Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Här får du som är sjuksköterska chans att vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta – både för den enskilda människan och för samhället.

Utbildningen

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården, där självständighet och gruppsamverkan är betydelsefulla inslag. Du lär dig att, med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv, göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa, ohälsa och lidande. Du lär dig också att arbeta hälsofrämjande för att stödja patienters återhämtning samt att identifiera, planera och genomföra riktade omvårdnadsinterventioner. Detta görs med beaktande av såväl forskningsresultat som patientens perspektiv vilket innebär att du utvecklar din förmåga att ge evidensbaserad och personcentrerad vård. Huvudämnet i programmet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) stärker din professionella identitet och självständiga yrkesutövning och sker inom regionen/landstingen Sörmland och Västmanland. Varannan delkurs i programmet ges på campus i Eskilstuna, varannan i Västerås.

Programmet löper över ett läsår, men det är även möjligt att läsa utbildningen under två år. Då deltar du i campusundervisning och gruppexaminationer i de fyra teoretiska kurserna, men genomför de individuella studieuppgifterna under vårterminen år ett. År två ägnas åt VFU och självständigt arbete. Är du intresserad av att läsa programet under två år söker du utbildningen på helfart och ansöker sedan om individuell studiegång i samband med kursstart.

Efter examen kan du arbeta med omvårdnad inom psykiatrisk sluten- och öppenvård. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv.