Speciallärarprogrammet, specialisering språk-, skriv- och läsutveckling

Speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola är en utbildning på avancerad nivå som utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet och ger dig förutsättningar för kvalificerad yrkesutövning inom det specialpedagogiska området.

Utbildning

I utbildningen till speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling vid MDH ingår två specialiseringskurser om 15 hp. Under den första kursen kommer du inledningsvis att få ta del av aktuell forskning, teorier och perspektiv på språk- skriv- och läsutveckling och hur hinder för kan uppstå. Andra teman som behandlas är specialpedagogiskt arbete under inkluderande former för att förebygga hinder för lärande och utveckling. I den andra kursen kommer du att få fördjupad kunskap om pedagogiska läs- och skrivutredningar och om olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt för att möta och undanröja långvariga och svårbemästrade hinder för barns och elevers språk- skriv- och läsutveckling. Du ges också möjlighet att fördjupa dig inom ett eget valt område. Med specialiseringskurserna som grund kommer du sedan under utbildningens sista termin att genomföra ett självständigt arbete, 15hp, som berör att som speciallärare arbeta med språk- skriv- och läsutveckling.

Framtid och jobb

Efter examen är du kvalificerad att medverka till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn och elever. Du kommer även att delta i arbetet med att genomföra pedagogiska utredningar, analysera svårigheter och planera, initiera och utvärdera åtgärder för elever i behov av stöd. Som kvalificerad samtalspartner och rådgivare kommer du att vara ett stöd för kollegor, föräldrar och andra berörda i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. 

Arbetsmarknaden för speciallärare är mycket god och det finns en stor efterfrågan på speciallärare.