Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, distans

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola.

Utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. Studietakten är på trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommarterminen. Det innebär att du är färdig ämneslärare efter cirka 1,5 års studier. Du läser utbildningen på distans med några obligatoriska campusträffar varje termin (cirka åtta på ett år). Varje campusträff varar två dagar.

Utbildningen består av 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I programmet varvas UVK-kurser och VFU-kurser som bygger på varandra.

I UVK-blocket studerar du sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. Till exempel lärande och utveckling, sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument, demokrati och värdegrund samt läraryrkets samhällsuppdrag. Du utbildas även i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Under VFU:n kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där du är placerad. Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag.

Viktigt att veta: Vanliga frågor och svar om KPU

Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan. Dessutom behöver ämnesstudierna motsvara de krav som ställs per ämne.

I programmet kan du bli antagen i endast ett ämne. De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från MDH är följande:

  • fysik 
  • kemi 
  • matematik 
  • teknik 
  • samhällskunskap 
  • svenska 
  • svenska som andraspråk 
  • engelska 
  • spanska 

Du kan via den separata informationsrutan ”Särskild behörighet”  kontrollera om du har tillräckliga ämneskunskaper.

Framtid och jobb

Att arbeta som ämneslärare innebär att du möter elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du kommer att vägleda och stötta eleverna, få dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidra till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkade människor. Ämneslärare är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter. Om du vill kan du även vidareutveckla dig genom att till exempel utöka din behörighet, läsa masterprogrammet i didaktik för att bli utvecklingspedagog eller forskarstudera.

Ta del av kommande terminers campusträffar via informationsrutan "Undervisningstillfällen".