Jill Sundstedt: ”Jag hoppas kunna göra skillnad”

Jill har läst specialpedagogprogrammet på MDH. Då hon ville förkovra sig ännu mer och var nöjd med sin tidigare utbildning vid MDH, så har hon även läst till speciallärare med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling vid MDH.

–  Specialpedagogprogrammet läste jag initialt för att jag ville vidareutveckla mig och jag tyckte att specialpedagogik var intressant. Jag tänkte att det kunde göra mig till en ännu bättre lärare. Efter de avslutade studierna kände jag att jag ville lära mig mer, och eftersom jag redan från början valt mellan specialpedagog och speciallärare, så bestämde jag mig för att satsa på en dubbel examen, säger Jill.

Vad jobbar du med idag?

– Efter min examen från specialpedagogprogrammet började jag arbeta som specialpedagog på en skola som har elever från årskurs 6-9. Mitt jobb innefattade att handleda personalen, stötta dem i pedagogiska frågor, vara till hjälp vid pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, samt arbeta med skolutvecklingsfrågor. Idag arbetar jag som specialpedagog och speciallärare i ett centralt team, där jag arbetar mot kommunens alla skolor – från förskoleklass upp till årskurs 3. Hit vänder sig skolorna för att söka stöd i olika frågor och arbetsuppgifterna varierar. Jag handleder bland annat grupper inom Läslyftet, håller i kompetensutbildning för skolpersonal, är ett bollplank för pedagoger, gör klassrumsobservationer med efterföljande handledning och handleder kring anpassningar och åtgärder samt kompenserande digitala verktyg.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag trivs med att jag får göra så mycket olika saker, samtidigt som jag får dela med mig av min specialpedagogiska kompetens och sprida den ut till skolorna så att det blir bättre för eleverna.

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning i arbetslivet?

– Jag har haft nytta av utbildningen på många olika sätt. Kunskapen om sociala samspel är viktig och förmågan att kunna handleda. Specialpedagogiska perspektiv och inkludering berörs nästan dagligen, och kunskapen kring läs-, skriv- och språkutveckling är superviktig när man arbetar med barn i förskoleklass och årskurs 1-3.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen är gemenskapen med de andra studenterna. Jag har fått så härliga vänner och nya, viktiga kontakter. Diskussionerna som vi hade under träffarna, när man fick diskutera sådant man intresserar sig för med andra likasinnade, gav otroligt mycket.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser ljust på framtiden. Jag hoppas att jag, genom mitt arbete, ska kunna bidra till att alla barn får en bra skolgång och att alla får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Jag hoppas på att kunna göra skillnad.