Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning på en grund- eller gymnasieskola.

Utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen och ges med en studietakt på 75 procent. Det innebär att du är färdig ämneslärare efter två års studier. Du läser utbildningen på distans med några obligatoriska campusträffar varje termin. Varje campusträff varar några dagar.

Att arbeta som ämneslärare innebär att du kan möta elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du kommer att vägleda och stötta eleverna, få dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidra till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9, eller i gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan. Dessutom behöver ämnesstudierna motsvara de krav som ställs per ämne.

De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från MDH är listade nedan. Du blir antagen till KPU i ett av ämnena:

  • fysik 
  • kemi 
  • matematik 
  • teknik 
  • samhällskunskap 
  • svenska 
  • svenska som andraspråk 
  • engelska 
  • spanska 


KPU ger dig dels teoretiska kunskaper, inom det som kallas utbildningsvetenskaplig kärna och omfattar 60 hp, dels praktiska erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som omfattar 30 hp. Under utbildningen läser du sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som lärare. Till exempel lärande och utveckling, sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument, demokrati och värdegrund samt läraryrkets samhällsuppdrag. Du utbildas även i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. 

Under VFUn kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den övningsskola där du är placerad. Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag.

Ta del av mer information och vanliga frågor och svar gällande kompletterande pedagogiska utbildning på MDH

Framtid och jobb

Ämneslärare är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter. Om du vill kan du även senare vidareutveckla dig genom att till exempel utöka din behörighet, läsa masterprogrammet i didaktik för att bli utvecklingspedagog eller forskarstudera.