Statsvetarprogrammet, 180 hp

Politiska beslut ger både positiva och negativa effekter för den enskilde individen och för samhället. Statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta positiva lösningar på de problem som kan uppstå. Din uppgift blir att påverka beslut utan att själv sitta på makten. Din framtida yrkesroll kan bland annat vara handläggare, nämndsekreterare, analytiker och utvärderare.

Utbildningen

Statsvetarprogrammet ger dig kunskaper om det politiska systemet och om styrningen i det. Utbildningen är treårig och innebär att du får kunskaper inom ett brett fält av det samhällsvetenskapliga området. Programmet är uppdelat i ämneskurser som handlar om hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar samt hur individen, sociala rörelser och organisationer driver på samhällsförändringen. Här möter du lärare i huvudämnet statsvetenskap men även från andra samhällsvetenskapliga ämnen. Du ges också en bred yrkesförberedande kompetens genom kurser i grundläggande juridik, förvaltningsrätt, verksamhetsstyrning, organisation och ledarskap, samhällsekonomi och utvärdering. Under det tredje året får du möjligheter att välja egna komplementskurser inom exempelvis projektledning, sociologi eller nationalekonomi och/eller möjlighet att under tio veckor praktisera vid en arbetsplats, där du får prova på hur en statsvetare kan arbeta inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen avslutas med examensarbete med statsvetenskaplig inriktning. 

Genom programmet får du både grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Du lär dig att reflektera och tänka kritiskt. Du lär dig även att använda olika samhällsvetenskapliga metoder som blir till nytta i ditt framtida arbetsliv. Möjligheten till praktik kan användas för att få inblick i din framtida arbetsmarknad.

Framtid och jobb

Statsvetarna är en yrkesgrupp på stark frammarsch. Förmågan att analysera komplexa fenomen på samhällsnivå blir allt viktigare, såväl inom offentlig som privat och ideell sektor. Som statsvetare kan du till exempelvis arbeta som utredare, handläggare inom stat och kommun, omvärldsanalytiker, projektledare, samhällsplanerare, samordnare, statistiker, personalansvarig, strateg, regeringssekreterare, nämndsekreterare, samordnare, utvärderare, controller, statssekreterare, arbetsförmedlare eller analytiker.

Det privata näringslivet, den statliga och kommunala sektorn samt frivilligorganisationer har idag behov av akademiskt utbildade medarbetare.