Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, flexibel Södertälje

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Utbildningen

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk. Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Det är bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. VFU genomförs i Södertäljeområdet och Sörmland och du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta. Det finns också möjlighet att genomföra en del av utbildningen utomlands.

Framtid och jobb

Som sjuksköterska har du goda förutsättningar att vårda med utgångspunkt i vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Du ansvarar för patientens omvårdnad, vilket innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter och närstående i syfte att främja hälsa och lindra lidande. Handledning sker också med studenter och personal.

Du som vill fördjupa dig inom vårdvetenskap kan efter examen läsa masterprogrammet inom hälsa och välfärd med inriktning vårdvetenskap.