Speciallärarprogrammet, specialisering utvecklingsstörning

Speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola är en utbildning på avancerad nivå som utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet och ger dig förutsättningar för kvalificerad yrkesutövning inom det specialpedagogiska området.

Utbildning

I utbildningen till speciallärare i utvecklingsstörning vid MDH ingår två specialiseringskurser om 15 hp. Under den första kursen kommer du att arbeta med  frågorna: Vad innebär det att leva med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning i Sverige idag? Hur kan specialläraren hjälpa eleven att bli en fullvärdig samhällsmedborgare? Dessa frågor besvaras med hjälp av att analysera särskola och intellektuell funktionsnedsättning ur historiskt perspektiv såväl som samtida vetenskapliga perspektiv samt genom en fältstudie i form av en empirisk studie. Specialiseringens andra del arbetar med frågorna: Vad betyder det för särskolan, specialläraren och eleven att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur kan undervisning bedrivas som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Dessa frågor besvaras med hjälp analyser av forskning om undervisning ur både didaktiskt såväl som evidensbaserat perspektiv samt genom fältstudier i form av egen undervisning och observation av undervisning. Med specialiseringskurserna som grund kommer du under utbildningens sista termin att genomföra ett självständigt arbete, 15 hp, inom ett eget valt område som berör att som speciallärare arbeta med utvecklingsstörning.

Framtid och jobb

Efter examen är du kvalificerad att medverka till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn och elever.Som speciallärare med specialisering utvecklingsstörning kommer du att arbeta med att ge elever och vuxna inom grundsärskolan och särskild utbildning för vuxna bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling och för ett aktivt och meningsfullt liv i samhället. 

Arbetsmarknaden för speciallärare är mycket god och det finns en stor efterfrågan på speciallärare.