Text

Arbetsprover är ett sätt att bedöma hur kvalificerad du är att ta till dig utbildningen.

Arbetsprover

SÖK MED ARBETSPROVER!

Programmet Rumslig gestaltning – informationsdesign har antagning en gång om året med start höstterminen. En tredjedel av platserna på programmet går att söka genom arbetsprov i ett alternativt urval. Arbetsprover är ett sätt att bedöma hur kvalificerad du är för att genomföra utbildningen. Du ansöker senast 15 april men får lämna in dina arbetsprover senast 15:e maj. Nedan finns mer information om hur du går till väga.

Gällande din behörighet

Arbetsprov är inte behörighetskrav, utan behörighetskraven är grundläggande behörighet samt En B och Sh A (områdesbehörighet 6). Högskolan använder inte arbetsprov för att rangordna sökande till samtliga platser på programmet utan endast till en tredjedel av platserna, i ett så kallat alternativt urval. Resten av platserna tillsätts på betyg och högskoleprov. Du som har ett gymnasiebetyg, ett högskoleprov och har skickat in arbetsprov kommer att delta i samtliga urvalsgrupper, vilket ökar dina möjligheter att komma in på utbildningen.

Anvisningar arbetsprover 2021

Informationsdesign
- Rumslig gestaltning, 180 hp

Du kommer att lämna in fyra arbetsprover och två brev. Detta skickas in med post eller digitalt via e-post. Ytterligare information finns nedan.

1-4. ARBETSPROVER

 • ARBETSPROV 1: Fotografera ett rum

I den här uppgiften visar du hur du ser på rumslighet, ett rums form, komposition, perspektiv, volym och skala. Du identifierar också problem, möjligheter och utmaningar i rumsliga sammanhang.

Välj ut ett rum som har betydelse för dig och där du ser en utmaning, möjlighet eller något som är problematiskt. Fota rummet och välj ut en eller ett par bilder av god kvalitet som tydligt visar rummet och dess former. Motivera i Brev 2 varför du valt rummet och vad utmaningen, möjligheten eller problemet är.

 • ARBETSPROV 2: Förändra rummet

Gör om rummet som du nyss fotograferat. Lös den utmaning, möjlighet eller problem som du identifierat. Det kan vara en färgändring av rummet, förändring i ljussättning, möblering med mera. Presentera ditt gestaltningsförslag (designidé) med valfri teknik som exempelvis 3D-visualisering, skisser, collageteknik eller modell. Motivera i skrift de förändringar du genomfört i Brev 2.

 • ARBETSPROV 3: Valfritt verk

Syftet är att få inblick i vad som kännetecknar just ditt skapande, din inriktning och idérikedom. Du ska skicka in ett eget verk (arbetsprov) i valfri teknik. Det ska vara något som du själv skapat och är nöjd med och som du anser visar din förmåga och nivå. Du ska även motivera varför du är nöjd med det i Brev 2. Själva verket får inte vara fotografi (fotokonst). Du får endast skicka fotografier om du behöver dokumentera ditt verk t.ex. om det är en skulptur, modell eller en akvarell. Vill du skicka in film eller ljud kontaktas programansvarig Mia Sas på mia.sas@mdh.se

 • ARBETSPROV 4: Fotografera en miljö och det som påverkar hur du förflyttar dig i miljön

Informationsdesign och rumslig gestaltning är viktigt för interaktionen mellan människor och rum, t.ex. för att skapa tillgänglighet och underlätta orientering och navigering i komplexa miljöer. Uppgiften går ut på att identifiera och fotografera det som påverkar hur vi navigerar i en offentlig miljö som till exempel varuhus, sjukhus, tågstation, flygplats eller gågator.

Välj en miljö och fota av den och det som du tycker hjälper och hindrar dig att navigera och förflytta dig i just den här miljön. Motivera i skrift i Brev 2 varför du valt miljön och vad det är som påverkar hur du navigerar och förflyttar dig.

BREV 1-2

Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och e-post i båda breven.

 • BREV 1. MOTIVERING: VARFÖR DU VILL GÅ UTBILDNINGEN

Vad betyder design för dig och vilken betydelse kan design ha? Är dina intressen, bakgrund och erfarenheter kopplade till design på något sätt? Kan det gynna dig i utbildningen? Vad vill du utveckla och lära dig genom att gå programmet Rumslig gestaltning? Textomfång, max en A4.

 • BREV 2. MOTIVERING: DINA ARBETSPROVER

I denna del står dina skriftliga motiveringar till dina fyra arbetsprover, se information under respektive arbetsprov. Textomfång, max en A4. Numrera motiveringarna så att det syns vilket arbetsprov de tillhör (1, 2, 3, 4).

INLÄMNING AV ARBETSPROVER

Arbetsprover kan skickas in med post eller digitalt via e-post.

INLÄMNING VIA E-POST

Mailadress och märkning av arbetsprover

 • Varje arbetsprov och brev ska sparas som PDF (Tänk på att om innehållet i en PDF är lågupplöst eller suddigt kan den inte användas som arbetsprov.)
 • Du har nu sex PDF-filer. Varje fil ska namnges med ditt efternamn_förnamn_och fil-nummer. T.ex. Larsson_kim_1.pdf
 • Skicka sedan med alla PDF-filer i ett enda mejl.

Skicka ditt mejl till:

rumsliggestaltning.arbetsprover@mdh.se

En kvittens på att dina arbetsprover har tagits emot kommer att skickas.

INLÄMNING MED POST

Montering och märkning av arbetsprover:

 • Alla arbetsprover ska vara monterade på kartongark i A3-format.
 • Varje arbetsprov ska vara tydligt märkt med sitt nummer (1,2,3 eller 4), namn, adress, telefonnummer och e-post på baksidan. Numret på arbetsprovet ska stämma med numret på dina motiveringar i Brev 2.

Arbetsproverna skickas till:

Mälardalens högskola/IDT

Bruksgatan 3B

632 20 Eskilstuna

(Märk kuvertet/paketet med: Arbetsprover, Rumslig gestaltning). En kvittens på att dina arbetsprover tagits emot kommer att skickas.

MDH ansvarar inte för inlämnade arbetsprover. Vi eftersträvar dock största möjliga säkerhet vid förvaring och hantering. Om det känns angeläget rekommenderar vi dig att du försäkrar arbetsproverna genom en så kallad sakförsäkring.

Om du vill ha tillbaka dina arbetsprover ska de vara förpackade i ett emballage som går att återanvända och porto för återsändande ska bifogas tillsammans med arbetsproverna.

SÅ HÄR GÅR BEDÖMNINGEN TILL

Bedömning av arbetsproverna görs av en grupp sammansatt av universitetsadjunkter och universitetslektorer inom Informationsdesign Rumslig gestaltning, samt rådgivande studentrepresentant(-er) från programmet.

Arbetsproverna bedöms utifrån fyra huvudkriterier:

 • Förmåga att se och kommunicera rumsligheter och visuellt gestalta rumslig förändring.
 • Förmåga att identifiera rumsliga utmaningar och möjligheter.
 • Förmåga att förstå relationen och interaktionen mellan människor och rum.
 • Förmåga att uttrycka sig i skrift och motivera sina designval.

Gruppen bedömer huruvida den sökande når upp till gränsen för antagning enligt bedömningskriterierna.

DATUM OCH ANMÄLAN

 • Anmälan till programmet görs på antagning.se senast 15 april 2021 (en bekräftelse av din anmälan kommer att skickas till dig via e-post).
 • En kopia av bekräftelsen av anmälan ska skickas med arbetsproverna.
 • Arbetsproverna kan lämnas senare. De ska vara poststämplade senast den 15 maj 2021.

Det nationella antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli. Observera att du måste bekräfta din eventuella plats/reservplats!


Mer information

Rumslig gestaltning

En utbildning för dig som vill lära dig att formge utställningar, mötesplatser, offentliga rum och olika typer av arbets- och aktivitetsrum. Under utbildningen lär du dig att utforma tillgängliga, inkluderande och hållbara miljöer, som användare kan interagera med.

Läs mer
Till toppen