Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Som specialpedagog medverkar du till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt leder utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behov hos alla barn och elever. På specialpedagogprogrammet får du fördjupade kunskaper om sociala samspelsprocesser och kvalificerade samtal.

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här får du fördjupad kompetens att arbeta med sociala samspelsprocesser samt fördjupade kunskaper, färdigheter och förtrogenhet att arbeta med kvalificerade samtal. 

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under 5–8 heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans.  Uppgifter om datum och tider för de obligatoriska träffarna (ett läsår i taget) ges när ansökningsperioden startar.

​Ansökan 

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg skall innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Framtid och jobb

Det finns en stor efterfrågan på specialpedagoger. Specialpedagoger arbetar med kollegor såväl som med barn, elever, studerande och föräldrar. Arbetet kan innehålla att delta i arbetet med att genomföra pedagogiska utredningar, analysera svårigheter och planera, initiera och utvärdera åtgärder för elever i behov av stöd.