Ann-Marie Cederholm: ”Det är ett privilegium att tända stjärnor i barnens ögon”

Ann-Marie Cederholm arbetar som speciallärare på en grundskola och har ansvar för specialundervisningen i årskurs 1-3. Hon läste speciallärarprogrammet med specialisering mot matematikutveckling på MDH.

Ann-Marie trivs med sitt arbete som speciallärare.
–  Det bästa med mitt jobb är alla möten med eleverna. Jag ser det som ett privilegium att få vara den som får möjlighet att få tända stjärnor i barnens ögon. Att, tillsammans med mina kollegor, skapa en undervisning där alla barn får möjlighet att utvecklas på bästa sätt är härligt att bidra till, säger hon.

Vad innebär ditt arbete som speciallärare?

–  Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undervisa elever som behöver anpassningar och särskilt stöd i sin läs-, skriv-, och matematikutveckling. Det innebär att jag träffar och stöttar elever enskilt, i mindre grupper men även i klassrumsundervisningen. Jag ansvarar för att upprätta och utvärdera åtgärdsprogram i samråd med klassläraren. Jag gör även olika standardiserade läs-, skriv och matematiktester enligt skolans screeningsplan samt genomför pedagogiska kartläggningar. Resultaten analyserar jag tillsammans med klasslärarna för att uppmärksamma det som eventuellt behöver utvecklas i undervisningen eller om jag behöver följa upp och stötta elever enskilt eller i en mindre grupp.

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning i arbetslivet?

– Jag tycker att utbildningen berörde och tog upp viktiga delar som jag idag känner att jag har nytta av i mitt arbete. Det gjorde att jag kände mig trygg när jag började arbeta som speciallärare.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Utbytet med de andra studenterna var bland det bästa i utbildningen. Jag tyckte att det var värdefullt och utvecklande för mig att få koppla ihop min arbetslivserfarenhet med teorier och forskning inom området. Jag är också väldigt nöjd med de olika kurserna som jag läste på MDH. 

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser positivt på framtiden och min förhoppning är att jag får arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan. Jag vill skapa en lärmiljö som präglas av ett inkluderande arbetssätt där mångfald och elevers olikheter ses som en tillgång. Att bli speciallärare känns som en pusselbit i min lärarkarta som jag saknade och som jag nu har. Jag har idag så många fler verktyg att ta till i min verktygslåda.