väljer profilämne för andra året, d.v.s. termin 3 och 4. Om engelska väljs som profilämne läses kurser i engelska på G2F-nivå termin 5. Engelska kan också bli huvudområdet för examen genom att examensarbetet termin 6 författas inom huvudområdet engelska. Om tyska väljs som profilämne läses kurser på G2F-nivå termin 5. Tyska kan då också bli huvudområde för examen genom att examensarbetet termin 6 författas inom huvudområdet tyska. Om profilämnet litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk väljs termin 3 och 4 läses kurser i engelska på G1N-nivå termin 5. Examensarbetet termin 6 författas då inom huvudområdet svenska. Under termin 5 och 6 får studenten välja 15 hp fritt från de valbara kurserna som finns listade i utbildningsplanen alternativt helt fritt från högskolans kurser. Väljer studenten annan kurs än den som anges i den rekommenderade studiegången ges inte alltid platsgaranti då studenten söker kurserna i konkurrens med andra studenter.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Engelska (Degree of Bachelor of Arts in English), eller
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska (Degree of Bachelor of Arts in Swedish), eller
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområde Tyska (Degree of Bachelor of Arts in German)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen på högskolans webbplats.