Text

André Holmgren och Nanna Lännenmäki är två studenter som läser socionomprogrammet vid MDH. De valde utbildningen av helt olika anledningar och vill jobba med två helt olika saker. Men bägge brinner för relationer, samspel mellan människa och samhälle och att hjälpa individer i utsatta och problematiska livssituationer.

”Att utbilda mig är det
bästa valet jag gjort”

André Holmgren och Nanna Lännenmäki är två studenter som läser socionomprogrammet vid MDH. De valde utbildningen av helt olika anledningar och vill jobba med två helt olika saker. Men bägge brinner för relationer, samspel mellan människa och samhälle och att hjälpa individer i utsatta och problematiska livssituationer.

André socionomprogrammet

Socionomprogrammet med huvudämnet socialt arbete har ett högt söktryck och är en av de populäraste utbildningarna på MDH. Utbildningen utgår från en helhetssyn där människors utsatthet och sociala problem ses som samhällsfenomen och kräver insatser på samhälls-, grupp- och individnivå.
– Programmet är brett och ger möjlighet att arbeta inom många olika yrken och branscher. Det passar mig eftersom jag är en rastlös person som gillar utveckling, ogillar monotona sysslor och vill kunna arbeta med något som jag brinner för; att göra skillnad för människor, säger Nanna Lännenmäki, som läser sista terminen på utbildningen och vill jobba med barn och unga utsatta när hon är färdigutbildad.

André Holmgren hoppas uppfylla sin dröm om att bli psykoterapeut, vilket kräver både några års arbetslivserfarenhet som socionom men även vidarestudier.
– Jag har hittills fått lära mig om hur klasser, kön, etnicitet, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning påverkar människors livsvillkor, om barns situation, behov och rättigheter samt hur människors upplevelser och erfarenheter beaktas i olika situationer. Att utbilda mig är det bästa valet jag gjort! Det kommer att bli en lång resa för mig men jag är glad att den börjar här på MDH. Högskolan är fin och fräsch och utbildningen har överraskat mig positivt. Det är inte bara att lärare står och håller i föreläsningar, utan det är ofta som vi studenter får vara aktiva och reflektera – vrida och vända på saker och ting, säger André Holmgren.


Diskussion och reflektion

Under utbildningen är diskussion och reflektion återkommande kursmoment, vilket ger stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå. Det är något som Nanna Lännenmäki uppskattar och anser är en viktig egenskap att ha som färdigutbildad socionom.
– Man får inte bara kunskap utan man lär känna sig själv mer. Varje kurs är i sig unik och rolig. Mina favoriter har hittills varit juridikkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), där jag fick jobba på vuxenförvaltningen LSS och lära mig hur boendena var uppstrukturerade och hur det fungerade på plats med klienterna. VFU är en fantastisk möjlighet som gör att det blir lättare att få in en fot på arbetsmarknaden och underlättar i letandet efter jobb. Det ger en trygghet eftersom det inte blir ett lika stort hopp ut i arbetslivet, säger Nanna Lännenmäki.

På socionomprogrammet genomförs VFU i samverkan med sociala verksamheter i Mälardalsregionen under termin tre och sex. Syftet är att få studenter att utföra professionellt socialt arbete i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privata näringslivet. André Holmgren, som går termin fyra, avslutade nyligen sin VFU på en skola i Eskilstuna där han fick jobba som kurator.
– Det var roligt att få mycket ansvar och att jobba på riktigt. Arbetsmarknaden ser mycket bra ut för oss socionomer så det är positivt att få komma ut i flera verksamheter eftersom man inte riktigt vet var man kommer att hamna efter examen. Men en sak är i alla fall säker, socionomutbildningen leder till jobb, säger André Holmgren.


Program

Socionomprogrammet

  • Högskolepoäng 210 HP
  • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Till toppen